می توانید تاریخ مورد نظر خود را وارد نمایید.

انتخاب تاریخ:
انتخاب شاخص:
نام محصول(گرید) تولید کننده قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم) قیمت جهانی فوب خلیج فارس (دلار بر تن) نمودار
پلی وینیل کلراید S57 پلی وینیل کلراید S57 آبادان 342 804
پلی وینیل کلراید S65 پلی وینیل کلراید S65 آبادان 369 868
پلی وینیل کلراید S70 پلی وینیل کلراید S70 آبادان 332 781
پلی استایرن معمولی 1309 پلی استایرن معمولی 1309 آرتان پترو 416 1
پلی وینیل کلراید E6644 پلی وینیل کلراید E6644 اروند 623 1
پلی وینیل کلراید E6834 پلی وینیل کلراید E6834 اروند 626 1
پلی وینیل کلراید E7044 پلی وینیل کلراید E7044 اروند 622 1
پلی وینیل کلراید E7242 پلی وینیل کلراید E7242 اروند 619 1
پلی وینیل کلراید E7244 پلی وینیل کلراید E7244 اروند 619 1
پلی وینیل کلراید S6532 پلی وینیل کلراید S6532 اروند 369 868
LIM1922 پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 پلی اتیلن سبک تزریقی آریاساسول 457 1
پلی اتیلن سبک اکستروژن کوتینگ LEC1969 پلی اتیلن سبک اکستروژن کوتینگ LEC1969 آریاساسول 562 1
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2125A پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2125A آریاساسول 450 1
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A آریاساسول 450 1
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 آریاساسول 444 1
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 آریاساسول 505 1
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2185A پلی اتیلن سبک فیلم LFI2185A آریاساسول 450 1
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX 4460 پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX 4460 آریاساسول 371 872
پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265 پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265 آریاساسول 354 833
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 آریاساسول 354 833
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110 پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110 آریاساسول 373 878
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 آریاساسول 439 1
پلی اتیلن سبک خطی 0205AA پلی اتیلن سبک خطی 0205AA امیرکبیر 391 919
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ امیرکبیر 381 895
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر 444 1
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پلی اتیلن سبک فیلم 2420D امیرکبیر 466 1
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پلی اتیلن سبک فیلم 2420F امیرکبیر 444 1
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پلی اتیلن سبک فیلم 2420K امیرکبیر 444 1
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 387 910
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX6 امیرکبیر 405 951
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 امیرکبیر 354 833
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 امیرکبیر 353 829
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 امیرکبیر 373 878
Fine پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی انتخاب 332 1
اکستروژن_پلی استایرن انبساطی EPS OVERSIZE اکستروژن_پلی استایرن انبساطی EPS OVERSIZE انتخاب 344 1
پلی استایرن انبساطی R200 پلی استایرن انبساطی R200 انتخاب 402 1
پلی استایرن انبساطی R300 پلی استایرن انبساطی R300 انتخاب 402 1
پلی استایرن انبساطی R310 پلی استایرن انبساطی R310 انتخاب 402 1
پلی استایرن انبساطی R400 پلی استایرن انبساطی R400 انتخاب 400 1
پلی استایرن انبساطی F-205 پلی استایرن انبساطی F-205 انتخاب 410 1
پلی استایرن انبساطی F-305 پلی استایرن انبساطی F-305 انتخاب 410 1
پلی استایرن انبساطی F-405 پلی استایرن انبساطی F-405 انتخاب 383 1
پلی استایرن انبساطی R-220 پلی استایرن انبساطی R-220 انتخاب 379 1
پلی استایرن انبساطی R-320 پلی استایرن انبساطی R-320 انتخاب 379 1
پلی استایرن انبساطی R-410 پلی استایرن انبساطی R-410 انتخاب 365 1
پلی استایرن انبساطی R-420 پلی استایرن انبساطی R-420 انتخاب 365 1
پلی استایرن انبساطی نسوز F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز F-100 انتخاب 424 1
پلی استایرن انبساطی نسوز F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز F-200 انتخاب 424 1
پلی استایرن انبساطی نسوز F-300 پلی استایرن انبساطی نسوز F-300 انتخاب 424 1
پلی استایرن انبساطی نسوز F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز F-400 انتخاب 400 1
پلی استایرن انبساطی نسوز F50 پلی استایرن انبساطی نسوز F50 انتخاب 400 1
پلی استایرن انبساطیF-105 پلی استایرن انبساطیF-105 انتخاب 410 1
پلی استایرن معمولی 14N پلی استایرن معمولی 14N ایسین پلاستیک 416 1
پلی استایرن معمولی 24N پلی استایرن معمولی 24N ایسین پلاستیک 416 1
پلی استایرن معمولی 32N پلی استایرن معمولی 32N ایسین پلاستیک 419 1
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M ایلام 407 958
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M LMP پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M LMP ایلام 407 958
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پلی اتیلن سنگین بادی 8200B ایلام 354 833
