می توانید تاریخ مورد نظر خود را وارد نمایید.

انتخاب تاریخ:
انتخاب شاخص:
نام محصول(گرید) تولید کننده قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم) قیمت جهانی فوب خلیج فارس (دلار بر تن) نمودار
پلی وینیل کلراید S65 آبادان آبادان 296,568 778
پلی وینیل کلراید S70 آبادان آبادان 332,841 873
پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو آرتان پترو 329,702 1,157
پلی وینیل کلراید E6644 اروند اروند 492,020 1,290
پلی وینیل کلراید E6834 اروند اروند 494,279 1,296
پلی وینیل کلراید E7044 اروند اروند 490,890 1,287
پلی وینیل کلراید E7242 اروند اروند 488,630 1,281
پلی وینیل کلراید E7244 اروند اروند 488,630 1,281
پلی وینیل کلراید S6532 اروند اروند 296,568 778
LIM1922 پلی اتیلن سبک تزریقی آریاساسول آریاساسول 342,031 897
پلی اتیلن سبک اکستروژن کوتینگ LEC1969 آریاساسول آریاساسول 385,687 1,011
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2125A آریاساسول آریاساسول 337,503 885
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A آریاساسول آریاساسول 337,503 885
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 آریاساسول آریاساسول 332,069 871
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 آریاساسول آریاساسول 377,563 990
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2185A آریاساسول آریاساسول 337,503 885
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX 4460 آریاساسول آریاساسول 351,826 923
پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265 آریاساسول آریاساسول 310,115 813
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 آریاساسول آریاساسول 310,115 813
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110 آریاساسول آریاساسول 326,961 857
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 آریاساسول آریاساسول 385,693 1,011
پلی اتیلن سبک خطی 0205AA امیرکبیر امیرکبیر 322,976 847
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر امیرکبیر 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ امیرکبیر امیرکبیر 313,919 823
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر امیرکبیر 332,069 871
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D امیرکبیر امیرکبیر 348,673 914
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F امیرکبیر امیرکبیر 332,069 871
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K امیرکبیر امیرکبیر 332,069 871
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر امیرکبیر 366,263 960
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6 امیرکبیر امیرکبیر 382,457 1,003
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 امیرکبیر امیرکبیر 310,115 813
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 امیرکبیر امیرکبیر 295,841 776
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 امیرکبیر امیرکبیر 326,961 857
Fine پلی استایرن انبساطی انتخاب انتخاب 301,351 1,057
اکستروژن_پلی استایرن انبساطی EPS OVERSIZE انتخاب انتخاب 312,222 1,096
پلی استایرن انبساطی R200 انتخاب انتخاب 363,990 1,277
پلی استایرن انبساطی R300 انتخاب انتخاب 363,990 1,277
پلی استایرن انبساطی R310 انتخاب انتخاب 363,990 1,277
پلی استایرن انبساطی R400 انتخاب انتخاب 362,372 1,271
پلی استایرن انبساطی F-205 انتخاب انتخاب 372,112 1,306
پلی استایرن انبساطی F-305 انتخاب انتخاب 372,112 1,306
پلی استایرن انبساطی F-405 انتخاب انتخاب 345,599 1,213
پلی استایرن انبساطی R-220 انتخاب انتخاب 341,538 1,198
پلی استایرن انبساطی R-320 انتخاب انتخاب 341,538 1,198
پلی استایرن انبساطی R-410 انتخاب انتخاب 328,000 1,151
پلی استایرن انبساطی R-420 انتخاب انتخاب 328,000 1,151
پلی استایرن انبساطی نسوز F-100 انتخاب انتخاب 385,352 1,352
پلی استایرن انبساطی نسوز F-200 انتخاب انتخاب 385,352 1,352
پلی استایرن انبساطی نسوز F-300 انتخاب انتخاب 385,352 1,352
پلی استایرن انبساطی نسوز F-400 انتخاب انتخاب 362,372 1,271
پلی استایرن انبساطی نسوز F50 انتخاب انتخاب 362,372 1,271
پلی استایرن انبساطیF-105 انتخاب انتخاب 372,112 1,306
پلی استایرن معمولی 14N ایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 329,702 1,157
پلی استایرن معمولی 24N ایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 329,702 1,157
پلی استایرن معمولی 32N ایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 332,214 1,166
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M ایلام ایلام 385,124 1,010
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M LMP ایلام ایلام 385,124 1,010
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B ایلام ایلام 310,115 813
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J ایلام ایلام 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208J ایلام ایلام 303,086 795
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F ایلام ایلام 326,961 857
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP ایلام ایلام 326,961 857
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 385,352 1,352
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 385,352 1,352
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 385,352 1,352
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 362,372 1,271
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 351,048 1,232
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 LMP بندر امام بندر امام 310,115 813
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام بندرامام 592,768 1,554
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام بندرامام 332,069 871
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام بندرامام 332,069 871
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام بندرامام 310,115 813
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 بندرامام بندرامام 295,841 776
پلی وینیل کلراید S6558 بندرامام بندرامام 296,568 778
