می توانید تاریخ مورد نظر خود را وارد نمایید.

انتخاب تاریخ:
انتخاب شاخص:
نام محصول(گرید) تولید کننده قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم) قیمت جهانی فوب خلیج فارس (دلار بر تن) نمودار
پلی وینیل کلراید S57آبادان آبادان 345,759 1,416
پلی وینیل کلراید S65آبادان آبادان 344,039 1,409
پلی وینیل کلراید S70آبادان آبادان 354,360 1,451
پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 368,915 1,511
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119آریا ساسول آریا ساسول 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130آریا ساسول آریا ساسول 337,556 1,383
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول آریا ساسول 324,961 1,331
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول آریا ساسول 331,126 1,356
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول آریا ساسول 324,961 1,331
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020آریا ساسول آریا ساسول 249,345 1,021
پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265آریا ساسول آریا ساسول 249,345 1,021
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510آریا ساسول آریا ساسول 249,345 1,021
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713آریا ساسول آریا ساسول 264,480 1,083
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110آریا ساسول آریا ساسول 252,883 1,036
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول آریا ساسول 252,883 1,036
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)آریا ساسول آریا ساسول 306,442 1,255
پلی وینیل کلراید E6834اروند اروند 392,204 1,606
پلی وینیل کلراید E7044اروند اروند 388,076 1,589
پلی وینیل کلراید E6644اروند اروند 389,452 1,595
پلی وینیل کلراید E7242اروند اروند 385,323 1,578
پلی وینیل کلراید E7244اروند اروند 385,323 1,578
پلی وینیل کلراید S6532اروند اروند 344,039 1,409
پلی وینیل کلراید S7042اروند اروند 361,241 1,480
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dامیرکبیر امیرکبیر 337,556 1,383
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fامیرکبیر امیرکبیر 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hامیرکبیر امیرکبیر 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kامیرکبیر امیرکبیر 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAامیرکبیر امیرکبیر 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJامیرکبیر امیرکبیر 336,732 1,379
پلی اتیلن سبک خطی 0205AAامیرکبیر امیرکبیر 342,531 1,403
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3امیرکبیر امیرکبیر 318,141 1,303
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nامیرکبیر امیرکبیر 331,636 1,358
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیرکبیر امیرکبیر 252,883 1,036
پلی اتیلن سنگین بادی BL3امیرکبیر امیرکبیر 249,345 1,021
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4امیرکبیر امیرکبیر 232,819 954
پلی استایرن معمولی 32Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 371,866 1,523
پلی استایرن معمولی 24Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 364,119 1,491
پلی استایرن معمولی 14Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 345,305 1,414
R-200 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 386,775 1,584
R-300 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 386,775 1,584
R-310 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 386,775 1,584
R-400 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 384,841 1,576
F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 407,268 1,668
F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 407,268 1,668
F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 407,268 1,668
F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 384,841 1,576
F-50 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 384,841 1,576
F-105 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 393,734 1,613
F-305 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 393,734 1,613
R-220 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 365,897 1,499
R-320 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 365,897 1,499
F-405 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 369,376 1,513
R-420 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 354,299 1,451
R-410 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 354,299 1,451
EPS Oversize پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 324,891 1,331
EPS Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 311,896 1,277
F100HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 367,817 1,506
F200HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 367,817 1,506
F300HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 367,817 1,506
F305HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 355,056 1,454
F400HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 346,357 1,419
R200HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 348,098 1,426
R310HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 348,098 1,426
R400HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 346,357 1,419
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mایلام ایلام 305,282 1,250
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mایلام ایلام 318,141 1,303
پلی اتیلن سنگین بادی 8200Bایلام ایلام 249,345 1,021
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jایلام ایلام 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jایلام ایلام 237,458 973
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fایلام ایلام 252,883 1,036
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 407,268 1,668
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 407,268 1,668
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 407,268 1,668
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 384,841 1,576
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 371,304 1,521
استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام بندر امام 465,492 1,907
استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام بندر امام 460,883 1,888
پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام بندر امام 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام بندر امام 321,482 1,317
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500بندر امام بندر امام 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام بندر امام 237,458 973
پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام بندر امام 249,345 1,021
پلی وینیل کلراید S6058بندر امام بندر امام 361,241 1,480
پلی وینیل کلراید S6558بندر امام بندر امام 344,039 1,409
پلی وینیل کلراید S7054بندر امام بندر امام 362,961 1,487
پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 368,915 1,511
پلی استایرن معمولی 1028پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 368,915 1,511
پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 435,253 1,783
پلی استایرن مقاوم 7055پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 465,720 1,907
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 354,152 1,451
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 353,688 1,449
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 353,688 1,449
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 353,688 1,449
پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 353,688 1,449
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 361,806 1,482
RP345Sپلی پروپیلن شیمیاییپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 361,806 1,482
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 372,244 1,525
پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 342,670 1,403
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 347,889 1,425
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 342,670 1,403
HP 564 S پلی پروپیلن نساجیپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 363,230 1,488
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 458,877 1,879
پلی پروپیلن نساجی SF060پلی نار پلی نار 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی SIF010پلی نار پلی نار 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی PYI250پلی نار پلی نار 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی CR380پلی نار پلی نار 342,670 1,403
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار پلی نار 381,522 1,563
PNR 340R پلی پروپیلن شیمیاییپلی نار پلی نار 361,806 1,482
پلی پروپیلن نساجی PI110پلی نار پلی نار 342,670 1,403
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 249,345 1,021
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 249,345 1,021
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 237,458 973
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 262,161 1,074
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 252,883 1,036
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 324,671 1,330
پلی استایرن انبساطی SE 350پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 373,238 1,529
پلی استایرن انبساطی W500پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 356,996 1,462
Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 311,896 1,277
SE 50 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 387,929 1,589
SE 150 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 387,929 1,589
SE 250 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 387,929 1,589
پلی استایرن انبساطی HS121تبریز تبریز 386,775 1,584
پلی استایرن انبساطی HS221تبریز تبریز 386,775 1,584
پلی استایرن انبساطی HS321تبریز تبریز 386,775 1,584
پلی استایرن انبساطی FC422تبریز تبریز 384,841 1,576
پلی استایرن انبساطی FC522تبریز تبریز 371,304 1,521
پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز تبریز 375,172 1,537
EPS Oversize پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 324,891 1,331
EPS Fine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 311,896 1,277
EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 301,685 1,236
پلی استایرن معمولی 1160تبریز تبریز 342,353 1,402
پلی استایرن معمولی 1460تبریز تبریز 361,168 1,479
پلی استایرن معمولی 1540تبریز تبریز 368,915 1,511
پلی استایرن مقاوم 7240تبریز تبریز 435,253 1,783
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز تبریز 406,143 1,663
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز تبریز 406,143 1,663
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901تبریز تبریز 422,379 1,730
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAتبریز تبریز 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 0410A Aتبریز تبریز 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJتبریز تبریز 336,732 1,379
پلی اتیلن سبک خطی 0220AAتبریز تبریز 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJتبریز تبریز 339,052 1,389
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAتبریز تبریز 237,671 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAتبریز تبریز 237,475 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAتبریز تبریز 240,083 983
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAتبریز تبریز 242,132 992
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAتبریز تبریز 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAتبریز تبریز 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAتبریز تبریز 218,832 896
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAتبریز تبریز 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAتبریز تبریز 230,473 944
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز تبریز 283,891 1,163
پلی استایرن معمولی 1460FGتبریز تبریز 361,168 1,479
پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز تبریز 375,172 1,537
PBR 1202تخت جمشید تخت جمشید 525,161 2,151
PBR 1220تخت جمشید تخت جمشید 501,966 2,056
SBR 1712تخت جمشید تخت جمشید 457,986 1,876
SBR 1502تخت جمشید تخت جمشید 465,492 1,907
پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 368,915 1,511
پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 368,915 1,511
پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 368,915 1,511
پلی اتیلن سبک خطی 22501AAجم جم 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJجم جم 336,732 1,379
پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nجم جم 342,531 1,403
پلی اتیلن سبک خطی 235F6جم جم 339,052 1,389
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVجم جم 243,291 996
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)جم جم 305,282 1,250
پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم جم 334,007 1,368
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3510جم جم 299,586 1,227
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3520جم جم 299,586 1,227
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم جم 343,333 1,406
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sجم جم 262,161 1,074
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7جم جم 262,161 1,074
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401جم جم 262,161 1,074
پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5)جم جم 252,883 1,036
پلی اتیلن سنگین بادی BL3جم جم 249,345 1,021
پلی اتیلن سنگین بادی BL4جم جم 249,345 1,021
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم جم 244,460 1,001
