می توانید تاریخ مورد نظر خود را وارد نمایید.

انتخاب تاریخ:
انتخاب شاخص:
نام محصول(گرید) تولید کننده قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم) قیمت جهانی فوب خلیج فارس (دلار بر تن) نمودار
پلی وینیل کلراید S65 پلی وینیل کلراید S65 آبادان 297,006 783
پلی وینیل کلراید S70 پلی وینیل کلراید S70 آبادان 332,841 878
پلی استایرن معمولی 1309 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو 333,611 1,171
پلی وینیل کلراید E6644 پلی وینیل کلراید E6644 اروند 492,747 1,299
پلی وینیل کلراید E6834 پلی وینیل کلراید E6834 اروند 495,010 1,305
پلی وینیل کلراید E7044 پلی وینیل کلراید E7044 اروند 491,616 1,296
پلی وینیل کلراید E7242 پلی وینیل کلراید E7242 اروند 489,353 1,290
پلی وینیل کلراید E7244 پلی وینیل کلراید E7244 اروند 489,353 1,290
پلی وینیل کلراید S6532 پلی وینیل کلراید S6532 اروند 297,006 783
LIM1922 پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 پلی اتیلن سبک تزریقی آریاساسول 342,530 903
پلی اتیلن سبک اکستروژن کوتینگ LEC1969 پلی اتیلن سبک اکستروژن کوتینگ LEC1969 آریاساسول 372,911 983
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2125A پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2125A آریاساسول 337,958 891
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A آریاساسول 337,958 891
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 آریاساسول 332,553 877
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 آریاساسول 378,113 997
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2185A پلی اتیلن سبک فیلم LFI2185A آریاساسول 337,958 891
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX 4460 پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX 4460 آریاساسول 350,647 924
پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265 پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265 آریاساسول 306,231 807
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 آریاساسول 306,231 807
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110 پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110 آریاساسول 325,563 858
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 آریاساسول 383,995 1,012
پلی اتیلن سبک خطی 0205AA پلی اتیلن سبک خطی 0205AA امیرکبیر 322,860 851
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ امیرکبیر 313,852 827
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر 332,553 877
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پلی اتیلن سبک فیلم 2420D امیرکبیر 349,181 921
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پلی اتیلن سبک فیلم 2420F امیرکبیر 332,553 877
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پلی اتیلن سبک فیلم 2420K امیرکبیر 332,553 877
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 365,007 962
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6 امیرکبیر 381,137 1,005
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 امیرکبیر 306,231 807
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 امیرکبیر 293,529 774
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 امیرکبیر 325,563 858
Fine پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی انتخاب 307,655 1,079
اکستروژن_پلی استایرن انبساطی EPS OVERSIZE اکستروژن_پلی استایرن انبساطی EPS OVERSIZE انتخاب 318,754 1,118
پلی استایرن انبساطی R200 پلی استایرن انبساطی R200 انتخاب 371,604 1,304
پلی استایرن انبساطی R300 پلی استایرن انبساطی R300 انتخاب 371,604 1,304
پلی استایرن انبساطی R310 پلی استایرن انبساطی R310 انتخاب 371,604 1,304
پلی استایرن انبساطی R400 پلی استایرن انبساطی R400 انتخاب 369,953 1,298
پلی استایرن انبساطی F-205 پلی استایرن انبساطی F-205 انتخاب 379,727 1,332
پلی استایرن انبساطی F-305 پلی استایرن انبساطی F-305 انتخاب 379,727 1,332
پلی استایرن انبساطی F-405 پلی استایرن انبساطی F-405 انتخاب 353,112 1,239
پلی استایرن انبساطی R-220 پلی استایرن انبساطی R-220 انتخاب 349,051 1,225
پلی استایرن انبساطی R-320 پلی استایرن انبساطی R-320 انتخاب 349,051 1,225
پلی استایرن انبساطی R-410 پلی استایرن انبساطی R-410 انتخاب 335,513 1,177
پلی استایرن انبساطی R-420 پلی استایرن انبساطی R-420 انتخاب 335,513 1,177
پلی استایرن انبساطی نسوز F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز F-100 انتخاب 393,102 1,379
پلی استایرن انبساطی نسوز F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز F-200 انتخاب 393,102 1,379
پلی استایرن انبساطی نسوز F-300 پلی استایرن انبساطی نسوز F-300 انتخاب 393,102 1,379
پلی استایرن انبساطی نسوز F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز F-400 انتخاب 369,953 1,298
پلی استایرن انبساطی نسوز F50 پلی استایرن انبساطی نسوز F50 انتخاب 369,953 1,298
پلی استایرن انبساطیF-105 پلی استایرن انبساطیF-105 انتخاب 379,727 1,332
پلی استایرن معمولی 14N پلی استایرن معمولی 14N ایسین پلاستیک 333,611 1,171
پلی استایرن معمولی 24N پلی استایرن معمولی 24N ایسین پلاستیک 333,611 1,171
پلی استایرن معمولی 32N پلی استایرن معمولی 32N ایسین پلاستیک 336,153 1,179
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M ایلام 383,794 1,012
