می توانید تاریخ مورد نظر خود را وارد نمایید.

انتخاب تاریخ:
انتخاب شاخص:
نام محصول(گرید) تولید کننده قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم) قیمت جهانی فوب خلیج فارس (دلار بر تن) نمودار
پلی وینیل کلراید S57آبادان آبادان 239,521 904
پلی وینیل کلراید S65آبادان آبادان 238,329 899
پلی وینیل کلراید S70آبادان آبادان 245,479 926
پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 350,917 1,324
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119آریا ساسول آریا ساسول 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130آریا ساسول آریا ساسول 294,982 1,113
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول آریا ساسول 284,711 1,074
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول آریا ساسول 289,363 1,092
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول آریا ساسول 284,711 1,074
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020آریا ساسول آریا ساسول 238,140 899
پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265آریا ساسول آریا ساسول 238,140 899
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510آریا ساسول آریا ساسول 238,140 899
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713آریا ساسول آریا ساسول 248,210 937
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110آریا ساسول آریا ساسول 235,623 889
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول آریا ساسول 235,623 889
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)آریا ساسول آریا ساسول 283,545 1,070
پلی وینیل کلراید E6834اروند اروند 271,695 1,025
پلی وینیل کلراید E7044اروند اروند 268,835 1,015
پلی وینیل کلراید E6644اروند اروند 269,788 1,018
پلی وینیل کلراید E7242اروند اروند 266,929 1,007
پلی وینیل کلراید E7244اروند اروند 266,929 1,007
پلی وینیل کلراید S6532اروند اروند 238,329 899
پلی وینیل کلراید S7042اروند اروند 250,245 944
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dامیرکبیر امیرکبیر 294,982 1,113
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fامیرکبیر امیرکبیر 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hامیرکبیر امیرکبیر 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kامیرکبیر امیرکبیر 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAامیرکبیر امیرکبیر 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJامیرکبیر امیرکبیر 272,187 1,027
پلی اتیلن سبک خطی 0205AAامیرکبیر امیرکبیر 278,481 1,051
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3امیرکبیر امیرکبیر 288,393 1,088
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیرکبیر امیرکبیر 235,623 889
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6امیرکبیر امیرکبیر 300,775 1,135
پلی اتیلن سنگین بادی BL3امیرکبیر امیرکبیر 238,140 899
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4امیرکبیر امیرکبیر 230,963 872
پلی استایرن معمولی 32Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 353,724 1,335
پلی استایرن معمولی 24Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 350,917 1,324
پلی استایرن معمولی 14Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 350,917 1,324
R-200 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 370,049 1,397
R-300 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 370,049 1,397
R-310 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 370,049 1,397
R-400 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 368,199 1,390
F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 391,295 1,477
F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 391,295 1,477
F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 391,295 1,477
F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 368,199 1,390
F-50 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 368,199 1,390
F-105 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 377,601 1,425
F-305 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 377,601 1,425
R-220 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 348,135 1,314
R-320 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 348,135 1,314
F-405 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 351,911 1,328
R-420 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 335,549 1,266
R-410 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 335,549 1,266
EPS Oversize پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 310,841 1,173
EPS Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 298,407 1,126
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mایلام ایلام 282,287 1,065
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mایلام ایلام 288,393 1,088
پلی اتیلن سنگین بادی 8200Bایلام ایلام 238,140 899
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jایلام ایلام 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jایلام ایلام 235,998 891
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fایلام ایلام 235,623 889
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 391,295 1,477
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 391,295 1,477
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 391,295 1,477
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 368,199 1,390
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 355,247 1,341
استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام بندر امام 444,177 1,676
استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام بندر امام 439,779 1,660
پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام بندر امام 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام بندر امام 280,935 1,060
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500بندر امام بندر امام 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام بندر امام 235,998 891
پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام بندر امام 238,140 899
پلی وینیل کلراید S6058بندر امام بندر امام 257,395 971
پلی وینیل کلراید S6558بندر امام بندر امام 238,329 899
پلی وینیل کلراید S7054بندر امام بندر امام 251,437 949
پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 350,917 1,324
پلی استایرن معمولی 1028پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 350,917 1,324
پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 409,697 1,546
پلی استایرن مقاوم 7055پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 438,376 1,654
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 288,692 1,089
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 288,188 1,088
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 288,188 1,088
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 288,188 1,088
پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 288,188 1,088