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUجم جم 249,099 1,020
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SUجم جم 249,099 1,020
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم جم 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVجم جم 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم جم 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UVجم جم 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم جم 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم جم 233,979 958
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVجم جم 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم جم 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVجم جم 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم جم 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVجم جم 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم جم 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVجم جم 237,458 973
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVجم جم 256,066 1,049
PGPC 0407UR پلی کربناتخوزستان خوزستان 812,634 3,328
پلی کربنات PGPC1012URخوزستان خوزستان 812,634 3,328
اپوکسی رزین مایع - E06 SPLخوزستان خوزستان 1,111,686 4,553
اپوکسی رزین مایع E06EXCخوزستان خوزستان 1,160,279 4,752
اپوکسی رزین جامد پودری E11Pخوزستان خوزستان 1,065,296 4,363
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCخوزستان خوزستان 1,018,906 4,173
پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال رجال 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال رجال 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال رجال 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال رجال 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال رجال 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی RG1102Kرجال رجال 342,670 1,403
پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال رجال 347,889 1,425
پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال رجال 454,702 1,862
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال رجال 381,522 1,563
PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 390,336 1,599
PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 361,806 1,482
PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 361,806 1,482
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند شازند 353,688 1,449
RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی شازند شازند 358,327 1,468
PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 383,377 1,570
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند شازند 361,806 1,482
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند شازند 353,688 1,449
پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند شازند 344,990 1,413
پلی پروپیلن پزشکی ARP801شازند شازند 379,202 1,553
پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند شازند 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند شازند 363,230 1,488
پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند شازند 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی HP502Nشازند شازند 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند شازند 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند شازند 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند شازند 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند شازند 342,670 1,403
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAشازند شازند 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند شازند 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJشازند شازند 336,732 1,379
پلی اتیلن سبک خطی 0410AAشازند شازند 335,572 1,374
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند شازند 342,406 1,402
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF 55شازند شازند 342,406 1,402
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)شازند شازند 305,282 1,250
پلی اتیلن سنگین بادی BL3شازند شازند 249,345 1,021
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAشازند شازند 232,819 954
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAشازند شازند 283,891 1,163
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5شازند شازند 252,883 1,036
پلی بوتادین رابرشازند شازند 501,966 2,056
1210S پلی بوتادین رابرشازند شازند 525,161 2,151
PET N آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 298,040 1,221
PET S آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 301,084 1,233
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان شهید تندگویان 310,217 1,271
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان شهید تندگویان 316,611 1,297
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان شهید تندگویان 311,435 1,276
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان شهید تندگویان 317,828 1,302
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان شهید تندگویان 312,957 1,282
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان شهید تندگویان 319,350 1,308
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان شهید تندگویان 317,828 1,302
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان شهید تندگویان 327,266 1,340
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان شهید تندگویان 325,135 1,332
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان شهید تندگویان 334,877 1,372
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان شهید تندگویان 327,875 1,343
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان شهید تندگویان 337,616 1,383
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان شهید تندگویان 284,889 1,167
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان شهید تندگویان 282,150 1,156
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 280,780 1,150
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 283,520 1,161
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان شهید تندگویان 280,780 1,150
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان شهید تندگویان 286,533 1,174
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان شهید تندگویان 296,433 1,214
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان شهید تندگویان 281,328 1,152
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان شهید تندگویان 287,355 1,177
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 289,820 1,187
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 298,586 1,223
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 291,190 1,193
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 300,229 1,230
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 288,998 1,184
