می توانید تاریخ مورد نظر خود را وارد نمایید.

انتخاب تاریخ:
انتخاب شاخص:
نام محصول(گرید) تولید کننده قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم) قیمت جهانی فوب خلیج فارس (دلار بر تن) نمودار
پلی وینیل کلراید S57آبادان آبادان 380,594 1,550
پلی وینیل کلراید S65آبادان آبادان 359,766 1,465
پلی وینیل کلراید S70آبادان آبادان 390,062 1,588
پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 390,601 1,590
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119آریا ساسول آریا ساسول 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130آریا ساسول آریا ساسول 367,623 1,497
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول آریا ساسول 353,617 1,440
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول آریا ساسول 360,621 1,468
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول آریا ساسول 353,617 1,440
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020آریا ساسول آریا ساسول 268,567 1,093
پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265آریا ساسول آریا ساسول 268,567 1,093
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510آریا ساسول آریا ساسول 268,567 1,093
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713آریا ساسول آریا ساسول 286,709 1,167
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110آریا ساسول آریا ساسول 275,042 1,120
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول آریا ساسول 275,042 1,120
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)آریا ساسول آریا ساسول 307,534 1,252
پلی وینیل کلراید E6834اروند اروند 431,719 1,758
پلی وینیل کلراید E7044اروند اروند 427,174 1,739
پلی وینیل کلراید E6644اروند اروند 428,689 1,745
پلی وینیل کلراید E7242اروند اروند 424,145 1,727
پلی وینیل کلراید E7244اروند اروند 424,145 1,727
پلی وینیل کلراید S6532اروند اروند 359,766 1,465
پلی وینیل کلراید S7042اروند اروند 397,636 1,619
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dامیرکبیر امیرکبیر 367,623 1,497
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fامیرکبیر امیرکبیر 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hامیرکبیر امیرکبیر 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kامیرکبیر امیرکبیر 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAامیرکبیر امیرکبیر 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJامیرکبیر امیرکبیر 348,892 1,420
پلی اتیلن سبک خطی 0205AAامیرکبیر امیرکبیر 354,726 1,444
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3امیرکبیر امیرکبیر 320,892 1,306
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیرکبیر امیرکبیر 275,042 1,120
پلی اتیلن سنگین بادی BL3امیرکبیر امیرکبیر 268,567 1,093
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4امیرکبیر امیرکبیر 247,509 1,008
پلی استایرن معمولی 32Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 393,726 1,603
پلی استایرن معمولی 24Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 385,523 1,570
پلی استایرن معمولی 14Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 365,602 1,489
R-200 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 392,001 1,596
R-300 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 392,001 1,596
R-310 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 392,001 1,596
R-400 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 390,041 1,588
F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 412,674 1,680
F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 412,674 1,680
F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 412,674 1,680
F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 390,041 1,588
F-50 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 390,041 1,588
F-105 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 399,001 1,625
F-305 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 399,001 1,625
R-220 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 370,954 1,510
R-320 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 370,954 1,510
F-405 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 374,454 1,525
R-420 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 359,287 1,463
R-410 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 359,287 1,463
EPS Oversize پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 329,281 1,341
EPS Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 316,109 1,287
F100HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 372,690 1,517
F200HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 372,690 1,517
F300HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 372,690 1,517
F305HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 359,801 1,465
F400HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 351,037 1,429
R200HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 352,801 1,436
R310HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 352,801 1,436
R400HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 351,037 1,429
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mایلام ایلام 306,367 1,247
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mایلام ایلام 320,892 1,306
پلی اتیلن سنگین بادی 8200Bایلام ایلام 268,567 1,093
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jایلام ایلام 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jایلام ایلام 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fایلام ایلام 275,042 1,120
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 412,674 1,680
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 412,674 1,680
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 412,674 1,680
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 390,041 1,588
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 376,321 1,532
استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام بندر امام 487,124 1,983
استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام بندر امام 482,301 1,964
پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام بندر امام 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام بندر امام 350,117 1,425
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500بندر امام بندر امام 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام بندر امام 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام بندر امام 268,567 1,093
پلی وینیل کلراید S6058بندر امام بندر امام 388,168 1,580
پلی وینیل کلراید S6558بندر امام بندر امام 359,766 1,465
پلی وینیل کلراید S7054بندر امام بندر امام 399,529 1,627
پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 390,601 1,590