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J ایلام 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208J پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208J ایلام 361 848
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F ایلام 373 878
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP ایلام 373 878
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 424 1
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 424 1
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 424 1
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 400 1
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار 387 1
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 809 1
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 444 1
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 444 1
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 354 833
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 LMP پلی اتیلن سنگین بادی 0035 LMP بندرامام 354 833
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 بندرامام 353 829
پلی وینیل کلراید S6058 پلی وینیل کلراید S6058 بندرامام 425 998
پلی وینیل کلراید S6558 پلی وینیل کلراید S6558 بندرامام 369 868
پلی استایرن معمولی 1028 پلی استایرن معمولی 1028 پترو پاک مشرق زمین 416 1
پلی استایرن معمولی 1077 پلی استایرن معمولی 1077 پترو پاک مشرق زمین 416 1
پلی استایرن معمولی 1115 پلی استایرن معمولی 1115 پترو پاک مشرق زمین 416 1
پلی استایرن معمولی 1233 پلی استایرن معمولی 1233 پترو پاک مشرق زمین 416 1
پلی استایرن مقاوم 4125 پلی استایرن مقاوم 4125 پترو پاک مشرق زمین 476 1
پلی استایرن مقاوم 6045 پلی استایرن مقاوم 6045 پترو پاک مشرق زمین 449 1
پلی استایرن مقاوم 7055 پلی استایرن مقاوم 7055 پترو پاک مشرق زمین 478 1
Fine پلی استایرن انبساطی Fine پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انبساطی سهند 332 1
پلی استایرن انبساطی SE150 پلی استایرن انبساطی SE150 پلی استایرن انبساطی سهند 406 1
پلی استایرن انبساطی SE250 پلی استایرن انبساطی SE250 پلی استایرن انبساطی سهند 406 1
پلی استایرن انبساطی SE350 پلی استایرن انبساطی SE350 پلی استایرن انبساطی سهند 389 1
پلی استایرن انبساطی SE50 پلی استایرن انبساطی SE50 پلی استایرن انبساطی سهند 406 1
پلی استایرن انبساطی W500 پلی استایرن انبساطی W500 پلی استایرن انبساطی سهند 373 1
پلی پروپیلن فیلم RP120LS پلی پروپیلن فیلم RP120LS پلی پروپیلن جم 657 1
پلی پروپیلن EP548U پلی پروپیلن EP548U پلی پروپیلن جم 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UV پلی پروپیلن جم 495 1
پلی پروپیلن شیمیایی EP332L پلی پروپیلن شیمیایی EP332L پلی پروپیلن جم 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 464 1
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن شیمیایی EP548T پلی پروپیلن جم 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R پلی پروپیلن جم 459 1
پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G پلی پروپیلن جم 527 1
پلی پروپیلن شیمیایی RP 230C پلی پروپیلن شیمیایی RP 230C پلی پروپیلن جم 530 1
پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R پلی پروپیلن جم 495 1
پلی پروپیلن شیمیایی RP 345S پلی پروپیلن شیمیایی RP 345S پلی پروپیلن جم 495 1
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 461 1
پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن فیلم RP120L پلی پروپیلن جم 657 1
پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن جم 459 1
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن جم 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 459 1
پلی پروپیلن نساجی V30 S پلی پروپیلن نساجی V30 S پلی پروپیلن جم 459 1
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن جم 459 1
پلی پروپیلن نساجی_HP564S پلی پروپیلن نساجی_HP564S پلی پروپیلن جم 486 1
پلی پروپیلن نساجیHP 552R پلی پروپیلن نساجیHP 552R پلی پروپیلن جم 459 1
پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی پروپیلن شیمیایی PNR 340R پلی نار 495 1
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پلی نار 530 1
پلی پروپیلن نساجی CR380 پلی پروپیلن نساجی CR380 پلی نار 459 1
پلی پروپیلن نساجی PFI090 پلی پروپیلن نساجی PFI090 پلی نار 459 1
پلی پروپیلن نساجی PI110 پلی پروپیلن نساجی PI110 پلی نار 459 1
پلی پروپیلن نساجی PYI180 پلی پروپیلن نساجی PYI180 پلی نار 459 1
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی پروپیلن نساجی PYI250 پلی نار 459 1
پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی پروپیلن نساجی SF060 پلی نار 459 1
پلی پروپیلن نساجی SIF010 پلی پروپیلن نساجی SIF010 پلی نار 459 1
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 پلیمر کرمانشاه 395 928
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 354 833
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلیمر کرمانشاه 354 833
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 پلی اتیلن سنگین تزریقی I3 پلیمر کرمانشاه 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UV پلیمر کرمانشاه 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 پلیمر کرمانشاه 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلیمر کرمانشاه 361 848
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 373 878