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 303,921 1,147
RP345Sپلی پروپیلن شیمیاییپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 303,921 1,147
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 308,327 1,164
پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 283,153 1,069
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 286,929 1,083
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 283,153 1,069
HP 564 S پلی پروپیلن نساجیپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 300,143 1,133
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 409,272 1,545
RP270G پلی پروپیلن شیمیاییپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 327,962 1,238
پلی پروپیلن نساجی SF060پلی نار پلی نار 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی SIF010پلی نار پلی نار 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی PYI250پلی نار پلی نار 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی CR380پلی نار پلی نار 283,153 1,069
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار پلی نار 325,319 1,228
PNR 340R پلی پروپیلن شیمیاییپلی نار پلی نار 303,921 1,147
پلی پروپیلن نساجی PI110پلی نار پلی نار 283,153 1,069
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 238,140 899
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 238,140 899
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 235,998 891
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 245,692 927
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 235,623 889
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 294,107 1,110
پلی استایرن انبساطی SE 350پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 357,097 1,348
پلی استایرن انبساطی W500پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 340,961 1,287
Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 298,407 1,126
SE 50 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 372,793 1,407
SE 150 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 372,793 1,407
SE 250 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 372,793 1,407
پلی استایرن انبساطی HS121تبریز تبریز 370,049 1,397
پلی استایرن انبساطی HS221تبریز تبریز 370,049 1,397
پلی استایرن انبساطی HS321تبریز تبریز 370,049 1,397
پلی استایرن انبساطی FC422تبریز تبریز 368,199 1,390
پلی استایرن انبساطی FC522تبریز تبریز 355,247 1,341
پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز تبریز 358,947 1,355
EPS Oversize پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 310,841 1,173
EPS Fine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 298,407 1,126
EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 288,638 1,089
پلی استایرن معمولی 1160تبریز تبریز 350,917 1,324
پلی استایرن معمولی 1460تبریز تبریز 350,917 1,324
پلی استایرن معمولی 1540تبریز تبریز 350,917 1,324
پلی استایرن مقاوم 7240تبریز تبریز 409,697 1,546
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAتبریز تبریز 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 0410A Aتبریز تبریز 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJتبریز تبریز 272,187 1,027
پلی اتیلن سبک خطی 0220AAتبریز تبریز 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJتبریز تبریز 274,705 1,037
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAتبریز تبریز 235,180 888
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAتبریز تبریز 235,492 889
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAتبریز تبریز 237,535 896
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAتبریز تبریز 252,607 953
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAتبریز تبریز 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAتبریز تبریز 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAتبریز تبریز 231,469 874
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAتبریز تبریز 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAتبریز تبریز 229,205 865
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAتبریز تبریز 292,632 1,104
پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UAتبریز تبریز 292,632 1,104
پلی استایرن معمولی 1460FGتبریز تبریز 343,548 1,296
PBR 1202تخت جمشید تخت جمشید 511,956 1,932
PBR 1220تخت جمشید تخت جمشید 486,783 1,837
SBR 1712تخت جمشید تخت جمشید 427,044 1,612
SBR 1502تخت جمشید تخت جمشید 444,177 1,676
پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 350,917 1,324
پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 350,917 1,324
پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 350,917 1,324
پلی اتیلن سبک خطی 22501AAجم جم 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJجم جم 272,187 1,027
پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nجم جم 278,481 1,051
پلی اتیلن سبک خطی 235F6جم جم 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVجم جم 241,279 911
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)جم جم 282,287 1,065
پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم جم 302,867 1,143
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3510جم جم 268,254 1,012
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3520جم جم 268,254 1,012
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم جم 312,779 1,180
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sجم جم 257,473 972
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7جم جم 245,692 927
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401جم جم 245,692 927
پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5)جم جم 235,623 889
پلی اتیلن سنگین بادی BL3جم جم 238,140 899
پلی اتیلن سنگین بادی BL4جم جم 238,140 899
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم جم 242,285 914
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUجم جم 247,320 933
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SUجم جم 247,320 933
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم جم 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVجم جم 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم جم 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UVجم جم 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم جم 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم جم 232,222 876
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVجم جم 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم جم 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVجم جم 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم جم 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVجم جم 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم جم 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVجم جم 235,998 891