پلی استایرن معمولی 1028پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 390,601 1,590
پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 448,293 1,825
پلی استایرن مقاوم 7055پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 479,673 1,953
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 390,233 1,589
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 389,767 1,587
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 389,767 1,587
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 389,767 1,587
پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 389,767 1,587
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 397,933 1,620
RP345Sپلی پروپیلن شیمیاییپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 397,933 1,620
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 408,433 1,663
پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 376,933 1,535
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 379,267 1,544
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 376,933 1,535
HP 564 S پلی پروپیلن نساجیپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 399,549 1,627
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 494,943 2,015
پلی پروپیلن نساجی SF060پلی نار پلی نار 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی SIF010پلی نار پلی نار 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی PYI250پلی نار پلی نار 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی CR380پلی نار پلی نار 376,933 1,535
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار پلی نار 417,767 1,701
PNR 340R پلی پروپیلن شیمیاییپلی نار پلی نار 397,933 1,620
پلی پروپیلن نساجی PI110پلی نار پلی نار 376,933 1,535
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 268,567 1,093
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 268,567 1,093
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 284,376 1,158
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 275,042 1,120
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 327,205 1,332
پلی استایرن انبساطی SE 350پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 378,281 1,540
پلی استایرن انبساطی W500پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 361,854 1,473
Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 316,109 1,287
SE 50 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 393,074 1,600
SE 150 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 393,074 1,600
SE 250 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 393,074 1,600
پلی استایرن انبساطی HS121تبریز تبریز 392,001 1,596
پلی استایرن انبساطی HS221تبریز تبریز 392,001 1,596
پلی استایرن انبساطی HS321تبریز تبریز 392,001 1,596
پلی استایرن انبساطی FC422تبریز تبریز 390,041 1,588
پلی استایرن انبساطی FC522تبریز تبریز 376,321 1,532
پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز تبریز 380,241 1,548
EPS Oversize پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 329,281 1,341
EPS Fine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 316,109 1,287
EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 286,004 1,164
پلی استایرن معمولی 1160تبریز تبریز 362,477 1,476
پلی استایرن معمولی 1460تبریز تبریز 382,398 1,557
پلی استایرن معمولی 1540تبریز تبریز 390,601 1,590
پلی استایرن مقاوم 7240تبریز تبریز 448,293 1,825
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز تبریز 457,235 1,862
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز تبریز 457,235 1,862
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901تبریز تبریز 473,568 1,928
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAتبریز تبریز 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 0410A Aتبریز تبریز 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJتبریز تبریز 348,892 1,420
پلی اتیلن سبک خطی 0220AAتبریز تبریز 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJتبریز تبریز 351,226 1,430
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAتبریز تبریز 252,922 1,030
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAتبریز تبریز 252,459 1,028
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAتبریز تبریز 255,482 1,040
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAتبریز تبریز 257,409 1,048
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAتبریز تبریز 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAتبریز تبریز 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAتبریز تبریز 232,375 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAتبریز تبریز 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAتبریز تبریز 244,750 996
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز تبریز 299,551 1,220
پلی استایرن معمولی 1460FGتبریز تبریز 382,398 1,557
پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز تبریز 380,241 1,548
PBR 1202تخت جمشید تخت جمشید 526,056 2,142
PBR 1220تخت جمشید تخت جمشید 502,722 2,047
SBR 1712تخت جمشید تخت جمشید 479,947 1,954
SBR 1502تخت جمشید تخت جمشید 487,124 1,983
پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 390,601 1,590
پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 390,601 1,590
پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 390,601 1,590
پلی اتیلن سبک خطی 22501AAجم جم 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJجم جم 348,892 1,420
پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nجم جم 354,726 1,444
پلی اتیلن سبک خطی 235F6جم جم 351,226 1,430
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVجم جم 258,576 1,053
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)جم جم 306,367 1,247
پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم جم 336,341 1,369
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3510جم جم 302,226 1,230
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3520جم جم 302,226 1,230
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم جم 350,059 1,425
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sجم جم 284,376 1,158
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7جم جم 284,376 1,158
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401جم جم 284,376 1,158
پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5)جم جم 275,042 1,120
پلی اتیلن سنگین بادی BL3جم جم 268,567 1,093
پلی اتیلن سنگین بادی BL4جم جم 268,567 1,093
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم جم 259,884 1,058
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUجم جم 264,551 1,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SUجم جم 264,551 1,077