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2 پلیمر کرمانشاه 390 916
EPS Oversize پلی استایرن انبساطی EPS Oversize پلی استایرن انبساطی تبریز 344 1
EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی EPS SuperFine پلی استایرن انبساطی تبریز 323 1
EPS Fine پلی استایرن انبساطی EPS Fine پلی استایرن انبساطی تبریز 332 1
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 810 1
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901 تبریز 926 2
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD0150-W1901 اکریلونیتریل بوتادین استایرن SD0150-W1901 تبریز 841 1
پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ تبریز 381 895
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تبریز 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ تبریز 381 895
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پلی اتیلن سبک خطی 0220AA تبریز 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ تبریز 385 904
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA پلی اتیلن سبک خطی 0410AA تبریز 379 890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EA تبریز 359 844
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UA تبریز 360 846
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA تبریز 363 853
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA تبریز 407 957
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EA تبریز 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA تبریز 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA تبریز 379 890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EA تبریز 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UA تبریز 350 823
پلی استایرن انبساطی 526WP پلی استایرن انبساطی 526WP تبریز 391 1
پلی استایرن انبساطی FC422 پلی استایرن انبساطی FC422 تبریز 400 1
پلی استایرن انبساطی FC522 پلی استایرن انبساطی FC522 تبریز 387 1
پلی استایرن انبساطی HS121 پلی استایرن انبساطی HS121 تبریز 402 1
پلی استایرن انبساطی HS221 پلی استایرن انبساطی HS221 تبریز 402 1
پلی استایرن انبساطی HS321 پلی استایرن انبساطی HS321 تبریز 402 1
پلی استایرن معمولی 1160 پلی استایرن معمولی 1160 تبریز 416 1
پلی استایرن معمولی 1460 پلی استایرن معمولی 1460 تبریز 416 1
پلی استایرن معمولی 1460FG پلی استایرن معمولی 1460FG تبریز 408 1
پلی استایرن معمولی 1540 پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 416 1
پلی استایرن مقاوم 7240 پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 449 1
پلی پروپیلن نساجی PPH-XD-045 پلی پروپیلن نساجی PPH-XD-045 تبریز 459 1
دورانی_پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA دورانی_پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA تبریز 387 909
PBR 1220 PBR 1220 تخت جمشید 782 1
PBR1202 PBR1202 تخت جمشید 823 1
SBR 1712 SBR 1712 تخت جمشید 780 1
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 تخت جمشید 809 1
پلی استایرن معمولی 1161 پلی استایرن معمولی 1161 تخت جمشید پارس 416 1
پلی استایرن معمولی 1461 پلی استایرن معمولی 1461 تخت جمشید پارس 416 1
پلی استایرن معمولی 1551 پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس 416 1
PET N آمورف PET N آمورف تندگویان 278 654
PET S آمورف PET S آمورف تندگویان 281 661
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N تندگویان 289 1
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S تندگویان 295 1
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N تندگویان 292 1
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S تندگویان 298 1
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N تندگویان 303 1
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S تندگویان 312 1
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N تندگویان 306 1
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S تندگویان 314 1
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB N تندگویان 300 1
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB S تندگویان 309 1
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD N تندگویان 290 1
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD S تندگویان 296 1
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB N تندگویان 299 1
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB S تندگویان 307 1
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N تندگویان 290 1
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S تندگویان 295 1
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S تندگویان 305 1
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB N تندگویان 298 1
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB S تندگویان 306 1
پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N پلی اتیلن سبک خطی 18XF5N جم 391 919
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پلی اتیلن سبک خطی 22501AA جم 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ جم 381 895
پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پلی اتیلن سبک خطی 235F6 جم 379 890