پلی استایرن معمولی 1028 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 329,702 1,157
پلی استایرن معمولی 1077 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 329,702 1,157
پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 329,702 1,157
پلی استایرن معمولی 1233 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 329,702 1,157
پلی استایرن مقاوم 4125 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 377,131 1,323
پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 355,146 1,246
پلی استایرن مقاوم 7055 پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 378,823 1,329
Fine پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 301,351 1,057
پلی استایرن انبساطی SE150 پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 369,174 1,295
پلی استایرن انبساطی SE250 پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 369,174 1,295
پلی استایرن انبساطی SE350 پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 352,665 1,237
پلی استایرن انبساطی SE50 پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 369,174 1,295
پلی استایرن انبساطی W500 پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 337,544 1,184
پلی پروپیلن فیلم RP120LS پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 519,859 1,363
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 378,206 992
پلی پروپیلن شیمیایی EP332L پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 349,948 918
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 341,978 897
پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 406,464 1,066
پلی پروپیلن شیمیایی RP 230C پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 394,509 1,035
پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 363,715 954
پلی پروپیلن شیمیایی RP 345S پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 363,715 954
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 343,789 902
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 519,859 1,363
پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی V30 S پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی_HP564S پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 362,496 951
پلی پروپیلن نساجیHP 552R پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 341,978 897
پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار پلی نار 363,715 954
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار پلی نار 394,509 1,035
پلی پروپیلن نساجی CR380 پلی نار پلی نار 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی PFI090 پلی نار پلی نار 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی PI110 پلی نار پلی نار 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پلی نار پلی نار 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار پلی نار 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار پلی نار 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پلی نار پلی نار 341,978 897
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 373,502 979
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 310,115 813
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 310,115 813
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 303,086 795
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 326,961 857
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2 پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 341,452 895
EPS Oversize پلی استایرن انبساطی تبریز تبریز 312,222 1,096
EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی تبریز تبریز 292,809 1,027
EPS Fine پلی استایرن انبساطی تبریز تبریز 301,351 1,057
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز تبریز 618,491 1,622
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901 تبریز تبریز 706,847 1,854
پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ تبریز تبریز 313,919 823
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تبریز تبریز 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ تبریز تبریز 313,919 823
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA تبریز تبریز 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ تبریز تبریز 317,542 833
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA تبریز تبریز 312,107 818
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA تبریز تبریز 300,707 789
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA تبریز تبریز 301,758 791
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA تبریز تبریز 303,797 797
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA تبریز تبریز 343,903 902
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA تبریز تبریز 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA تبریز تبریز 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA تبریز تبریز 317,879 834
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA تبریز تبریز 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA تبریز تبریز 294,211 771
پلی استایرن انبساطی 526WP تبریز تبریز 354,283 1,243
پلی استایرن انبساطی FC422 تبریز تبریز 362,372 1,271
پلی استایرن انبساطی FC522 تبریز تبریز 351,048 1,232
پلی استایرن انبساطی HS121 تبریز تبریز 363,990 1,277
پلی استایرن انبساطی HS221 تبریز تبریز 363,990 1,277
پلی استایرن انبساطی HS321 تبریز تبریز 363,990 1,277
پلی استایرن معمولی 1160 تبریز تبریز 329,702 1,157
پلی استایرن معمولی 1460 تبریز تبریز 329,702 1,157
پلی استایرن معمولی 1460FG تبریز تبریز 323,108 1,134
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز تبریز 329,702 1,157
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز تبریز 355,146 1,246