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 297,764 1,220
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Sشهید تندگویان شهید تندگویان 313,104 0
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان شهید تندگویان 303,791 0
پلی وینیل کلراید S65غدیر غدیر 344,039 1,409
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 406,143 1,663
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 410,086 1,680
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02کردستان کردستان 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3کردستان کردستان 343,985 1,409
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8کردستان کردستان 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9کردستان کردستان 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8کردستان کردستان 322,641 1,321
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02کردستان کردستان 322,641 1,321
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tلاله لاله 331,126 1,356
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00لاله لاله 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00لاله لاله 343,985 1,409
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42لاله لاله 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47لاله لاله 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01لاله لاله 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42لاله لاله 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00لاله لاله 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47لاله لاله 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37لاله لاله 321,482 1,317
پلی اتیلن سبک خطی 22B01لرستان لرستان 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 22B02لرستان لرستان 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 22B03لرستان لرستان 335,572 1,374
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVلرستان لرستان 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04لرستان لرستان 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVلرستان لرستان 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UVلرستان لرستان 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18لرستان لرستان 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07لرستان لرستان 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07لرستان لرستان 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVلرستان لرستان 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18لرستان لرستان 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVلرستان لرستان 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVلرستان لرستان 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان لرستان 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVلرستان لرستان 237,458 973
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3لرستان لرستان 252,883 1,036
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7لرستان لرستان 257,103 1,053
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01لرستان لرستان 257,103 1,053
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4مارون مارون 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون مارون 237,458 973
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5مارون مارون 252,883 1,036
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون مارون 331,636 1,358
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون مارون 342,406 1,402
پلی اتیلن سنگین بادی BL3مارون مارون 249,345 1,021
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون مارون 361,806 1,482
پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون مارون 381,522 1,563
RP240G پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 361,806 1,482
پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون مارون 363,230 1,488
پلی پروپیلن نساجی HP565S-AGمارون مارون 363,230 1,488
HP 552R پلی پروپیلن نساجیمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون مارون 342,670 1,403
پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون مارون 347,889 1,425
پلی پروپیلن فیلم RP210Mمارون مارون 347,889 1,425
EP548R پلی پروپیلن تزریقیمارون مارون 353,688 1,449
پلی پروپیلن شیمیایی Mr240cمارون مارون 390,800 1,601
RP 340R پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 361,806 1,482
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 435,253 1,783
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قم محب پلیمر قم 368,915 1,511
پلی اتیلن سبک خطی 22B01مهاباد مهاباد 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 22B02مهاباد مهاباد 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 22B03مهاباد مهاباد 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 18B01مهاباد مهاباد 335,572 1,374
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5مهاباد مهاباد 342,531 1,403
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7مهاباد مهاباد 342,531 1,403
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJمهاباد مهاباد 336,732 1,379
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJمهاباد مهاباد 336,732 1,379
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمهر مهر 252,883 1,036
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمیاندوآب میاندوآب 252,883 1,036
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07میاندوآب میاندوآب 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVمیاندوآب میاندوآب 237,458 973
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18میاندوآب میاندوآب 232,819 954
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVمیاندوآب میاندوآب 237,458 973
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی نوید زرشیمی 357,167 1,463
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 383,377 1,570
پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 383,377 1,570
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 353,688 1,449
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 353,688 1,449
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 353,688 1,449
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 353,688 1,449
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 371,780 1,523
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 381,522 1,563
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 390,800 1,601
ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 361,806 1,482
ZR348T پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 361,806 1,482
ZH 552R پلی پروپیلن نساجینوید زرشیمی نوید زرشیمی 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 342,670 1,403
پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 342,670 1,403
