قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم)
قیمت (ریال) تاریخ

قیمت جهانی فوب خلیج فارس (دلار بر تن)
قیمت (دلار) تاریخ