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M LMP پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M LMP ایلام 383,794 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پلی اتیلن سنگین بادی 8200B ایلام 306,231 807
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J ایلام 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208J پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208J ایلام 300,735 793
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F ایلام 325,563 858
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP ایلام 325,563 858
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 393,102 1,379
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 393,102 1,379
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 393,102 1,379
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 369,953 1,298
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 358,392 1,258
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 LMP پلی اتیلن سنگین بادی 0035 LMP بندر امام 306,231 807
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 604,137 1,593
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 332,553 877
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 332,553 877
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 306,231 807
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 بندرامام 293,529 774
پلی وینیل کلراید S6558 پلی وینیل کلراید S6558 بندرامام 297,006 783
پلی استایرن معمولی 1028 پلی استایرن معمولی 1028 پترو پاک مشرق زمین 333,611 1,171
پلی استایرن معمولی 1077 پلی استایرن معمولی 1077 پترو پاک مشرق زمین 333,611 1,171
پلی استایرن معمولی 1115 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 333,611 1,171
پلی استایرن معمولی 1233 پلی استایرن معمولی 1233 پترو پاک مشرق زمین 333,611 1,171
پلی استایرن مقاوم 4125 پلی استایرن مقاوم 4125 پترو پاک مشرق زمین 380,528 1,335
پلی استایرن مقاوم 6045 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 358,344 1,257
پلی استایرن مقاوم 7055 پلی استایرن مقاوم 7055 پترو پاک مشرق زمین 382,234 1,341
Fine پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انبساطی سهند 307,655 1,079
پلی استایرن انبساطی SE150 پلی استایرن انبساطی SE150 پلی استایرن انبساطی سهند 376,586 1,321
پلی استایرن انبساطی SE250 پلی استایرن انبساطی SE250 پلی استایرن انبساطی سهند 376,586 1,321
پلی استایرن انبساطی SE350 پلی استایرن انبساطی SE350 پلی استایرن انبساطی سهند 360,043 1,263
پلی استایرن انبساطی SE50 پلی استایرن انبساطی SE50 پلی استایرن انبساطی سهند 376,586 1,321
پلی استایرن انبساطی W500 پلی استایرن انبساطی W500 پلی استایرن انبساطی سهند 344,719 1,210
پلی پروپیلن فیلم RP120LS پلی پروپیلن فیلم RP120LS پلی پروپیلن جم 521,319 1,374
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 375,924 991
پلی پروپیلن شیمیایی EP332L پلی پروپیلن شیمیایی EP332L پلی پروپیلن جم 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 347,818 917
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پلی پروپیلن جم 344,395 908
پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G پلی پروپیلن جم 404,030 1,065
پلی پروپیلن شیمیایی RP 230C پلی پروپیلن شیمیایی RP 230C پلی پروپیلن جم 398,445 1,050
پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R پلی پروپیلن جم 367,816 970
پلی پروپیلن شیمیایی RP 345S پلی پروپیلن شیمیایی RP 345S پلی پروپیلن جم 367,816 970
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 346,196 913
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 521,319 1,374
پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی V30 S پلی پروپیلن نساجی V30 S پلی پروپیلن جم 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی_HP564S پلی پروپیلن نساجی_HP564S پلی پروپیلن جم 365,058 962
پلی پروپیلن نساجیHP 552R پلی پروپیلن نساجیHP 552R پلی پروپیلن جم 344,395 908
پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 367,816 970
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 398,445 1,050
پلی پروپیلن نساجی CR380 پلی پروپیلن نساجی CR380 پلی نار 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی PFI090 پلی پروپیلن نساجی PFI090 پلی نار 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی PI110 پلی پروپیلن نساجی PI110 پلی نار 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پلی پروپیلن نساجی PYI180 پلی نار 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پلی پروپیلن نساجی SIF010 پلی نار 344,395 908
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 پلیمر کرمانشاه 372,220 981
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 306,231 807
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 306,231 807
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 پلیمر کرمانشاه 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 پلیمر کرمانشاه 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 300,735 793
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 325,563 858
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2 پلیمر کرمانشاه 339,976 896
