مقدار پایه (تن)
مقدار پایه (تن)
تاریخ
افزایش عرضه (تن)
افزایش عرضه (تن)
تاریخ

قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم)
قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم)
تاریخ