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV جم 369 867
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 جم 407 958
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3510 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3510 جم 355 834
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3520 پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ای MD3520 جم 355 834
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black جم 436 1
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم 354 833
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پلی اتیلن سنگین بادی BL4 جم 354 833
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SU پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SU جم 379 890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 370 871
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU جم 379 890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505 جم 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV جم 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV جم 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UV جم 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528 جم 355 834
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 جم 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV جم 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507 جم 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV جم 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511 جم 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV جم 361 848
پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5) پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5) جم 373 878
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000S پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000S جم 408 960
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401 جم 390 916
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7 جم 390 916
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E رجال 530 1
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE رجال 530 1
پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L پلی پروپیلن شیمیایی RG3420L رجال 650 1
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پلی پروپیلن فیلم RG1104K رجال 461 1
پلی پروپیلن نساجی RG1101M پلی پروپیلن نساجی RG1101M رجال 459 1
پلی پروپیلن نساجی RG1101S پلی پروپیلن نساجی RG1101S رجال 459 1
پلی پروپیلن نساجی RG1101SL پلی پروپیلن نساجی RG1101SL رجال 459 1
پلی پروپیلن نساجی RG1101XR پلی پروپیلن نساجی RG1101XR رجال 459 1
پلی پروپیلن نساجی RG1101XS پلی پروپیلن نساجی RG1101XS رجال 459 1
پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR پلی پروپیلن نساجی RG1101XXR رجال 459 1
پلی پروپیلن نساجی RG1102G پلی پروپیلن نساجی RG1102G رجال 459 1
پلی پروپیلن نساجی RG1102H پلی پروپیلن نساجی RG1102H رجال 459 1
پلی پروپیلن نساجی RG1102L پلی پروپیلن نساجی RG1102L رجال 459 1
پلی پروپیلن نساجی RG1102M پلی پروپیلن نساجی RG1102M رجال 459 1
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 459 1
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 459 1
پلی پروپیلن نساجی_RG1102K پلی پروپیلن نساجی_RG1102K رجال 459 1
1210S پلی بوتادین رابر 1210S پلی بوتادین رابر شازند 823 1
RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی شازند 489 1
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شازند 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ شازند 381 895
پلی اتیلن سبک خطی 0410AA پلی اتیلن سبک خطی 0410AA شازند 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 20075 پلی اتیلن سبک خطی 20075 شازند 379 890
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF 55 پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF 55 شازند 420 987
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 black شازند 436 1
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 شازند 354 833
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA شازند 353 829
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA شازند 387 909
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 شازند 373 878
پلی بوتادین رابر پلی بوتادین رابر شازند 782 1
پلی پروپیلن پزشکی ARP801 پلی پروپیلن پزشکی ARP801 شازند 525 1
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پلی پروپیلن پزشکی V30GA شازند 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE شازند 495 1
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R شازند 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RF شازند 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G پلی پروپیلن شیمیایی PP R270G شازند 527 1
پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R شازند 495 1
پلی پروپیلن نساجی ARP512A پلی پروپیلن نساجی ARP512A شازند 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP502N پلی پروپیلن نساجی HP502N شازند 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن نساجی HP510L شازند 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن نساجی HP550J شازند 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP565S پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 486 1