EPS Oversize پلی استایرن انبساطی EPS Oversize پلی استایرن انبساطی تبریز 318,754 1,118
EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی تبریز 298,935 1,049
EPS Fine پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انبساطی تبریز 307,655 1,079
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 617,164 1,627
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901 تبریز 705,330 1,860
پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ تبریز 313,852 827
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تبریز 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ تبریز 313,852 827
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پلی اتیلن سبک خطی 0220AA تبریز 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ تبریز 317,455 837
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA پلی اتیلن سبک خطی 0410AA تبریز 312,050 823
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA تبریز 298,340 787
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA تبریز 299,399 789
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA تبریز 301,406 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA تبریز 341,303 900
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA تبریز 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA تبریز 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA تبریز 315,412 832
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA تبریز 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA تبریز 291,930 770
پلی استایرن انبساطی 526WP پلی استایرن انبساطی 526WP تبریز 361,695 1,269
پلی استایرن انبساطی FC422 پلی استایرن انبساطی FC422 تبریز 369,953 1,298
پلی استایرن انبساطی FC522 پلی استایرن انبساطی FC522 تبریز 358,392 1,258
پلی استایرن انبساطی HS121 پلی استایرن انبساطی HS121 تبریز 371,604 1,304
پلی استایرن انبساطی HS221 پلی استایرن انبساطی HS221 تبریز 371,604 1,304
پلی استایرن انبساطی HS321 پلی استایرن انبساطی HS321 تبریز 371,604 1,304
پلی استایرن معمولی 1160 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 333,611 1,171
پلی استایرن معمولی 1460 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 333,611 1,171
پلی استایرن معمولی 1460FG پلی استایرن معمولی 1460FG تبریز 326,939 1,147
پلی استایرن معمولی 1540 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 333,611 1,171
پلی استایرن مقاوم 7240 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 358,344 1,257
پلی پروپیلن نساجی PPH-XD-045 پلی پروپیلن نساجی PPH-XD-045 تبریز 344,395 908
دورانی_پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA دورانی_پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA تبریز 322,619 851
PBR 1220 PBR 1220 تخت جمشيد 558,519 1,473
PBR1202 PBR1202 تخت جمشيد 594,552 1,567
SBR 1712 SBR 1712 تخت جمشيد 587,346 1,549
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 تخت جمشيد 604,137 1,593
پلی استایرن معمولی 1161 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشيد پارس 333,611 1,171
پلی استایرن معمولی 1461 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشيد پارس 333,611 1,171
پلی استایرن معمولی 1551 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشيد پارس 333,611 1,171
PET N آمورف PET N آمورف تندگویان 254,488 671
PET S آمورف PET S آمورف تندگویان 257,031 678
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N تندگویان 264,658 929
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S تندگویان 269,997 947
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N تندگویان 266,946 937
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S تندگویان 272,285 955
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N تندگویان 277,115 972
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S تندگویان 285,251 1,001
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N تندگویان 279,403 980
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S تندگویان 287,539 1,009
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N تندگویان 300,427 1,054
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S تندگویان 309,094 1,085
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N تندگویان 290,972 1,021
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S تندگویان 296,750 1,041
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N تندگویان 299,114 1,050
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S تندگویان 307,518 1,079
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N تندگویان 290,447 1,019
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S تندگویان 295,962 1,038
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S تندگویان 305,453 1,072
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N تندگویان 298,326 1,047
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S تندگویان 306,730 1,076
پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N جم 322,860 851
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پلی اتیلن سبک خطی 22501AA جم 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ جم 313,852 827