پلی پروپیلن نساجی PPH-XD-045 تبریز تبریز 341,978 897
دورانی_پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA تبریز تبریز 325,124 853
PBR 1220 تخت جمشيد تخت جمشيد 550,218 1,443
PBR1202 تخت جمشيد تخت جمشيد 586,447 1,538
SBR 1712 تخت جمشيد تخت جمشيد 576,031 1,511
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 تخت جمشيد تخت جمشيد 592,768 1,554
پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشيد پارس تخت جمشيد پارس 329,702 1,157
پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشيد پارس تخت جمشيد پارس 329,702 1,157
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشيد پارس تخت جمشيد پارس 329,702 1,157
PET N آمورف تندگویان تندگویان 255,302 669
PET S آمورف تندگویان تندگویان 257,852 676
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N تندگویان تندگویان 265,503 932
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S تندگویان تندگویان 270,859 950
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N تندگویان تندگویان 267,799 940
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S تندگویان تندگویان 273,155 958
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N تندگویان تندگویان 278,001 975
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S تندگویان تندگویان 286,162 1,004
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N تندگویان تندگویان 280,296 983
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S تندگویان تندگویان 288,458 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N تندگویان تندگویان 300,427 1,054
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S تندگویان تندگویان 309,094 1,085
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N تندگویان تندگویان 290,972 1,021
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S تندگویان تندگویان 296,750 1,041
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N تندگویان تندگویان 299,114 1,050
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S تندگویان تندگویان 307,518 1,079
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N تندگویان تندگویان 290,447 1,019
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S تندگویان تندگویان 295,962 1,038
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S تندگویان تندگویان 305,453 1,072
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N تندگویان تندگویان 298,326 1,047
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S تندگویان تندگویان 306,730 1,076
پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N جم جم 322,976 847
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA جم جم 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ جم جم 313,919 823
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 جم جم 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV جم جم 309,486 812
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 جم جم 385,124 1,010
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3510 جم جم 337,281 884
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3520 جم جم 337,281 884
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم جم 409,924 1,075
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم جم 310,115 813
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 جم جم 310,115 813
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SU جم جم 317,879 834
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم جم 310,633 815
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU جم جم 317,879 834
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم جم 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV جم جم 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم جم 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV جم جم 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم جم 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV جم جم 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم جم 297,652 781
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم جم 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV جم جم 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم جم 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV جم جم 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم جم 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV جم جم 303,086 795
پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5) جم جم 326,961 857
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000S جم جم 357,800 938
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401 جم جم 341,452 895
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7 جم جم 341,452 895
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال رجال 394,509 1,035
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE رجال رجال 394,509 1,035
پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال رجال 513,338 1,346
پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال رجال 343,789 902
پلی پروپیلن نساجی RG1101M رجال رجال 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال رجال 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال رجال 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی RG1101XR رجال رجال 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال رجال 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال رجال 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی RG1102G رجال رجال 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال رجال 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال رجال 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال رجال 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال رجال 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال رجال 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی_RG1102K رجال رجال 341,978 897