پلی پروپیلن نساجی V30 S پلی پروپیلن نساجی V30 S شازند 459 1
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند 459 1
پلی پروپیلن فیلم HP520H پلی پروپیلن فیلم HP520H شرکت دی آریا پلیمر 461 1
پلی پروپیلن نساجی HP500M پلی پروپیلن نساجی HP500M شرکت دی آریا پلیمر 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP502N پلی پروپیلن نساجی HP502N شرکت دی آریا پلیمر 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن نساجی HP510L شرکت دی آریا پلیمر 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP515J پلی پروپیلن نساجی HP515J شرکت دی آریا پلیمر 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن نساجی HP550J شرکت دی آریا پلیمر 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP550P پلی پروپیلن نساجی HP550P شرکت دی آریا پلیمر 459 1
پلی پروپیلن نساجی V30 S پلی پروپیلن نساجی V30 S شرکت دی آریا پلیمر 459 1
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن نساجی Z30S شرکت دی آریا پلیمر 459 1
پلی پروپیلن نساجیHP 552R پلی پروپیلن نساجیHP 552R شرکت دی آریا پلیمر 459 1
پلی وینیل کلراید S65 پلی وینیل کلراید S65 غدیر 369 868
پلی وینیل کلراید S70 پلی وینیل کلراید S70 غدیر 387 909
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی قائد بصیر 810 1
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی قائد بصیر 810 1
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 کردستان 444 1
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 کردستان 484 1
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 کردستان 444 1
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 کردستان 446 1
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 کردستان 446 1
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9 کردستان 444 1
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله 457 1
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله 484 1
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله 444 1
پلی اتیلن سبک خطی 18B04 پلی اتیلن سبک خطی 18B04 لرستان 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پلی اتیلن سبک خطی 22B01 لرستان 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 لرستان 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ لرستان 381 895
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پلی اتیلن سبک خطی 22B03 لرستان 379 890
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA لرستان 407 957
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07 لرستان 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV لرستان 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18 لرستان 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 لرستان 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV لرستان 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 لرستان 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV لرستان 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 لرستان 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV لرستان 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV لرستان 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18 لرستان 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV لرستان 361 848
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA لرستان 387 909
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3 پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3 لرستان 373 878
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7 لرستان 382 898
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01 پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01 لرستان 382 898
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100 مارون 407 958
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 مارون 387 910
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 مارون 354 833
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 مارون 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UV مارون 361 848
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون 373 878
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30F مارون 495 1
پلی پروپیلن شیمیایی EP540N پلی پروپیلن شیمیایی EP540N مارون 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن شیمیایی EP548R مارون 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 530 1
پلی پروپیلن شیمیایی Mr240c پلی پروپیلن شیمیایی Mr240c مارون 546 1
پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R پلی پروپیلن شیمیایی RP 340R مارون 495 1
پلی پروپیلن شیمیایی RP240G پلی پروپیلن شیمیایی RP240G مارون 495 1
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن فیلم HP525J مارون 461 1
پلی پروپیلن فیلم RP 210M پلی پروپیلن فیلم RP 210M مارون 461 1