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم جم 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVجم جم 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم جم 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UVجم جم 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم جم 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم جم 248,675 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVجم جم 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم جم 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVجم جم 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم جم 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVجم جم 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم جم 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVجم جم 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVجم جم 271,693 1,106
PGPC 0407UR پلی کربناتخوزستان خوزستان 850,852 3,464
پلی کربنات PGPC1012URخوزستان خوزستان 850,852 3,464
اپوکسی رزین مایع - E06 SPLخوزستان خوزستان 1,118,322 4,553
اپوکسی رزین مایع E06EXCخوزستان خوزستان 1,167,206 4,752
اپوکسی رزین جامد پودری E11Pخوزستان خوزستان 1,071,655 4,363
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCخوزستان خوزستان 1,024,989 4,173
پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال رجال 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال رجال 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال رجال 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال رجال 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال رجال 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی RG1102Kرجال رجال 376,933 1,535
پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال رجال 379,267 1,544
پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال رجال 490,743 1,998
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال رجال 417,767 1,701
PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 426,633 1,737
PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 397,933 1,620
PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 397,933 1,620
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند شازند 389,767 1,587
RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی شازند شازند 394,433 1,606
PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 419,633 1,709
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند شازند 397,933 1,620
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند شازند 389,767 1,587
پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند شازند 379,267 1,544
پلی پروپیلن پزشکی ARP801شازند شازند 415,433 1,691
پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند شازند 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند شازند 399,549 1,627
پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند شازند 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP502Nشازند شازند 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند شازند 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند شازند 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند شازند 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند شازند 376,933 1,535
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAشازند شازند 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند شازند 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJشازند شازند 348,892 1,420
پلی اتیلن سبک خطی 0410AAشازند شازند 347,726 1,416
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند شازند 349,126 1,421
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)شازند شازند 306,367 1,247
پلی اتیلن سنگین بادی BL3شازند شازند 268,567 1,093
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAشازند شازند 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAشازند شازند 299,551 1,220
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5شازند شازند 275,042 1,120
پلی بوتادین رابرشازند شازند 502,722 2,047
1210S پلی بوتادین رابرشازند شازند 526,056 2,142
PET N آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 289,580 1,179
PET S آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 292,625 1,191
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان شهید تندگویان 301,760 1,229
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان شهید تندگویان 308,155 1,255
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان شهید تندگویان 302,978 1,234
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان شهید تندگویان 309,373 1,260
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان شهید تندگویان 304,501 1,240
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان شهید تندگویان 310,895 1,266
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان شهید تندگویان 309,373 1,260
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان شهید تندگویان 318,812 1,298
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان شهید تندگویان 316,681 1,289
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان شهید تندگویان 326,425 1,329
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان شهید تندگویان 319,421 1,301
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان شهید تندگویان 329,165 1,340
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان شهید تندگویان 289,017 1,177
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان شهید تندگویان 286,238 1,165
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 284,848 1,160
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 287,627 1,171
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان شهید تندگویان 284,848 1,160
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان شهید تندگویان 290,684 1,183
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان شهید تندگویان 300,727 1,224
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان شهید تندگویان 285,404 1,162
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان شهید تندگویان 291,518 1,187
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 294,019 1,197
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 302,912 1,233
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 295,408 1,203
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 304,579 1,240
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 293,185 1,194
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 302,078 1,230
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Sشهید تندگویان شهید تندگویان 317,640 0
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان شهید تندگویان 308,192 0