1210S پلی بوتادین رابر شازند شازند 586,447 1,538
RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی شازند شازند 358,280 940
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شازند شازند 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ شازند شازند 313,919 823
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA شازند شازند 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند شازند 312,107 818
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF 55 شازند شازند 395,795 1,038
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black شازند شازند 409,924 1,075
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 شازند شازند 310,115 813
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA شازند شازند 295,841 776
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA شازند شازند 325,124 853
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 شازند شازند 326,961 857
پلی بوتادین رابر شازند شازند 550,218 1,443
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 شازند شازند 390,886 1,025
پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند شازند 345,600 906
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE شازند شازند 363,715 954
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند شازند 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند شازند 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G شازند شازند 406,464 1,066
پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R شازند شازند 363,715 954
پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند شازند 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP502N شازند شازند 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند شازند 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند شازند 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند شازند 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند شازند 362,496 951
پلی پروپیلن نساجی V30 S شازند شازند 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند شازند 341,978 897
پلی پروپیلن فیلم HP520H شرکت دی آریا پلیمر شرکت دی آریا پلیمر 343,789 902
پلی پروپیلن نساجی HP500M شرکت دی آریا پلیمر شرکت دی آریا پلیمر 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP502N شرکت دی آریا پلیمر شرکت دی آریا پلیمر 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت دی آریا پلیمر شرکت دی آریا پلیمر 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP515J شرکت دی آریا پلیمر شرکت دی آریا پلیمر 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت دی آریا پلیمر شرکت دی آریا پلیمر 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP550P شرکت دی آریا پلیمر شرکت دی آریا پلیمر 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی V30 S شرکت دی آریا پلیمر شرکت دی آریا پلیمر 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت دی آریا پلیمر شرکت دی آریا پلیمر 341,978 897
پلی پروپیلن نساجیHP 552R شرکت دی آریا پلیمر شرکت دی آریا پلیمر 341,978 897
پلی وینیل کلراید S65 غدیر غدیر 296,568 778
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی قائد بصیر قائد بصیر 618,491 1,622
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی قائد بصیر قائد بصیر 618,491 1,622
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 کردستان کردستان 332,069 871
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 کردستان کردستان 361,955 949
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 کردستان کردستان 332,069 871
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 کردستان کردستان 333,881 876
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 کردستان کردستان 333,881 876
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 کردستان کردستان 332,069 871
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله لاله 342,031 897
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله لاله 361,955 949
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله لاله 332,069 871
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 لرستان لرستان 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 لرستان لرستان 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ لرستان لرستان 313,919 823
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 لرستان لرستان 312,107 818
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA لرستان لرستان 343,903 902
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07 لرستان لرستان 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV لرستان لرستان 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 لرستان لرستان 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 لرستان لرستان 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV لرستان لرستان 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 لرستان لرستان 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV لرستان لرستان 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 لرستان لرستان 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV لرستان لرستان 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV لرستان لرستان 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 لرستان لرستان 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV لرستان لرستان 303,086 795
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA لرستان لرستان 325,124 853
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3 لرستان لرستان 326,961 857
