می توانید تاریخ مورد نظر خود را وارد نمایید.

انتخاب تاریخ:
انتخاب شاخص:
نام محصول(گرید) تولید کننده قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم) قیمت جهانی فوب خلیج فارس (دلار بر تن) نمودار
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو آرتان پترو 390 1,370
Fine پلی استایرن انبساطی انتخاب انتخاب 329 1,155
اکستروژن_پلی استایرن انبساطی EPS OVERSIZE انتخاب انتخاب 340 1,196
پلی استایرن انبساطی R200 انتخاب انتخاب 397 1,395
پلی استایرن انبساطی R300 انتخاب انتخاب 397 1,395
پلی استایرن انبساطی R310 انتخاب انتخاب 397 1,395
پلی استایرن انبساطی R400 انتخاب انتخاب 395 1,389
پلی استایرن انبساطی F-205 انتخاب انتخاب 405 1,423
پلی استایرن انبساطی F-305 انتخاب انتخاب 405 1,423
پلی استایرن انبساطی F-405 انتخاب انتخاب 378 1,329
پلی استایرن انبساطی R-220 انتخاب انتخاب 374 1,314
پلی استایرن انبساطی R-320 انتخاب انتخاب 374 1,314
پلی استایرن انبساطی R-410 انتخاب انتخاب 361 1,267
پلی استایرن انبساطی R-420 انتخاب انتخاب 361 1,267
پلی استایرن انبساطی نسوز F-100 انتخاب انتخاب 419 1,472
پلی استایرن انبساطی نسوز F-200 انتخاب انتخاب 419 1,472
پلی استایرن انبساطی نسوز F-300 انتخاب انتخاب 419 1,472
پلی استایرن انبساطی نسوز F-400 انتخاب انتخاب 395 1,389
پلی استایرن انبساطی نسوز F50 انتخاب انتخاب 395 1,389
پلی استایرن انبساطیF-105 انتخاب انتخاب 405 1,423
پلی استایرن معمولی 14N ایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 390 1,370
پلی استایرن معمولی 24N ایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 390 1,370
پلی استایرن معمولی 32N ایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 393 1,380
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 419 1,472
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 419 1,472
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 419 1,472
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 395 1,389
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 383 1,345
پلی استایرن معمولی 1028 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 390 1,370
پلی استایرن معمولی 1077 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 390 1,370
پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 390 1,370
پلی استایرن معمولی 1233 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 390 1,370
پلی استایرن مقاوم 4125 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 449 1,578
پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 423 1,486
پلی استایرن مقاوم 7055 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 451 1,585
Fine پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 329 1,155
پلی استایرن انبساطی SE150 پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 401 1,410
پلی استایرن انبساطی SE250 پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 401 1,410
پلی استایرن انبساطی SE350 پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 385 1,351
پلی استایرن انبساطی SE50 پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 401 1,410
پلی استایرن انبساطی W500 پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 369 1,295
EPS Oversize پلی استایرن انبساطی تبریز تبریز 340 1,196
EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی تبریز تبریز 319 1,122
EPS Fine پلی استایرن انبساطی تبریز تبریز 329 1,155
پلی استایرن انبساطی 526WP تبریز تبریز 386 1,358
پلی استایرن انبساطی FC422 تبریز تبریز 395 1,389
پلی استایرن انبساطی FC522 تبریز تبریز 383 1,345
پلی استایرن انبساطی HS121 تبریز تبریز 397 1,395
پلی استایرن انبساطی HS221 تبریز تبریز 397 1,395
پلی استایرن انبساطی HS321 تبریز تبریز 397 1,395
پلی استایرن معمولی 1160 تبریز تبریز 390 1,370
پلی استایرن معمولی 1460 تبریز تبریز 390 1,370