پلی وینیل کلراید S65غدیر غدیر 359,766 1,465
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 457,235 1,862
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 461,674 1,880
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02کردستان کردستان 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3کردستان کردستان 374,626 1,525
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8کردستان کردستان 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9کردستان کردستان 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8کردستان کردستان 351,284 1,430
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02کردستان کردستان 351,284 1,430
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tلاله لاله 360,621 1,468
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00لاله لاله 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00لاله لاله 374,626 1,525
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42لاله لاله 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47لاله لاله 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01لاله لاله 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42لاله لاله 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00لاله لاله 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47لاله لاله 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37لاله لاله 350,117 1,425
پلی اتیلن سبک خطی 22B01لرستان لرستان 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 22B02لرستان لرستان 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 22B03لرستان لرستان 347,726 1,416
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVلرستان لرستان 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04لرستان لرستان 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVلرستان لرستان 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UVلرستان لرستان 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18لرستان لرستان 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07لرستان لرستان 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07لرستان لرستان 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVلرستان لرستان 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18لرستان لرستان 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVلرستان لرستان 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVلرستان لرستان 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان لرستان 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVلرستان لرستان 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3لرستان لرستان 275,042 1,120
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7لرستان لرستان 278,875 1,135
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01لرستان لرستان 278,875 1,135
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4مارون مارون 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون مارون 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5مارون مارون 275,042 1,120
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون مارون 334,046 1,360
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون مارون 349,126 1,421
پلی اتیلن سنگین بادی BL3مارون مارون 268,567 1,093
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون مارون 397,933 1,620
پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون مارون 417,767 1,701
RP240G پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 397,933 1,620
پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون مارون 399,549 1,627
پلی پروپیلن نساجی HP565S-AGمارون مارون 399,549 1,627
HP 552R پلی پروپیلن نساجیمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون مارون 376,933 1,535
پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون مارون 379,267 1,544
پلی پروپیلن فیلم RP210Mمارون مارون 379,267 1,544
EP548R پلی پروپیلن تزریقیمارون مارون 389,767 1,587
RP 340R پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 397,933 1,620
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 448,293 1,825
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قم محب پلیمر قم 390,601 1,590
پلی اتیلن سبک خطی 22B01مهاباد مهاباد 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 22B02مهاباد مهاباد 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 22B03مهاباد مهاباد 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 18B01مهاباد مهاباد 347,726 1,416
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5مهاباد مهاباد 354,726 1,444
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7مهاباد مهاباد 354,726 1,444
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJمهاباد مهاباد 348,892 1,420
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJمهاباد مهاباد 348,892 1,420
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمهر مهر 275,042 1,120
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمیاندوآب میاندوآب 275,042 1,120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07میاندوآب میاندوآب 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVمیاندوآب میاندوآب 252,175 1,027
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18میاندوآب میاندوآب 247,509 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVمیاندوآب میاندوآب 252,175 1,027
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی نوید زرشیمی 388,600 1,582
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 419,633 1,709
پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 419,633 1,709
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 389,767 1,587
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 389,767 1,587
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 389,767 1,587
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 389,767 1,587
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 407,967 1,661
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 417,767 1,701
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 427,100 1,739
ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 397,933 1,620
ZR348T پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 397,933 1,620
ZH 552R پلی پروپیلن نساجینوید زرشیمی نوید زرشیمی 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 376,933 1,535
پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 376,933 1,535
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی نوید زرشیمی 376,933 1,535
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 379,267 1,544
ZB548R پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 389,767 1,587
ZB548T پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 389,767 1,587