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پلی اتیلن سبک خطی 235F6 جم 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV جم 307,072 810
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 جم 383,794 1,012
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3510 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3510 جم 336,180 886
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3520 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3520 جم 336,180 886
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 408,440 1,077
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم 306,231 807
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلی اتیلن سنگین بادی BL4 جم 306,231 807
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SU پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SU جم 315,412 832
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 308,205 813
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU جم 315,412 832
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV جم 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV جم 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV جم 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 295,330 779
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV جم 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV جم 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV جم 300,735 793
پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5) پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5) جم 325,563 858
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000S پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000S جم 356,254 939
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401 جم 339,976 896
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7 جم 339,976 896
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 398,445 1,050
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE رجال 398,445 1,050
پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 514,833 1,357
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 346,196 913
پلی پروپیلن نساجی RG1101M پلی پروپیلن نساجی RG1101M رجال 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی RG1101XR پلی پروپیلن نساجی RG1101XR رجال 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی RG1102G پلی پروپیلن نساجی RG1102G رجال 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی RG1102H پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی RG1102L پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی_RG1102K پلی پروپیلن نساجی_RG1102K رجال 344,395 908
1210S پلی بوتادین رابر 1210S پلی بوتادین رابر شازند 594,552 1,567
RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی شازند 362,411 955
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شازند 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ شازند 313,852 827
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA پلی اتیلن سبک خطی 0410AA شازند 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی 20075 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 312,050 823
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF 55 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF 55 شازند 394,386 1,040
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black شازند 408,440 1,077
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 شازند 306,231 807
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA شازند 293,529 774
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA شازند 322,619 851
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 شازند 325,563 858
پلی بوتادین رابر پلی بوتادین رابر شازند 558,519 1,473
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پلی پروپیلن پزشکی ARP801 شازند 394,841 1,041
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 347,998 917
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE شازند 367,816 970
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G شازند 404,030 1,065
پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R شازند 367,816 970
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP502N پلی پروپیلن نساجی HP502N شازند 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP565S پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 365,058 962
پلی پروپیلن نساجی V30 S پلی پروپیلن نساجی V30 S شازند 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 344,395 908
پلی پروپیلن فیلم HP520H پلی پروپیلن فیلم HP520H شرکت دی آریا پلیمر 346,196 913
پلی پروپیلن نساجی HP500M پلی پروپیلن نساجی HP500M شرکت دی آریا پلیمر 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP502N پلی پروپیلن نساجی HP502N شرکت دی آریا پلیمر 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت دی آریا پلیمر 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP515J پلی پروپیلن نساجی HP515J شرکت دی آریا پلیمر 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت دی آریا پلیمر 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP550P پلی پروپیلن نساجی HP550P شرکت دی آریا پلیمر 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی V30 S پلی پروپیلن نساجی V30 S شرکت دی آریا پلیمر 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت دی آریا پلیمر 344,395 908