پلی استایرن معمولی 1460FG تبریز تبریز 382 1,342
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز تبریز 390 1,370
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز تبریز 423 1,486
پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 390 1,370
پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 390 1,370
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 390 1,370
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N تندگویان تندگویان 275 966
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S تندگویان تندگویان 280 986
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N تندگویان تندگویان 277 975
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S تندگویان تندگویان 283 994
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N تندگویان تندگویان 288 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S تندگویان تندگویان 296 1,041
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N تندگویان تندگویان 290 1,020
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S تندگویان تندگویان 299 1,050
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N تندگویان تندگویان 295 1,038
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S تندگویان تندگویان 304 1,068
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N تندگویان تندگویان 286 1,006
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S تندگویان تندگویان 292 1,026
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N تندگویان تندگویان 294 1,034
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S تندگویان تندگویان 302 1,063
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N تندگویان تندگویان 286 1,004
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S تندگویان تندگویان 291 1,023
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S تندگویان تندگویان 300 1,056
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N تندگویان تندگویان 293 1,031
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S تندگویان تندگویان 302 1,060
پلی استایرن معمولی 1109 محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 390 1,370
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 423 1,486
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم محب پلیمر قم 390 1,370
نام محصول تولید کننده قیمت پایه(ریال بر کیلوگرم) نمودار
1و3 بوتادین امیرکبیر امیرکبیر 461
1و3 بوتادین بندرامام بندرامام 461
1و3 بوتادین تبریز تبریز 461
1و3 بوتادین شازند شازند 461
C6+ لرستان لرستان 248
آروماتیک سنگین نوری نوری 283
آلکیل بنزن خطی _LAB بیستون بیستون 536
آلکیل بنزن خطی _LAB شرکت صنایع شیمیایی ایران (LAB اصفهان) شرکت صنایع شیمیایی ایران (LAB اصفهان) 536
آمونیاک (مایع) خراسان خراسان 115
آمونیاک (مایع) رازی رازی 115
آمونیاک (مایع) شیراز شیراز 115
آمونیاک (مایع) هنگام هنگام 115
آمونیاک (مایع) کرمانشاه کرمانشاه 115
آمونیاک (مایع) کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 115
آمونیاک (گاز) خراسان خراسان 115
آمونیاک (گاز) شیراز شیراز 115
اتیل بنزن تبریز تبریز 375
اتیل بنزن پارس پارس 375
ارتوزایلین نوری نوری 392
استایرن منومر پارس پارس 438
اسید استیک فن آوران فن آوران 154
اسید ترفتالیک تندگویان تندگویان 296
اسید نیتریک شیراز شیراز 127
اسید نیتریک کارون کارون 141
اوره پریل بدون فرمالدئید خراسان خراسان 141
اوره پریل خراسان خراسان 133
اوره پریل شیراز شیراز 133
اوره پریل فله خراسان خراسان 132
اوره پریل فله شیراز شیراز 132
اوره گرانوله رازی رازی 128
اوره گرانوله شیراز شیراز 128
اوره گرانوله فله رازی رازی 127
اوره گرانوله فله شیراز شیراز 127
اوره گرانوله فله مسجد سلیمان مسجد سلیمان 127
اوره گرانوله فله پردیس پردیس 127
اوره گرانوله فله کرمانشاه کرمانشاه 127
اوره گرانوله فله کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 127