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVجم جم 254,619 961
پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال رجال 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال رجال 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال رجال 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال رجال 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال رجال 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی RG1102Kرجال رجال 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی RG1102Hرجال رجال 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی RG1102Gرجال رجال 283,153 1,069
پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال رجال 286,929 1,083
پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال رجال 404,741 1,527
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال رجال 325,319 1,228
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XEرجال رجال 325,319 1,228
پلی پروپیلن نساجی RG1101XSرجال رجال 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی RG1101XRرجال رجال 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXRرجال رجال 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی RG1102Mرجال رجال 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی RG1101Mرجال رجال 283,153 1,069
PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 327,962 1,238
PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 303,921 1,147
PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 303,921 1,147
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند شازند 288,188 1,088
RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی شازند شازند 300,145 1,133
PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 320,410 1,209
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند شازند 303,921 1,147
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند شازند 288,188 1,088
پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند شازند 285,671 1,078
پلی پروپیلن پزشکی ARP801شازند شازند 322,801 1,218
پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند شازند 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند شازند 300,143 1,133
پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند شازند 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی HP502Nشازند شازند 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند شازند 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند شازند 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند شازند 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند شازند 283,153 1,069
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAشازند شازند 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند شازند 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJشازند شازند 272,187 1,027
پلی اتیلن سبک خطی 0410AAشازند شازند 270,929 1,022
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند شازند 312,779 1,180
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF 55شازند شازند 311,772 1,177
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)شازند شازند 282,287 1,065
پلی اتیلن سنگین بادی BL3شازند شازند 238,140 899
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAشازند شازند 230,963 872
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAشازند شازند 292,632 1,104
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5شازند شازند 235,623 889
پلی بوتادین رابرشازند شازند 486,783 1,837
1210S پلی بوتادین رابرشازند شازند 511,956 1,932
PET N آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 274,351 1,035
PET S آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 277,236 1,046
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان شهید تندگویان 307,239 1,159
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان شهید تندگویان 313,297 1,182
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان شهید تندگویان 308,393 1,164
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان شهید تندگویان 314,451 1,187
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان شهید تندگویان 309,835 1,169
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان شهید تندگویان 315,893 1,192
پلی اتیلن ترفتالات بطری WK801Lشهید تندگویان شهید تندگویان 315,893 1,192
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان شهید تندگویان 314,451 1,187
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان شهید تندگویان 323,394 1,220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان شهید تندگویان 321,375 1,213
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان شهید تندگویان 330,606 1,248
پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821شهید تندگویان شهید تندگویان 330,606 1,248
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان شهید تندگویان 323,971 1,223
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان شهید تندگویان 333,202 1,257
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان شهید تندگویان 277,773 1,048
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان شهید تندگویان 275,102 1,038
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 273,767 1,033
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 276,438 1,043
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان شهید تندگویان 273,767 1,033
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان شهید تندگویان 279,376 1,054
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HY01شهید تندگویان شهید تندگویان 279,376 1,054
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان شهید تندگویان 289,028 1,091
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان شهید تندگویان 274,301 1,035
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان شهید تندگویان 280,177 1,057
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 282,581 1,066
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 291,128 1,099
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 283,916 1,071
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 292,730 1,105
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 281,780 1,063
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 290,326 1,096
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Sشهید تندگویان شهید تندگویان 305,283 0
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان شهید تندگویان 296,202 0
پلی وینیل کلراید S65غدیر غدیر 238,329 899
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02کردستان کردستان 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3کردستان کردستان 306,219 1,156