پلی پروپیلن نساجیHP 552R پلی پروپیلن نساجیHP 552R شرکت دی آریا پلیمر 344,395 908
پلی وینیل کلراید S65 پلی وینیل کلراید S65 غدیر 297,006 783
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی قائد بصیر 617,164 1,627
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی قائد بصیر 617,164 1,627
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 کردستان 332,553 877
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 کردستان 362,483 956
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 کردستان 332,553 877
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 کردستان 334,355 882
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 کردستان 334,355 882
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 کردستان 332,553 877
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله 342,530 903
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله 362,483 956
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله 332,553 877
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پلی اتیلن سبک خطی 22B01 لرستان 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 لرستان 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ لرستان 313,852 827
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پلی اتیلن سبک خطی 22B03 لرستان 312,050 823
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA لرستان 341,303 900
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07 لرستان 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV لرستان 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 لرستان 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 لرستان 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV لرستان 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 لرستان 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV لرستان 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 لرستان 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV لرستان 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV لرستان 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 لرستان 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV لرستان 300,735 793
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA لرستان 322,619 851
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3 پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3 لرستان 325,563 858
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 لرستان 333,465 879
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01 لرستان 333,465 879
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 مارون 383,794 1,012
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 مارون 365,007 962
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 مارون 306,231 807
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 مارون 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 300,735 793
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون 325,563 858
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 367,816 970
پلی پروپیلن شیمیایی EP540N پلی پروپیلن شیمیایی EP540N مارون 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن شیمیایی EP548R مارون 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 398,445 1,050
پلی پروپیلن شیمیایی Mr240c پلی پروپیلن شیمیایی Mr240c مارون 412,858 1,088
پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R مارون 367,816 970
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پلی پروپیلن شیمیایی RP240G مارون 367,816 970
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 346,196 913
پلی پروپیلن فیلم RP 210M پلی پروپیلن فیلم RP 210M مارون 346,196 913
پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن نساجی HP 500J مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی C30G پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی F 30G پلی پروپیلن نساجی F 30G مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی F30S پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP 562S پلی پروپیلن نساجی HP 562S مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP501D پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی HP565S پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 365,058 962
پلی پروپیلن نساجی V 79S پلی پروپیلن نساجی V 79S مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی V30 S پلی پروپیلن نساجی V30 S مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی V30G پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی X 30 G پلی پروپیلن نساجی X 30 G مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی Z 30G پلی پروپیلن نساجی Z 30G مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 344,395 908