اوره گرانوله مسجد سلیمان مسجد سلیمان 128
اوره گرانوله پردیس پردیس 128
اوره گرانوله کرمانشاه کرمانشاه 128
اوره گرانوله کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 128
ایزوبوتانول شازند شازند 373
برش سنگین امیرکبیر امیرکبیر 168
برش سنگین شازند شازند 168
برش سه کربنه و سنگین تر _C3+ آریاساسول آریاساسول 151
بنزن اصفهان اصفهان 381
بنزن بندرامام بندرامام 381
بنزن بوعلی سینا بوعلی سینا 381
بنزن نوری نوری 381
بوتان بندرامام بندرامام 245
بوتان پارس پارس 245
تری اتانول آمین شازند شازند 396
تری اتیلن گلایکول شازند شازند 383
تری اتیلن گلایکول مارون مارون 383
تری اتیلن گلایکول مروارید مروارید 383
تری اتیلن گلایکول پارس گلایکول پارس گلایکول 383
تولوئن بندرامام بندرامام 369
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون کارون 864
دو اتیل هگزانول (تلفیقی) شازند شازند 745
دی اتانول آمین شازند شازند 378
دی اتیلن گلایکول شازند شازند 217
دی اتیلن گلایکول فرسا شیمی فرسا شیمی 217
دی اتیلن گلایکول مارون مارون 217
دی اتیلن گلایکول مروارید مروارید 217
دی اتیلن گلایکول پارس گلایکول پارس گلایکول 217
زایلین مخلوط اصفهان اصفهان 362
زایلین مخلوط بندرامام بندرامام 362
زایلین مخلوط نوری نوری 362
سوخت کوره سبک تبریز تبریز 248
سود کاستیک آبادان آبادان 79
سود کاستیک اروند اروند 79
متانول آرتا انرژی آرتا انرژی 96
متانول زاگرس زاگرس 96
متانول شیراز شیراز 96
متانول فن آوران فن آوران 96
متانول متانول کاوه متانول کاوه 96
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص (KM70) کارون کارون 867
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون کارون 867
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون کارون 861
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون کارون 945
منو اتانول آمین شازند شازند 441
منو اتیلن گلایکول شازند شازند 192
منو اتیلن گلایکول فرسا شیمی فرسا شیمی 192
منو اتیلن گلایکول مارون مارون 192
منو اتیلن گلایکول مروارید مروارید 192
منو اتیلن گلایکول پارس گلایکول پارس گلایکول 192
نرمال بوتانول شازند شازند 369
نفت کوره _CFO ایلام ایلام 168
نفت کوره _CFO بندرامام بندرامام 168
نفت کوره _CFO جم جم 168
وینیل استات منومر _VAM شازند شازند 382
پارا زایلین اصفهان اصفهان 376
پارا زایلین نوری نوری 376
پروپان مایع آبادان آبادان 197
پروپان پارس پارس 241
پنتان پلاس بوشهر بوشهر 208
پنتان پلاس پارس پارس 208
کریستال ملامین ارومیه ارومیه 434
کریستال ملامین خراسان خراسان 434
گاز مایع صنعتی بندرامام بندرامام 243
گاز پروپان صنعتی بندرامام بندرامام 241
نام محصول تولید کننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل نمودار
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 40 0 1 پالت چوبی سلف 1403/2/12
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 40 0 1 پالت چوبی سلف 1403/2/12
اپوکسی رزین جامد پودری E12 پتروشیمی خوزستان 40 0 1 پالت چوبی سلف 1403/2/12
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 44 0 1 بشکه سلف 1403/2/12
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 44 0 1 بشکه سلف 1403/2/12
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 50 0 1 پالت چوبی سلف 1403/2/12
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 440 0 401 جامبوبگ سلف 1403/2/16
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 600 0 734 پالت چوبی نقدی 1403/1/21
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 396 0 419 جامبوبگ سلف 1403/2/4
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 110 0 383 جامبوبگ سلف 1403/2/4
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 660 0 395 جامبوبگ سلف 1403/2/4
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 293 0 342 پالت پلاستیکی سلف 1403/2/15
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 605 240 734 پالت چوبی نقدی 1403/1/21