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8کردستان کردستان 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9کردستان کردستان 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8کردستان کردستان 282,194 1,065
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02کردستان کردستان 282,194 1,065
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tلاله لاله 289,363 1,092
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00لاله لاله 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00لاله لاله 306,219 1,156
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42لاله لاله 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47لاله لاله 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01لاله لاله 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42لاله لاله 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00لاله لاله 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47لاله لاله 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37لاله لاله 280,935 1,060
پلی اتیلن سبک خطی 22B01لرستان لرستان 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 22B02لرستان لرستان 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 22B03لرستان لرستان 270,929 1,022
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVلرستان لرستان 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04لرستان لرستان 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVلرستان لرستان 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UVلرستان لرستان 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18لرستان لرستان 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07لرستان لرستان 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07لرستان لرستان 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVلرستان لرستان 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18لرستان لرستان 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVلرستان لرستان 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVلرستان لرستان 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان لرستان 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVلرستان لرستان 235,998 891
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3لرستان لرستان 235,623 889
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7لرستان لرستان 240,980 909
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01لرستان لرستان 240,980 909
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4مارون مارون 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون مارون 235,998 891
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5مارون مارون 235,623 889
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون مارون 300,775 1,135
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون مارون 312,779 1,180
پلی اتیلن سنگین بادی BL3مارون مارون 238,140 899
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون مارون 303,921 1,147
پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون مارون 325,319 1,228
RP240G پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 303,921 1,147
پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون مارون 300,143 1,133
HP 552R پلی پروپیلن نساجیمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون مارون 283,153 1,069
پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون مارون 286,929 1,083
پلی پروپیلن فیلم RP210Mمارون مارون 286,929 1,083
EP548R پلی پروپیلن تزریقیمارون مارون 288,188 1,088
پلی پروپیلن شیمیایی Mr240cمارون مارون 335,388 1,266
RP 340R پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 303,921 1,147
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 409,697 1,546
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قم محب پلیمر قم 350,917 1,324
پلی اتیلن سبک خطی 22B01مهاباد مهاباد 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 22B02مهاباد مهاباد 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 22B03مهاباد مهاباد 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 18B01مهاباد مهاباد 270,929 1,022
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5مهاباد مهاباد 278,481 1,051
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7مهاباد مهاباد 278,481 1,051
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJمهاباد مهاباد 272,187 1,027
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJمهاباد مهاباد 272,187 1,027
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمهر مهر 235,623 889
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمیاندوآب میاندوآب 235,623 889
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07میاندوآب میاندوآب 230,963 872
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVمیاندوآب میاندوآب 235,998 891
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVمیاندوآب میاندوآب 235,998 891
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی نوید زرشیمی 296,999 1,121
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 320,410 1,209
پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 320,410 1,209
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 288,188 1,088
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 288,188 1,088
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 288,188 1,088
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 288,188 1,088
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 307,823 1,162
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 325,319 1,228
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 335,388 1,266
ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 303,921 1,147
ZR348T پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 303,921 1,147
ZH 552R پلی پروپیلن نساجینوید زرشیمی نوید زرشیمی 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 283,153 1,069
پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 283,153 1,069
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی نوید زرشیمی 283,153 1,069
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 286,929 1,083
ZB548R پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 288,188 1,088
ZB548T پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 288,188 1,088
نام محصول تولید کننده قیمت پایه(ریال بر کیلوگرم) نمودار
1و3 بوتادین امیرکبیر امیرکبیر 208,939
1و3 بوتادین بندرامام بندرامام 208,939
1و3 بوتادین شازند شازند 208,939
1و3 بوتادینتبریز تبریز 208,939
C3+ آریاساسول آریاساسول 103,634
آروماتیک سنگیننوری نوری 229,399
آلکیل بنزن خطیبیستون بیستون 459,414
آلکیل بنزن خطیسرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 459,414
آمونیاک (مایع) خراسان خراسان 211,167
آمونیاک (مایع) رازی رازی 211,167
آمونیاک (مایع) شیراز شیراز 211,167