پلی پروپیلن نساجیHP 552R پلی پروپیلن نساجیHP 552R مارون 344,395 908
پلی استایرن مقاوم 4512 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 358,344 1,257
پلی استایرن معمولی MP08 پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 333,611 1,171
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پلی اتیلن سبک خطی 18B01 مهاباد 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 مهاباد 322,860 851
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پلی اتیلن سبک خطی 22B01 مهاباد 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ مهاباد 313,852 827
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 مهاباد 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ مهاباد 313,852 827
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پلی اتیلن سبک خطی 22B03 مهاباد 312,050 823
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 مهاباد 322,860 851
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 مهاباد 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV مهاباد 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 مهاباد 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV مهاباد 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 مهاباد 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV مهاباد 300,735 793
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA مهاباد 322,619 851
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F مهر 325,563 858
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP مهر 325,563 858
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP میاندواب 325,563 858
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B پلی اتیلن سنگین بادی 6200B میاندوآب 306,231 807
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پلی اتیلن سنگین بادی 8200B میاندوآب 306,231 807
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP میاندوآب 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 میاندوآب 293,529 774
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV میاندوآب 300,735 793
پلی اتیلن سنگین تزریقی52B18UV پلی اتیلن سنگین تزریقی52B18UV میاندوآب 300,735 793
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F میاندوآب 325,563 858
پلی پروپیلن تزریقی ZB548R پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زر شیمی 347,097 915
پلی پروپیلن تزریقی ZB548T پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زر شیمی 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زر شیمی 393,220 1,037
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زر شیمی 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زر شیمی 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زر شیمی 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زر شیمی 375,203 989
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زر شیمی 347,097 915
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زر شیمی 344,395 908
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زر شیمی 360,610 951
پلی پروپیلن شیمیایی ZR 348T پلی پروپیلن شیمیایی ZR 348T نوید زر شیمی 367,816 970
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زر شیمی 398,445 1,050
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زر شیمی 412,858 1,088
پلی پروپیلن شیمیایی_ZR340R پلی پروپیلن شیمیایی_ZR340R نوید زر شیمی 367,816 970
پلی پروپیلن فیلم ZH525J پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زر شیمی 346,196 913
پلی پروپیلن نساجی ZH 552R پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زر شیمی 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی ZH510L پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زر شیمی 344,395 908
پلی پروپیلن نساجی ZH550J پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زر شیمی 344,395 908
نام محصول تولید کننده قیمت پایه(ریال بر کیلوگرم) نمودار
1و3 بوتادین 1و3 بوتادین امیرکبیر 286,466
1و3 بوتادین 1و3 بوتادین بندرامام 286,466
1و3 بوتادین 1و3 بوتادین تبریز 286,466
1و3 بوتادین 1و3 بوتادین شازند 286,466
آروماتیک سنگین آروماتیک سنگین نوری 281,539
آلکیل بنزن خطی _LAB آلکیل بنزن خطی _LAB بیستون 516,144
آلکیل بنزن خطی _LAB آلکیل بنزن خطی _LAB شرکت صنایع شیمیایی ایران (LAB اصفهان) 516,144
آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) کود شیمیایی اوره لردگان 173,780
آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) هنگام 173,780
آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) خراسان 173,780
آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) رازی 173,780
آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) شیراز 173,780
آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) کرمانشاه 173,780
آمونیاک (گاز) آمونیاک (گاز) خراسان 173,780
آمونیاک (گاز) آمونیاک (گاز) شیراز 173,780
اتیل بنزن اتیل بنزن پارس 321,950
اتیل بنزن اتیل بنزن تبریز 321,950
ارتوزایلین ارتوزایلین نوری 335,111
استایرن منومر استایرن منومر پارس 357,722
اسید استیک اسید استیک فن آوران 134,225
اسید ترفتالیک اسید ترفتالیک تندگویان 282,863
اسید نیتریک اسید نیتریک شیراز 119,479