نام محصول تولید کننده قیمت پایه(ریال بر کیلوگرم) نمودار
1و3 بوتادین امیرکبیر امیرکبیر 287,001
1و3 بوتادین بندرامام بندرامام 287,001
1و3 بوتادین شازند شازند 287,001
1و3 بوتادینتبریز تبریز 287,001
C3+ آریاساسول آریاساسول 138,012
آروماتیک سنگین برزویه برزویه 256,266
آلکیل بنزن خطیبیستون بیستون 425,834
آلکیل بنزن خطیسرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 425,834
آمونیاک (مایع) خراسان خراسان 179,900
آمونیاک (مایع) رازی رازی 179,900
آمونیاک (مایع) شیراز شیراز 179,900
آمونیاک (مایع) کرمانشاه کرمانشاه 179,900
آمونیاک (مایع)کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 179,900
آمونیاک (گاز) خراسان خراسان 179,900
آمونیاک (گاز) شیراز شیراز 179,900
اتیل بنزن پارس پارس 272,581
ارتوزایلن99.5% برزویه برزویه 268,733
استایرن منومر پارس پارس 318,011
اسید استیک فن آوران فن آوران 168,467
اوره پریل** خراسان خراسان 178,480
اوره پریل** شیراز شیراز 178,480
اوره گرانوله** رازی رازی 156,605
اوره گرانوله** شیراز شیراز 156,605
اوره گرانوله** کرمانشاه کرمانشاه 156,605
اوره گرانوله**پردیس پردیس 156,605
اوره گرانوله**کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 156,605
ایزوبوتانول شازند شازند 263,960
برش سنگین امیرکبیر امیرکبیر 159,622
برش سنگین بندرامام بندرامام 159,622
برش سنگین جم جم 159,622
برش سنگین شازند شازند 159,622
برش سنگینایلام ایلام 159,622
بنزن برزویه برزویه 259,934
بنزن بندرامام بندرامام 259,934
بنزنبوعلی سینا بوعلی سینا 259,934
تری اتانول آمین شازند شازند 258,825
تولوئن بندرامام بندرامام 260,774
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون کارون 750,168
دو اتیل هگزانول شازند شازند 448,036
دی اتانول آمین شازند شازند 291,434
دی اتیلن گلایکول شازند شازند 135,334
دی اتیلن گلایکول مارون مارون 135,334
دی اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 135,334
دی اتیلن گلایکولمروارید مروارید 135,334
زایلین مخلوط برزویه برزویه 238,490
زایلین مخلوط بندرامام بندرامام 238,490
سوخت کوره سبکتبریز تبریز 174,332
سود کاستیک اروند اروند 71,021
سود کاستیکآبادان آبادان 71,021
متانول زاگرس زاگرس 77,187
متانول شيراز شيراز 77,187
متانول فن آوران فن آوران 77,187
متانولمتانول کاوه متانول کاوه 77,187
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KM70خالص کارون کارون 637,585
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون کارون 637,585
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون کارون 651,001
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون کارون 723,335
منو اتانول آمین شازند شازند 333,015
منو اتیلن گلایکول شازند شازند 134,750
منو اتیلن گلایکول مارون مارون 134,750
منو اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 134,750
منو اتیلن گلایکولمروارید مروارید 134,750
منومر وینیل استات شازند شازند 513,358
نرمال بوتانول شازند شازند 327,659
پارازایلین برزویه برزویه 263,366
پروپان مایعآبادان آبادان 179,854
پنتان پلاس پارس پارس 173,313
کریستال ملامین ارومیه ارومیه 553,118
کریستال ملامین خراسان خراسان 553,118
گاز بوتان بندرامام بندرامام 224,000
گاز بوتان پارس پارس 224,000
گاز مایع صنعتی بندرامام بندرامام 222,600
گاز مایع صنعتی پارس پارس 222,600
گاز پروپان بندرامام بندرامام 219,334
گاز پروپان پارس پارس 219,334
نام محصول تولید کننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل نمودار
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر پتروشیمی قائد بصیر 150 0 446,166 پالت چوبی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر پتروشیمی مهر 1804 0 272,262 پالت چوبی نقدی 1401/2/11
پلی استایرن انبساطی 221HSپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 180 0 394,693 جامبوبگ نقدی 1401/2/11
پلی استایرن انبساطی 321HSپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 110 0 394,693 جامبوبگ نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 1507 0 299,381 پالت پلاستیکی سلف 1401/3/2
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 253 0 347,645 پالت پلاستیکی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 253 0 348,811 پالت پلاستیکی نقدی 1401/2/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 275 0 446,166 پالت پلاستیکی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سبک خطی 0410AAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 110 0 347,645 پالت پلاستیکی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام پتروشیمی ایلام 814 0 272,262 پالت چوبی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 1408 0 348,986 پالت چوبی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 1606 0 272,262 پالت چوبی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 330 2970 347,645 پالت چوبی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1012 0 290,519 جامبوبگ سلف 1401/3/3
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hپتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 700 0 345,986 جامبوبگ نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 2860 0 284,686 جامبوبگ سلف 1401/3/3
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dپتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 88 0 366,435 پالت پلاستیکی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1540 0 301,906 جامبوبگ سلف 1401/3/3
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 300 0 247,368 جامبوبگ نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 100 0 272,262 جامبوبگ نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1496 0 266,549 پالت پلاستیکی سلف 1401/2/20
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1200 0 348,986 پالت پلاستیکی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1320 0 266,549 پالت پلاستیکی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1804 0 272,262 پالت پلاستیکی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپتروشیمی جم پتروشیمی جم 1012 1012 354,214 پالت پلاستیکی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 154 0 359,455 پالت چوبی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سبک خطی 235F6پتروشیمی جم پتروشیمی جم 550 550 351,143 پالت پلاستیکی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 110 0 373,415 پالت چوبی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 1210 0 348,986 پالت چوبی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 144 0 350,152 پالت چوبی نقدی 1401/2/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پتروشیمی جم پتروشیمی جم 1496 1507 247,368 پالت پلاستیکی سلف 1401/3/4
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 120 0 348,986 پالت چوبی نقدی 1401/2/11
استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 141 0 490,380 پالت چوبی سلف 1401/3/3
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 936 0 348,986 پالت چوبی نقدی 1401/2/11