نام محصول تولید کننده عرضه(تن) تقاضا(تن) حجم معامله(تن) قیمت پایه پایین ترین قیمت قیمت نهایی بالاترین قیمت نوع قرارداد نمودار
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC پتروشیمی خوزستان 44 31 31 1,046,000 1,046,000 1,046,000 1,046,000 سلف
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 110 44 44 383,362 383,362 383,362 383,362 سلف
اپوکسی رزین جامد پودری E12 پتروشیمی خوزستان 40 5 5 1,083,000 1,083,000 1,083,000 1,083,000 سلف
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد 396 374 374 419,453 419,453 419,453 419,453 سلف
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 660 154 154 395,728 395,728 395,728 395,728 سلف
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 605 363 363 734,596 734,596 734,596 734,596 نقدی
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند 600 121 121 734,596 734,596 734,596 734,596 نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 440 440 440 401,786 401,786 401,786 401,786 سلف
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 293 653 293 342,631 362,401 364,887 374,999 سلف
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان 44 119 44 1,131,500 1,311,899 1,315,767 1,329,789 سلف
پلی کربنات 1012UR پتروشیمی خوزستان 50 60 50 1,039,000 1,040,509 1,040,902 1,041,000 سلف
پلی کربنات W1 پتروشیمی خوزستان 40 0 0 1,192,000 0 0 0 سلف
آلیاژ پلی کربنات LED پتروشیمی خوزستان 40 0 0 1,219,000 0 0 0 سلف
نام محصول منطقه کف قیمت ( دلار ) سقف قیمت ( دلار ) نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن آسیای شرقی 1,289 1,291
اکریلونیتریل بوتادین استایرن آسیای جنوب شرقی 1,309 1,311
اکریلونیتریل بوتادین استایرن __ 0 0
سوسپانسیون PVC آسیای شرقی 874 876
سوسپانسیون PVC آسیای جنوب شرقی 884 886
سوسپانسیون PVC جنوب آسیا 894 896
پلی اتیلن ترفتالات بطری آسیای شرقی 879 881
پلی اتیلن ترفتالات بطری آسیای جنوب شرقی 929 931
پلی اتیلن ترفتالات بطری __ 0 0
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 آسیای شرقی 1,009 1,011
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 آسیای جنوب شرقی 1,049 1,051
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 جنوب آسیا 1,094 1,096
پلی اتیلن سبک خطی معمولی (Butene) آسیای شرقی 959 961
پلی اتیلن سبک خطی معمولی (Butene) آسیای جنوب شرقی 969 971
پلی اتیلن سبک خطی معمولی (Butene) جنوب آسیا 1,019 1,021
پلی اتیلن سبک فیلم آسیای شرقی 969 971
پلی اتیلن سبک فیلم آسیای جنوب شرقی 989 991
پلی اتیلن سبک فیلم __ 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی آسیای شرقی 919 921
پلی اتیلن سنگین بادی آسیای جنوب شرقی 959 961
پلی اتیلن سنگین بادی جنوب آسیا 1,059 1,061
پلی اتیلن سنگین تزریقی آسیای شرقی 909 911
پلی اتیلن سنگین تزریقی آسیای جنوب شرقی 949 951
پلی اتیلن سنگین تزریقی جنوب آسیا 989 991
پلی اتیلن سنگین فیلم آسیای شرقی 979 981
پلی اتیلن سنگین فیلم آسیای جنوب شرقی 999 1,001
پلی اتیلن سنگین فیلم جنوب آسیا 1,059 1,061
پلی استایرن معمولی (GPPS) آسیای شرقی 1,139 1,141
پلی استایرن معمولی (GPPS) آسیای جنوب شرقی 1,149 1,151
پلی استایرن معمولی (GPPS) __ 0 0
پلی استایرن مقاوم (HIPS) آسیای شرقی 1,189 1,191
پلی استایرن مقاوم (HIPS) آسیای جنوب شرقی 1,199 1,201
پلی استایرن مقاوم (HIPS) __ 0 0
پلی پروپیلن تزریقی آسیای شرقی 829 831
پلی پروپیلن تزریقی آسیای جنوب شرقی 919 921
پلی پروپیلن تزریقی جنوب آسیا 990 992
پلی پروپیلن شیمیایی آسیای شرقی 849 851
پلی پروپیلن شیمیایی آسیای جنوب شرقی 959 961
پلی پروپیلن شیمیایی جنوب آسیا 1,030 1,032
پلی پروپیلن نساجی آسیای شرقی 829 831
پلی پروپیلن نساجی آسیای جنوب شرقی 919 921
پلی پروپیلن نساجی جنوب آسیا 990 992
پلی پروپیلن گرید فیلم آسیای شرقی 834 836
پلی پروپیلن گرید فیلم آسیای جنوب شرقی 939 941
پلی پروپیلن گرید فیلم جنوب آسیا 1,015 1,017