اسید نیتریک اسید نیتریک کارون 132,755
اوره پریل اوره پریل خراسان 119,294
اوره پریل اوره پریل شیراز 119,294
اوره پریل بدون فرمالدئید اوره پریل بدون فرمالدئید خراسان 126,501
اوره پریل فله اوره پریل فله خراسان 117,694
اوره پریل فله اوره پریل فله شیراز 117,694
اوره گرانوله اوره گرانوله کرمانشاه 117,087
اوره گرانوله اوره گرانوله کود شیمیایی اوره لردگان 117,087
اوره گرانوله اوره گرانوله پردیس 117,087
اوره گرانوله اوره گرانوله رازی 117,087
اوره گرانوله اوره گرانوله شیراز 117,087
اوره گرانوله فله اوره گرانوله فله کرمانشاه 115,487
اوره گرانوله فله اوره گرانوله فله کود شیمیایی اوره لردگان 115,487
اوره گرانوله فله اوره گرانوله فله پردیس 115,487
اوره گرانوله فله اوره گرانوله فله رازی 115,487
اوره گرانوله فله اوره گرانوله فله شیراز 115,487
ایزوبوتانول ایزوبوتانول شازند 326,103
برش سنگین برش سنگین امیرکبیر 157,137
برش سنگین برش سنگین شازند 157,137
برش سه کربنه و سنگین تر _C3+ برش سه کربنه و سنگین تر _C3+ آریاساسول 137,619
بنزن بنزن نوری 307,258
بنزن بنزن اصفهان 307,258
بنزن بنزن بندرامام 307,258
بنزن بنزن بوعلی سینا 307,258
بوتان بوتان بندرامام 223,408
بوتان بوتان پارس 223,408
تری اتانول آمین تری اتانول آمین شازند 376,442
تری اتیلن گلایکول تری اتیلن گلایکول مارون 360,335
تری اتیلن گلایکول تری اتیلن گلایکول مروارید 360,335
تری اتیلن گلایکول تری اتیلن گلایکول پارس گلایکول 360,335
تری اتیلن گلایکول تری اتیلن گلایکول شازند 360,335
تولوئن تولوئن بندرامام 332,589
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون 746,771
دو اتیل هگزانول (تلفیقی) دو اتیل هگزانول (تلفیقی) شازند 618,779
دی اتانول آمین دی اتانول آمین شازند 335,328
دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول مارون 207,193
دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول مروارید 207,193
دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول پارس گلایکول 207,193
دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول شازند 207,193
دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول فرسا شیمی 207,193
زایلین مخلوط زایلین مخلوط نوری 300,735
زایلین مخلوط زایلین مخلوط اصفهان 300,735
زایلین مخلوط زایلین مخلوط بندرامام 300,735
سوخت کوره سبک سوخت کوره سبک تبریز 219,581
سود کاستیک سود کاستیک آبادان 67,157
سود کاستیک سود کاستیک اروند 67,157
متانول متانول متانول کاوه 81,652
متانول متانول زاگرس 81,652
متانول متانول شیراز 81,652
متانول متانول فن آوران 81,652
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون 854,129
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص (KM70) متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص (KM70) کارون 854,129
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون 727,516
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون 663,376
منو اتانول آمین منو اتانول آمین شازند 371,307
منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول مارون 156,025
منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول مروارید 156,025
منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول پارس گلایکول 156,025
منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول شازند 156,025
منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول فرسا شیمی 156,025
نرمال بوتانول نرمال بوتانول شازند 331,508
نفت کوره _CFO نفت کوره _CFO ایلام 157,137
نفت کوره _CFO نفت کوره _CFO بندرامام 157,137
نفت کوره _CFO نفت کوره _CFO جم 157,137
وینیل استات منومر _VAM وینیل استات منومر _VAM شازند 283,493
پارا زایلین پارا زایلین نوری 346,271
پارا زایلین پارا زایلین اصفهان 346,271
پروپان پروپان پارس 219,804
پنتان پلاس پنتان پلاس بوشهر 184,909
پنتان پلاس پنتان پلاس پارس 184,909
کریستال ملامین کریستال ملامین ارومیه 390,080
کریستال ملامین کریستال ملامین خراسان 390,080
گاز مایع صنعتی گاز مایع صنعتی بندرامام 221,966
گاز پروپان صنعتی گاز پروپان صنعتی بندرامام 219,804
نام محصول تولید کننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل نمودار
پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 پتروشیمی محب پلی استر خاوران 40 0 480,000 جامبوبگ نقدی 1402/9/8
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 350 0 336,028 کیسه نقدی 1402/9/8
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 200 0 361,614 کیسه سلف 1402/9/15
پلی استایرن مقاوم 4125 پتروپاک مشرق زمین 352 0 383,999 پالت پلاستیکی نقدی 1402/9/8
پلی استایرن مقاوم 6045 پتروپاک مشرق زمین 154 0 361,614 پالت پلاستیکی سلف 1402/10/4
پلی استایرن معمولی 1028 پتروپاک مشرق زمین 220 0 336,028 پالت پلاستیکی نقدی 1402/9/8
پلی استایرن معمولی 1115 پتروپاک مشرق زمین 550 0 336,028 پالت پلاستیکی نقدی 1402/9/8
پلی استایرن انبساطی نسوز F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 0 390,002 جامبوبگ نقدی 1402/9/8
پلی استایرن انبساطی نسوز F400 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 70 0 366,920 جامبوبگ نقدی 1402/9/8
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 100 0 368,558 جامبوبگ نقدی 1402/9/8
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 396 0 390,002 جامبوبگ سلف 1402/10/4
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 902 0 361,614 پالت پلاستیکی سلف 1402/9/22