پلی پروپیلن نساجی HP 500J پلی پروپیلن نساجی HP 500J مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی C30G پلی پروپیلن نساجی C30G مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی C30S پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی F 30G پلی پروپیلن نساجی F 30G مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی F30S پلی پروپیلن نساجی F30S مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP 562S پلی پروپیلن نساجی HP 562S مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP501D پلی پروپیلن نساجی HP501D مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن نساجی HP550J مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی HP565S پلی پروپیلن نساجی HP565S مارون 486 1
پلی پروپیلن نساجی V 79S پلی پروپیلن نساجی V 79S مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی V30 S پلی پروپیلن نساجی V30 S مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی V30G پلی پروپیلن نساجی V30G مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی X 30 G پلی پروپیلن نساجی X 30 G مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی Z 30G پلی پروپیلن نساجی Z 30G مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجی Z30S پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 459 1
پلی پروپیلن نساجیHP 552R پلی پروپیلن نساجیHP 552R مارون 459 1
پلی استایرن معمولی 1109 پلی استایرن معمولی 1109 محب بسپار ایده گستر 416 1
پلی استایرن مقاوم 4512 پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر 449 1
پلی استایرن معمولی MP08 پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 416 1
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پلی اتیلن سبک خطی 18B01 مهاباد 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 مهاباد 391 919
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پلی اتیلن سبک خطی 22B01 مهاباد 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ مهاباد 381 895
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 مهاباد 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ مهاباد 381 895
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پلی اتیلن سبک خطی 22B03 مهاباد 379 890
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 پلی اتیلن سبک خطی 22BF7 مهاباد 391 919
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 مهاباد 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV مهاباد 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 مهاباد 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV مهاباد 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 مهاباد 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV مهاباد 361 848
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA مهاباد 387 909
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F مهر 373 878
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP مهر 373 878
پلی اتیلن سنگین بادی 6200B پلی اتیلن سنگین بادی 6200B میاندوآب 354 833
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پلی اتیلن سنگین بادی 8200B میاندوآب 354 833
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B02UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B02UV میاندوآب 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP میاندوآب 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 میاندوآب 353 829
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV میاندوآب 361 848
پلی اتیلن سنگین تزریقی52B18UV پلی اتیلن سنگین تزریقی52B18UV میاندوآب 361 848
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F میاندوآب 373 878
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F LMP میاندوآب 373 878
پلی پروپیلن تزریقی ZB548R پلی پروپیلن تزریقی ZB548R نوید زر شیمی 463 1
پلی پروپیلن تزریقی ZB548T پلی پروپیلن تزریقی ZB548T نوید زر شیمی 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زر شیمی 515 1
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زر شیمی 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L پلی پروپیلن شیمیایی ZB432L نوید زر شیمی 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زر شیمی 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L نوید زر شیمی 494 1
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زر شیمی 463 1
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زر شیمی 477 1
پلی پروپیلن شیمیایی ZR 348T پلی پروپیلن شیمیایی ZR 348T نوید زر شیمی 495 1
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زر شیمی 530 1
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230C نوید زر شیمی 546 1
پلی پروپیلن شیمیایی_ZR340R پلی پروپیلن شیمیایی_ZR340R نوید زر شیمی 495 1
پلی پروپیلن فیلم ZH525J پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زر شیمی 461 1
پلی پروپیلن نساجی ZH 552R پلی پروپیلن نساجی ZH 552R نوید زر شیمی 459 1
پلی پروپیلن نساجی ZH500M پلی پروپیلن نساجی ZH500M نوید زر شیمی 459 1
پلی پروپیلن نساجی ZH510L پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زر شیمی 459 1
پلی پروپیلن نساجی ZH550J پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زر شیمی 459 1
نام محصول تولید کننده قیمت پایه(ریال بر کیلوگرم) نمودار
1و3 بوتادین 1و3 بوتادین تبریز 528