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی نوید زرشیمی 342,670 1,403
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 347,889 1,425
ZB548R پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 353,688 1,449
ZB548T پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 353,688 1,449
نام محصول تولید کننده قیمت پایه(ریال بر کیلوگرم) نمودار
1و3 بوتادین امیرکبیر امیرکبیر 302,694
1و3 بوتادین بندرامام بندرامام 302,694
1و3 بوتادین شازند شازند 302,694
1و3 بوتادینتبریز تبریز 302,694
C3+ آریاساسول آریاساسول 123,100
آروماتیک سنگین برزویه برزویه 257,070
آلکیل بنزن خطیبیستون بیستون 434,905
آلکیل بنزن خطیسرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 434,905
آمونیاک (مایع) خراسان خراسان 206,113
آمونیاک (مایع) رازی رازی 206,113
آمونیاک (مایع) شیراز شیراز 206,113
آمونیاک (مایع) کرمانشاه کرمانشاه 206,113
آمونیاک (مایع)کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 206,113
آمونیاک (گاز) خراسان خراسان 206,113
آمونیاک (گاز) شیراز شیراز 206,113
اتیل بنزن پارس پارس 268,562
ارتوزایلن99.5% برزویه برزویه 263,792
استایرن منومر پارس پارس 298,403
اسید استیک فن آوران فن آوران 149,723
اسید ترفتالیکتندگویان تندگویان 234,501
اوره پریل** خراسان خراسان 144,008
اوره پریل** شیراز شیراز 144,008
اوره گرانوله** رازی رازی 130,922
اوره گرانوله** شیراز شیراز 130,922
اوره گرانوله** کرمانشاه کرمانشاه 130,922
اوره گرانوله**پردیس پردیس 130,922
اوره گرانوله**کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 130,922
ایزوبوتانول شازند شازند 240,763
برش سنگین امیرکبیر امیرکبیر 146,544
برش سنگین بندرامام بندرامام 146,544
برش سنگین جم جم 146,544
برش سنگین شازند شازند 146,544
برش سنگینایلام ایلام 146,544
بنزن برزویه برزویه 287,269
بنزن بندرامام بندرامام 287,269
بنزنبوعلی سینا بوعلی سینا 287,269
تری اتانول آمین شازند شازند 262,334
تولوئن بندرامام بندرامام 278,200
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون کارون 629,742
دو اتیل هگزانول شازند شازند 390,834
دی اتانول آمین شازند شازند 290,864
دی اتیلن گلایکول شازند شازند 131,051
دی اتیلن گلایکول مارون مارون 131,051
دی اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 131,051
دی اتیلن گلایکولمروارید مروارید 131,051
زایلین مخلوط برزویه برزویه 266,679
زایلین مخلوط بندرامام بندرامام 266,679
سوخت کوره سبکتبریز تبریز 160,498
سود کاستیک اروند اروند 76,079
سود کاستیکآبادان آبادان 76,079
متانول زاگرس زاگرس 66,801
متانول شيراز شيراز 66,801
متانول فن آوران فن آوران 66,801
متانولمتانول کاوه متانول کاوه 66,801
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KM70خالص کارون کارون 574,074
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون کارون 574,074
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون کارون 600,168
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون کارون 666,854
منو اتانول آمین شازند شازند 348,833
منو اتیلن گلایکول شازند شازند 125,600
منو اتیلن گلایکول مارون مارون 125,600
منو اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 125,600
منو اتیلن گلایکولمروارید مروارید 125,600
منومر وینیل استات شازند شازند 541,566
نرمال بوتانول شازند شازند 332,267
پارازایلین برزویه برزویه 290,996
پروپان مایعآبادان آبادان 161,669
پنتان پلاس پارس پارس 159,559
کریستال ملامین ارومیه ارومیه 555,408
کریستال ملامین خراسان خراسان 555,408
گاز بوتان بندرامام بندرامام 199,476
گاز بوتان پارس پارس 199,476
گاز مایع صنعتی بندرامام بندرامام 198,548
گاز مایع صنعتی پارس پارس 198,548
گاز پروپان بندرامام بندرامام 197,157
گاز پروپان پارس پارس 197,157
نام محصول تولید کننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 2200 0 240,629 پالت چوبی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 1408 0 290,259 پالت چوبی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1606 0 243,888 پالت پلاستیکی سلف 1401/5/30
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1000 0 290,259 پالت پلاستیکی سلف 1401/6/2
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1000 0 290,259 پالت پلاستیکی سلف 1401/5/30
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 936 0 290,259 پالت پلاستیکی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 240 0 291,512 پالت چوبی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 144 0 316,383 پالت چوبی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVپتروشیمی میاندوآب پتروشیمی میاندوآب 1008 0 240,676 پالت پلاستیکی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر پتروشیمی مهر 2200 0 240,629 پالت چوبی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 1536 0 240,676 پالت پلاستیکی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVپتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 480 0 240,676 پالت پلاستیکی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVپتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 480 0 240,676 پالت پلاستیکی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 3014 0 301,883 جامبوبگ سلف 1401/6/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1980 0 320,144 جامبوبگ سلف 1401/6/16
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1518 0 308,068 جامبوبگ سلف 1401/6/16
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1300 0 286,499 پالت چوبی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1600 0 340,641 پالت پلاستیکی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام پتروشیمی ایلام 1804 0 240,629 پالت چوبی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AAپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 100 0 277,904 جامبوبگ نقدی 1401/5/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 320 0 454,932 پالت چوبی نقدی 1401/5/24
استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 160 0 454,932 پالت چوبی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1496 0 344,457 جامبوبگ سلف 1401/6/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 2002 0 337,851 جامبوبگ سلف 1401/6/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 2002 0 360,500 جامبوبگ سلف 1401/6/16
پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821OSHIDA PETROKIMYA OSHIDA PETROKIMYA 286 0 360,500 جامبوبگ سلف 1401/8/5
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 1008 0 243,888 پالت پلاستیکی نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 1008 0 240,629 پالت پلاستیکی نقدی 1401/5/24
پلی استایرن انبساطی 221HSپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 120 0 385,383 جامبوبگ نقدی 1401/5/24
پلی استایرن انبساطی 321HSپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 110 0 385,383 جامبوبگ نقدی 1401/5/24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 1507 0 297,346 پالت پلاستیکی نقدی 1401/5/24