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 لرستان لرستان 334,913 878
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01 لرستان لرستان 334,913 878
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 مارون مارون 385,124 1,010
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 مارون مارون 366,263 960
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 مارون مارون 310,115 813
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 مارون مارون 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون مارون 303,086 795
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون مارون 326,961 857
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون مارون 363,715 954
پلی پروپیلن شیمیایی EP540N مارون مارون 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R مارون مارون 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون مارون 394,509 1,035
پلی پروپیلن شیمیایی Mr240c مارون مارون 409,000 1,073
پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R مارون مارون 363,715 954
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G مارون مارون 363,715 954
پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون مارون 343,789 902
پلی پروپیلن فیلم RP 210M مارون مارون 343,789 902
پلی پروپیلن نساجی HP 500J مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی C30G مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی C30S مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی F 30G مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی F30S مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP 562S مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون مارون 362,496 951
پلی پروپیلن نساجی V 79S مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی V30 S مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی V30G مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی X 30 G مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی Z 30G مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون مارون 341,978 897
پلی پروپیلن نساجیHP 552R مارون مارون 341,978 897
GPPS_1109 محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 329,702 865
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 355,146 1,246
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم محب پلیمر قم 329,702 1,157
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 مهاباد مهاباد 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 مهاباد مهاباد 322,976 847
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 مهاباد مهاباد 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ مهاباد مهاباد 313,919 823
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 مهاباد مهاباد 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ مهاباد مهاباد 313,919 823
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 مهاباد مهاباد 312,107 818
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 مهاباد مهاباد 322,976 847
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 مهاباد مهاباد 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV مهاباد مهاباد 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 مهاباد مهاباد 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV مهاباد مهاباد 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 مهاباد مهاباد 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV مهاباد مهاباد 303,086 795
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA مهاباد مهاباد 325,124 853
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F مهر مهر 326,961 857
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP مهر مهر 326,961 857
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP میاندواب میاندواب 326,961 857
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B میاندوآب میاندوآب 310,115 813
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B میاندوآب میاندوآب 310,115 813
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP میاندوآب میاندوآب 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 میاندوآب میاندوآب 295,841 776
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV میاندوآب میاندوآب 303,086 795
پلی اتیلن سنگین تزریقی52B18UV میاندوآب میاندوآب 303,086 795
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F میاندوآب میاندوآب 326,961 857
پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زر شیمی نوید زر شیمی 349,223 916
پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زر شیمی نوید زر شیمی 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زر شیمی نوید زر شیمی 395,596 1,037
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زر شیمی نوید زر شیمی 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زر شیمی نوید زر شیمی 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زر شیمی نوید زر شیمی 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زر شیمی نوید زر شیمی 377,481 990
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زر شیمی نوید زر شیمی 349,223 916
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زر شیمی نوید زر شیمی 341,978 897
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زر شیمی نوید زر شیمی 358,280 940
پلی پروپیلن شیمیایی ZR 348T نوید زر شیمی نوید زر شیمی 363,715 954
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زر شیمی نوید زر شیمی 394,509 1,035
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زر شیمی نوید زر شیمی 409,000 1,073
پلی پروپیلن شیمیایی_ZR340R نوید زر شیمی نوید زر شیمی 363,715 954
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زر شیمی نوید زر شیمی 343,789 902
پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زر شیمی نوید زر شیمی 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زر شیمی نوید زر شیمی 341,978 897
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زر شیمی نوید زر شیمی 341,978 897
نام محصول تولید کننده قیمت پایه(ریال بر کیلوگرم) نمودار
1و3 بوتادین امیرکبیر امیرکبیر 282,581
1و3 بوتادین بندرامام بندرامام 282,581
1و3 بوتادین تبریز تبریز 282,581
1و3 بوتادین شازند شازند 282,581
آروماتیک سنگین نوری نوری 279,091
آلکیل بنزن خطی _LAB بیستون بیستون 509,081
آلکیل بنزن خطی _LAB شرکت صنایع شیمیایی ایران (LAB اصفهان) شرکت صنایع شیمیایی ایران (LAB اصفهان) 509,081
آمونیاک (مایع) خراسان خراسان 174,557
آمونیاک (مایع) رازی رازی 174,557
آمونیاک (مایع) شیراز شیراز 174,557
آمونیاک (مایع) هنگام هنگام 174,557
آمونیاک (مایع) کرمانشاه کرمانشاه 174,557
آمونیاک (مایع) کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 174,557
آمونیاک (گاز) خراسان خراسان 174,557
آمونیاک (گاز) شیراز شیراز 174,557
اتیل بنزن تبریز تبریز 309,834
اتیل بنزن پارس پارس 309,834
ارتوزایلین نوری نوری 329,678
استایرن منومر پارس پارس 344,260
اسید استیک فن آوران فن آوران 144,913
اسید ترفتالیک تندگویان تندگویان 280,045
اسید نیتریک شیراز شیراز 120,125
اسید نیتریک کارون کارون 133,473
اوره پریل بدون فرمالدئید خراسان خراسان 125,456
اوره پریل خراسان خراسان 118,210
اوره پریل شیراز شیراز 118,210
اوره پریل فله خراسان خراسان 116,610
اوره پریل فله شیراز شیراز 116,610
اوره گرانوله رازی رازی 115,900
اوره گرانوله شیراز شیراز 115,900
اوره گرانوله فله رازی رازی 114,300
اوره گرانوله فله شیراز شیراز 114,300
اوره گرانوله فله پردیس پردیس 114,300
اوره گرانوله فله کرمانشاه کرمانشاه 114,300
اوره گرانوله فله کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 114,300
اوره گرانوله پردیس پردیس 115,900
اوره گرانوله کرمانشاه کرمانشاه 115,900
اوره گرانوله کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 115,900
ایزوبوتانول شازند شازند 327,867
برش سنگین امیرکبیر امیرکبیر 158,159
برش سنگین شازند شازند 158,159
برش سه کربنه و سنگین تر _C3+ آریاساسول آریاساسول 138,363
بنزن اصفهان اصفهان 300,152
بنزن بندرامام بندرامام 300,152
بنزن بوعلی سینا بوعلی سینا 300,152
بنزن نوری نوری 300,152
بوتان بندرامام بندرامام 224,616
بوتان پارس پارس 224,616
تری اتانول آمین شازند شازند 378,478
تری اتیلن گلایکول شازند شازند 362,284
تری اتیلن گلایکول مارون مارون 362,284
تری اتیلن گلایکول مروارید مروارید 362,284
تری اتیلن گلایکول پارس گلایکول پارس گلایکول 362,284
تولوئن بندرامام بندرامام 330,765
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون کارون 745,580
دو اتیل هگزانول (تلفیقی) شازند شازند 620,445
دی اتانول آمین شازند شازند 337,141
دی اتیلن گلایکول شازند شازند 218,276
دی اتیلن گلایکول فرسا شیمی فرسا شیمی 218,276
دی اتیلن گلایکول مارون مارون 218,276
دی اتیلن گلایکول مروارید مروارید 218,276
دی اتیلن گلایکول پارس گلایکول پارس گلایکول 218,276
زایلین مخلوط اصفهان اصفهان 298,196
زایلین مخلوط بندرامام بندرامام 298,196
زایلین مخلوط نوری نوری 298,196
سوخت کوره سبک تبریز تبریز 224,571
سود کاستیک آبادان آبادان 71,216
سود کاستیک اروند اروند 71,216
متانول زاگرس زاگرس 84,738
متانول شیراز شیراز 84,738
متانول فن آوران فن آوران 84,738
متانول متانول کاوه متانول کاوه 84,738
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص (KM70) کارون کارون 834,973
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون کارون 834,973
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون کارون 663,522
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون کارون 727,647
منو اتانول آمین شازند شازند 373,315
منو اتیلن گلایکول شازند شازند 156,144
منو اتیلن گلایکول فرسا شیمی فرسا شیمی 156,144
منو اتیلن گلایکول مارون مارون 156,144
منو اتیلن گلایکول مروارید مروارید 156,144
منو اتیلن گلایکول پارس گلایکول پارس گلایکول 156,144
نرمال بوتانول شازند شازند 333,301
نفت کوره _CFO ایلام ایلام 158,159
نفت کوره _CFO بندرامام بندرامام 158,159
نفت کوره _CFO جم جم 158,159
وینیل استات منومر _VAM شازند شازند 284,845
پارا زایلین اصفهان اصفهان 341,985
پارا زایلین نوری نوری 341,985
پروپان پارس پارس 220,993
پنتان پلاس بوشهر بوشهر 189,111
پنتان پلاس پارس پارس 189,111
کریستال ملامین ارومیه ارومیه 391,810
کریستال ملامین خراسان خراسان 391,810
گاز مایع صنعتی بندرامام بندرامام 223,167
گاز پروپان صنعتی بندرامام بندرامام 220,993
نام محصول تولید کننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل نمودار
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 326 0 504,629 جامبوبگ نقدی 1402/9/20
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 210 0 504,629 جامبوبگ نقدی 1402/9/20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1012 0 295,962 جامبوبگ سلف 1402/10/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 1518 0 296,750 جامبوبگ سلف 1402/10/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 1518 0 306,730 جامبوبگ سلف 1402/10/13
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1452 0 290,447 جامبوبگ سلف 1402/10/13
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 352 0 504,629 پالت پلاستیکی نقدی 1402/9/20
نام محصول تولید کننده عرضه(تن) تقاضا(تن) حجم معامله(تن) قیمت پایه پایین ترین قیمت قیمت نهایی بالاترین قیمت نوع قرارداد نمودار
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 210 231 210 504,629 504,629 504,629 504,629 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1012 1716 1012 295,962 420,000 420,342 422,222 سلف
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 1518 2728 1518 306,730 440,000 440,312 445,000 سلف
پلی پروپیلن فیلم HP525J پتروشیمی مارون 352 374 352 504,629 504,629 504,629 504,629 نقدی
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) 132 352 132 504,629 640,985 641,159