1و3 بوتادین 1و3 بوتادین شازند 528
1و3 بوتادین 1و3 بوتادین امیرکبیر 528
1و3 بوتادین 1و3 بوتادین بندرامام 528
C6+ C6+ لرستان 243
آروماتیک سنگین آروماتیک سنگین نوری 281
آلکیل بنزن خطی _LAB آلکیل بنزن خطی _LAB شرکت صنایع شیمیایی ایران (LAB اصفهان) 586
آلکیل بنزن خطی _LAB آلکیل بنزن خطی _LAB بیستون 586
آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) خراسان 121
آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) رازی 121
آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) شیراز 121
آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) کرمانشاه 121
آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) کود شیمیایی اوره لردگان 121
آمونیاک (مایع) آمونیاک (مایع) هنگام 121
آمونیاک (گاز) آمونیاک (گاز) خراسان 121
آمونیاک (گاز) آمونیاک (گاز) شیراز 121
اتیل بنزن اتیل بنزن تبریز 400
اتیل بنزن اتیل بنزن پارس 400
ارتوزایلین ارتوزایلین نوری 467
ارتوزایلین ارتوزایلین بوعلی سینا 467
استایرن منومر استایرن منومر پارس 467
اسید استیک اسید استیک فن آوران 156
اسید ترفتالیک اسید ترفتالیک تندگویان 333
اسید نیتریک اسید نیتریک شیراز 134
اسید نیتریک اسید نیتریک کارون 149
اوره پریل اوره پریل خراسان 129
اوره پریل اوره پریل شیراز 129
اوره پریل بدون فرمالدئید اوره پریل بدون فرمالدئید خراسان 137
اوره پریل فله اوره پریل فله خراسان 127
اوره پریل فله اوره پریل فله شیراز 127
اوره گرانوله اوره گرانوله رازی 124
اوره گرانوله اوره گرانوله شیراز 124
اوره گرانوله اوره گرانوله کرمانشاه 124
اوره گرانوله اوره گرانوله کود شیمیایی اوره لردگان 124
اوره گرانوله اوره گرانوله مسجد سلیمان 124
اوره گرانوله اوره گرانوله پردیس 124
اوره گرانوله فله اوره گرانوله فله پردیس 122
اوره گرانوله فله اوره گرانوله فله رازی 122
اوره گرانوله فله اوره گرانوله فله شیراز 122
اوره گرانوله فله اوره گرانوله فله کرمانشاه 122
اوره گرانوله فله اوره گرانوله فله کود شیمیایی اوره لردگان 122
اوره گرانوله فله اوره گرانوله فله مسجد سلیمان 122
ایزوبوتانول ایزوبوتانول شازند 453
برش سنگین برش سنگین شازند 187
برش سنگین برش سنگین امیرکبیر 187
برش سه کربنه و سنگین تر _C3+ برش سه کربنه و سنگین تر _C3+ آریاساسول 143
بنزن بنزن نوری 432
بنزن بنزن اصفهان 432
بنزن بنزن بندرامام 432
بنزن بنزن بوعلی سینا 432
بوتان بوتان بندرامام 228
بوتان بوتان پارس 228
تری اتانول آمین تری اتانول آمین شازند 377
تری اتیلن گلایکول تری اتیلن گلایکول شازند 404
تری اتیلن گلایکول تری اتیلن گلایکول مارون 404
تری اتیلن گلایکول تری اتیلن گلایکول مروارید 404
تری اتیلن گلایکول تری اتیلن گلایکول پارس گلایکول 404
تولوئن تولوئن بندرامام 404
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون 852
دو اتیل هگزانول (تلفیقی) دو اتیل هگزانول (تلفیقی) شازند 758
دی اتانول آمین دی اتانول آمین شازند 376
دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول شازند 242
دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول فرسا شیمی 242
دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول مارون 242
دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول مروارید 242
دی اتیلن گلایکول دی اتیلن گلایکول پارس گلایکول 242
زایلین مخلوط زایلین مخلوط نوری 375
زایلین مخلوط زایلین مخلوط اصفهان 375
زایلین مخلوط زایلین مخلوط بندرامام 375
سوخت کوره سبک سوخت کوره سبک تبریز 243
سود کاستیک سود کاستیک آبادان 78
سود کاستیک سود کاستیک اروند 78
متانول متانول زاگرس 101
متانول متانول شیراز 101
متانول متانول فن آوران 101
متانول متانول متانول کاوه 101
متانول متانول آرتا انرژی 101
متانول متانول آرین متانول 101
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KCS-20 متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KCS-20 کارون 1
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KLM100-C متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KLM100-C کارون 1
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون 842
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص (KM70) متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص (KM70) کارون 842
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون 937
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون 854
منو اتانول آمین منو اتانول آمین شازند 447
منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول شازند 197
منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول فرسا شیمی 197
منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول مارون 197
منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول مروارید 197
منو اتیلن گلایکول منو اتیلن گلایکول پارس گلایکول 197
نرمال بوتانول نرمال بوتانول شازند 408
نفت کوره _CFO نفت کوره _CFO جم 187
نفت کوره _CFO نفت کوره _CFO ایلام 187
نفت کوره _CFO نفت کوره _CFO بندرامام 187
وینیل استات منومر _VAM وینیل استات منومر _VAM شازند 341
پارا زایلین پارا زایلین نوری 404
پارا زایلین پارا زایلین اصفهان 404
پروپان پروپان پارس 234
پروپان مایع پروپان مایع آبادان 192
پنتان پلاس پنتان پلاس بوشهر 217
پنتان پلاس پنتان پلاس پارس 217
کریستال ملامین کریستال ملامین خراسان 471
کریستال ملامین کریستال ملامین ارومیه 471
گاز مایع صنعتی گاز مایع صنعتی بندرامام 231
گاز پروپان صنعتی گاز پروپان صنعتی بندرامام 234