آمونیاک (مایع) کرمانشاه کرمانشاه 211,167
آمونیاک (مایع)کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 211,167
آمونیاک (گاز) خراسان خراسان 211,167
آمونیاک (گاز) شیراز شیراز 211,167
اتیل بنزن پارس پارس 233,017
ارتوزایلن99.5%نوری نوری 246,718
استایرن منومر پارس پارس 258,908
اسید استیک فن آوران فن آوران 116,112
اوره پریل** خراسان خراسان 133,757
اوره پریل** شیراز شیراز 133,757
اوره گرانوله** رازی رازی 118,212
اوره گرانوله** شیراز شیراز 118,212
اوره گرانوله** کرمانشاه کرمانشاه 118,212
اوره گرانوله**پردیس پردیس 118,212
اوره گرانوله**کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 118,212
ایزوبوتانول شازند شازند 197,108
برش سنگین امیرکبیر امیرکبیر 121,966
برش سنگین شازند شازند 121,966
بنزن بندرامام بندرامام 236,630
بنزناصفهان اصفهان 236,630
بنزنبوعلی سینا بوعلی سینا 236,630
بنزننوری نوری 236,630
تری اتانول آمین شازند شازند 208,934
تولوئن بندرامام بندرامام 250,878
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون کارون 607,937
دو اتیل هگزانول شازند شازند 272,187
دی اتانول آمین شازند شازند 255,258
دی اتیلن گلایکول شازند شازند 137,950
دی اتیلن گلایکول مارون مارون 137,950
دی اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 137,950
دی اتیلن گلایکولمروارید مروارید 137,950
زایلین مخلوط بندرامام بندرامام 233,836
زایلین مخلوطاصفهان اصفهان 233,836
زایلین مخلوطنوری نوری 233,836
سوخت کوره سبکتبریز تبریز 137,159
سود کاستیک اروند اروند 58,402
سود کاستیکآبادان آبادان 58,402
متانول زاگرس زاگرس 62,178
متانول شيراز شيراز 62,178
متانول فن آوران فن آوران 62,178
متانولمتانول کاوه متانول کاوه 62,178
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KM70خالص کارون کارون 577,729
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون کارون 577,729
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون کارون 549,409
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون کارون 610,455
منو اتانول آمین شازند شازند 237,919
منو اتیلن گلایکول شازند شازند 112,399
منو اتیلن گلایکول مارون مارون 112,399
منو اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 112,399
منو اتیلن گلایکولمروارید مروارید 112,399
منومر وینیل استات شازند شازند 359,564
نرمال بوتانول شازند شازند 225,302
نفت کوره بندرامام بندرامام 121,966
نفت کوره جم جم 121,966
نفت کورهایلام ایلام 121,966
پارازایلیناصفهان اصفهان 260,167
پارازایلیننوری نوری 260,167
پروپان مایعآبادان آبادان 138,303
پنتان پلاس پارس پارس 136,357
کریستال ملامین ارومیه ارومیه 444,851
کریستال ملامین خراسان خراسان 444,851
گاز بوتان بندرامام بندرامام 166,144
گاز بوتان پارس پارس 166,144
گاز مایع صنعتی بندرامام بندرامام 167,151
گاز پروپان بندرامام بندرامام 168,662
گاز پروپان پارس پارس 168,662
<
نام محصول تولید کننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل نمودار
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قم محب پلیمر قم 170 30 409,937 کیسه نقدی 1401/12/28
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 198 0 428,616 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 1700 0 392,627 جامبوبگ نقدی 1401/12/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 800 0 392,627 جامبوبگ نقدی 1401/12/28
پلی استایرن انبساطی نسوز F300توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 0 392,627 جامبوبگ نقدی 1401/12/28
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 500 0 370,741 جامبوبگ سلف 1402/1/20
پلی استایرن انبساطی R310توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 600 0 370,741 جامبوبگ سلف 1402/1/20
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 855 0 409,937 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
پلی استایرن انبساطی 221HSپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 120 0 370,741 جامبوبگ نقدی 1401/12/28
پلی استایرن انبساطی 321HSپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 110 0 370,741 جامبوبگ سلف 1402/1/22
پلی استایرن انبساطی 422FCپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 30 0 368,975 جامبوبگ نقدی 1401/12/28
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 1199 0 320,000 پالت پلاستیکی سلف 1402/1/22
پلی اتیلن سبک خطی 0220AAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 220 0 309,045 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 550 0 533,000 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 957 0 428,616 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 1001 0 409,937 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
پلی استایرن معمولی 1460پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 110 0 409,937 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
پلی استایرن معمولی 1160پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 110 0 409,937 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1012 0 303,390 جامبوبگ سلف 1402/1/22
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50شرکت پلی استایرن انبساطی سهند شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 462 0 374,972 جامبوبگ سلف 1402/1/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 2002 0 297,442 جامبوبگ سلف 1402/1/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 4004 0 287,691 جامبوبگ سلف 1402/1/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1782 0 317,838 جامبوبگ سلف 1402/1/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 594 0 308,773 جامبوبگ سلف 1402/1/22
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 110 0 320,387 جامبوبگ سلف 1402/1/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1980 0 293,153 جامبوبگ سلف 1402/1/22
پلی استایرن معمولی 1115پتروپاک مشرق زمین پتروپاک مشرق زمین 154 0 409,937 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
پلی استایرن معمولی 1028پتروپاک مشرق زمین پتروپاک مشرق زمین 286 0 409,937 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 110 0 295,494 جامبوبگ سلف 1402/1/22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1914 0 303,817 جامبوبگ سلف 1402/1/22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 2816 0 260,509 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 220 0 291,967 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 88 0 308,188 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 2420 0 283,857 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی تخت جمشید 706 0 498,879 پالت چوبی نقدی 1401/12/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 2200 0 260,509 پالت پلاستیکی سلف 1402/1/15
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 506 0 320,000 پالت پلاستیکی سلف 1402/1/22
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 506 0 409,937 پالت پلاستیکی نقدی 1401/12/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام