می توانید تاریخ مورد نظر خود را وارد نمایید.

انتخاب تاریخ:
انتخاب شاخص:
نام محصول(گرید) تولید کننده قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم) قیمت جهانی فوب خلیج فارس (دلار بر تن) نمودار
پلی وینیل کلراید S57آبادان آبادان 357,069 1,433
پلی وینیل کلراید S65آبادان آبادان 355,293 1,426
پلی وینیل کلراید S70آبادان آبادان 365,951 1,468
پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 376,481 1,511
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119آریا ساسول آریا ساسول 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130آریا ساسول آریا ساسول 354,351 1,422
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول آریا ساسول 341,029 1,368
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول آریا ساسول 347,602 1,395
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول آریا ساسول 341,029 1,368
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020آریا ساسول آریا ساسول 258,760 1,038
پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265آریا ساسول آریا ساسول 258,760 1,038
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510آریا ساسول آریا ساسول 258,760 1,038
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713آریا ساسول آریا ساسول 273,616 1,098
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110آریا ساسول آریا ساسول 261,779 1,050
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول آریا ساسول 261,779 1,050
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)آریا ساسول آریا ساسول 316,014 1,268
پلی وینیل کلراید E6834اروند اروند 405,034 1,625
پلی وینیل کلراید E7044اروند اروند 400,770 1,608
پلی وینیل کلراید E6644اروند اروند 402,191 1,614
پلی وینیل کلراید E7242اروند اروند 397,928 1,597
پلی وینیل کلراید E7244اروند اروند 397,928 1,597
پلی وینیل کلراید S6532اروند اروند 355,293 1,426
پلی وینیل کلراید S7042اروند اروند 373,057 1,497
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dامیرکبیر امیرکبیر 354,351 1,422
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fامیرکبیر امیرکبیر 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hامیرکبیر امیرکبیر 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kامیرکبیر امیرکبیر 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAامیرکبیر امیرکبیر 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJامیرکبیر امیرکبیر 352,097 1,413
پلی اتیلن سبک خطی 0205AAامیرکبیر امیرکبیر 358,015 1,437
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3امیرکبیر امیرکبیر 328,865 1,320
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیرکبیر امیرکبیر 261,779 1,050
پلی اتیلن سنگین بادی BL3امیرکبیر امیرکبیر 258,760 1,038
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4امیرکبیر امیرکبیر 239,880 963
پلی استایرن معمولی 32Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 379,493 1,523
پلی استایرن معمولی 24Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 371,587 1,491
پلی استایرن معمولی 14Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 352,386 1,414
R-200 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 399,504 1,603
R-300 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 399,504 1,603
R-310 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 399,504 1,603
R-400 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 397,507 1,595
F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 420,515 1,687
F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 420,515 1,687
F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 420,515 1,687
F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 397,507 1,595
F-50 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 397,507 1,595
F-105 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 406,607 1,632
F-305 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 406,607 1,632
R-220 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 378,123 1,517
R-320 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 378,123 1,517
F-405 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 381,675 1,532
R-420 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 366,286 1,470
R-410 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 366,286 1,470
EPS Oversize پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 335,584 1,347
EPS Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 322,160 1,293
F100HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 379,766 1,524
F200HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 379,766 1,524
F300HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 379,766 1,524
F305HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 366,656 1,471
F400HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 357,756 1,436
R200HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 359,554 1,443
R310HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 359,554 1,443
R400HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 357,756 1,436
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mایلام ایلام 314,831 1,263
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mایلام ایلام 328,865 1,320
پلی اتیلن سنگین بادی 8200Bایلام ایلام 258,760 1,038
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jایلام ایلام 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jایلام ایلام 244,615 982
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fایلام ایلام 261,779 1,050
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 420,515 1,687
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 420,515 1,687
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 420,515 1,687
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 397,507 1,595
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 383,524 1,539
استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام بندر امام 478,700 1,921
استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام بندر امام 473,960 1,902
پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام بندر امام 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام بندر امام 337,478 1,354
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500بندر امام بندر امام 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام بندر امام 244,615 982
پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام بندر امام 258,760 1,038
پلی وینیل کلراید S6058بندر امام بندر امام 364,175 1,461
پلی وینیل کلراید S6558بندر امام بندر امام 355,293 1,426
پلی وینیل کلراید S7054بندر امام بندر امام 374,834 1,504
پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 376,481 1,511
پلی استایرن معمولی 1028پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 376,481 1,511
پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 445,847 1,789
پلی استایرن مقاوم 7055پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 477,056 1,914
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 398,957 1,601
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 398,483 1,599
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 398,483 1,599
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 398,483 1,599
پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 398,483 1,599
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 397,300 1,594
RP345Sپلی پروپیلن شیمیاییپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 397,300 1,594
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 414,464 1,663
پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 382,503 1,535
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 387,830 1,556
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 382,503 1,535
HP 564 S پلی پروپیلن نساجیپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 405,453 1,627
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 506,118 2,031
پلی پروپیلن نساجی SF060پلی نار پلی نار 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی SIF010پلی نار پلی نار 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی PYI250پلی نار پلی نار 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی CR380پلی نار پلی نار 382,503 1,535
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار پلی نار 426,301 1,711
PNR 340R پلی پروپیلن شیمیاییپلی نار پلی نار 397,300 1,594
پلی پروپیلن نساجی PI110پلی نار پلی نار 382,503 1,535
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 258,760 1,038
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 258,760 1,038
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 244,615 982
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 271,249 1,088
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 261,779 1,050
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 335,616 1,347
پلی استایرن انبساطی SE 350پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 385,522 1,547
پلی استایرن انبساطی W500پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 368,802 1,480
Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 322,160 1,293
SE 50 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 400,540 1,607
SE 150 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 400,540 1,607
SE 250 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 400,540 1,607
پلی استایرن انبساطی HS121تبریز تبریز 399,504 1,603
پلی استایرن انبساطی HS221تبریز تبریز 399,504 1,603
پلی استایرن انبساطی HS321تبریز تبریز 399,504 1,603
پلی استایرن انبساطی FC422تبریز تبریز 397,507 1,595
پلی استایرن انبساطی FC522تبریز تبریز 383,524 1,539
پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز تبریز 387,519 1,555
EPS Oversize پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 335,584 1,347
EPS Fine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 322,160 1,293
EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 291,478 1,170
پلی استایرن معمولی 1160تبریز تبریز 349,374 1,402
پلی استایرن معمولی 1460تبریز تبریز 368,575 1,479
پلی استایرن معمولی 1540تبریز تبریز 376,481 1,511
پلی استایرن مقاوم 7240تبریز تبریز 445,847 1,789
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز تبریز 459,039 1,842
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز تبریز 459,039 1,842
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901تبریز تبریز 475,611 1,909
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAتبریز تبریز 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 0410A Aتبریز تبریز 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJتبریز تبریز 352,097 1,413
پلی اتیلن سبک خطی 0220AAتبریز تبریز 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJتبریز تبریز 354,464 1,422
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAتبریز تبریز 244,923 983
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAتبریز تبریز 244,678 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAتبریز تبریز 247,407 993
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAتبریز تبریز 249,475 1,001
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAتبریز تبریز 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAتبریز تبریز 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAتبریز تبریز 225,425 905
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAتبریز تبریز 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAتبریز تبریز 237,419 953
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز تبریز 292,121 1,172
پلی استایرن معمولی 1460FGتبریز تبریز 368,575 1,479
پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز تبریز 387,519 1,555
PBR 1202تخت جمشید تخت جمشید 536,015 2,151
PBR 1220تخت جمشید تخت جمشید 512,341 2,056
SBR 1712تخت جمشید تخت جمشید 471,110 1,890
SBR 1502تخت جمشید تخت جمشید 478,700 1,921
پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 376,481 1,511
پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 376,481 1,511
پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 376,481 1,511
پلی اتیلن سبک خطی 22501AAجم جم 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJجم جم 352,097 1,413
پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nجم جم 358,015 1,437
پلی اتیلن سبک خطی 235F6جم جم 354,464 1,422
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVجم جم 250,659 1,006
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)جم جم 314,831 1,263
پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم جم 345,231 1,385
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3510جم جم 309,925 1,244
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3520جم جم 309,925 1,244
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم جم 354,954 1,424
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sجم جم 271,249 1,088
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7جم جم 271,249 1,088
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401جم جم 271,249 1,088
پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5)جم جم 261,779 1,050
پلی اتیلن سنگین بادی BL3جم جم 258,760 1,038
پلی اتیلن سنگین بادی BL4جم جم 258,760 1,038
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم جم 251,874 1,011
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUجم جم 256,609 1,030
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SUجم جم 256,609 1,030
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم جم 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVجم جم 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم جم 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UVجم جم 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم جم 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم جم 241,064 967
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVجم جم 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم جم 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVجم جم 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم جم 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVجم جم 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم جم 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVجم جم 244,615 982
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVجم جم 263,743 1,058
PGPC 0407UR پلی کربناتخوزستان خوزستان 863,285 3,464
پلی کربنات PGPC1012URخوزستان خوزستان 863,285 3,464
اپوکسی رزین مایع - E06 SPLخوزستان خوزستان 1,134,663 4,553
اپوکسی رزین مایع E06EXCخوزستان خوزستان 1,184,261 4,752
اپوکسی رزین جامد پودری E11Pخوزستان خوزستان 1,087,315 4,363
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCخوزستان خوزستان 1,039,966 4,173
پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال رجال 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال رجال 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال رجال 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال رجال 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال رجال 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی RG1102Kرجال رجال 382,503 1,535
پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال رجال 387,830 1,556
پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال رجال 501,857 2,014
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال رجال 426,301 1,711
PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 432,930 1,737
PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 397,300 1,594
PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 397,300 1,594
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند شازند 398,483 1,599
RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی شازند شازند 402,626 1,616
PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 425,827 1,709
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند شازند 397,300 1,594
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند شازند 398,483 1,599
پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند شازند 384,871 1,544
پلی پروپیلن پزشکی ARP801شازند شازند 423,933 1,701
پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند شازند 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند شازند 405,453 1,627
پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند شازند 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP502Nشازند شازند 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند شازند 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند شازند 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند شازند 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند شازند 382,503 1,535
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAشازند شازند 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند شازند 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJشازند شازند 352,097 1,413
پلی اتیلن سبک خطی 0410AAشازند شازند 350,913 1,408
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند شازند 354,007 1,421
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF 55شازند شازند 354,007 1,421
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)شازند شازند 314,831 1,263
پلی اتیلن سنگین بادی BL3شازند شازند 258,760 1,038
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAشازند شازند 239,880 963
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAشازند شازند 292,121 1,172
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5شازند شازند 261,779 1,050
پلی بوتادین رابرشازند شازند 512,341 2,056
1210S پلی بوتادین رابرشازند شازند 536,015 2,151
PET N آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 297,189 1,193
PET S آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 300,314 1,205
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان شهید تندگویان 309,689 1,243
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان شهید تندگویان 316,251 1,269
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان شهید تندگویان 310,939 1,248
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان شهید تندگویان 317,501 1,274
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان شهید تندگویان 312,501 1,254
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان شهید تندگویان 319,064 1,280
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان شهید تندگویان 317,501 1,274
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان شهید تندگویان 327,189 1,313
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان شهید تندگویان 325,001 1,304
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان شهید تندگویان 335,001 1,344
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان شهید تندگویان 327,814 1,315
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان شهید تندگویان 337,814 1,356
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان شهید تندگویان 288,315 1,157
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان شهید تندگویان 285,543 1,146
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 284,157 1,140
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 286,929 1,151
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان شهید تندگویان 284,157 1,140
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان شهید تندگویان 289,979 1,164
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان شهید تندگویان 299,998 1,204
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان شهید تندگویان 284,712 1,142
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان شهید تندگویان 290,811 1,167
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 293,306 1,177
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 302,177 1,213
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 294,692 1,183
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 303,840 1,219
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 292,474 1,174
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 301,345 1,209
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Sشهید تندگویان شهید تندگویان 316,870 0
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان شهید تندگویان 307,444 0
پلی وینیل کلراید S65غدیر غدیر 355,293 1,426
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 459,039 1,842
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 463,496 1,860
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02کردستان کردستان 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3کردستان کردستان 361,101 1,449
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8کردستان کردستان 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9کردستان کردستان 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8کردستان کردستان 338,661 1,359
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02کردستان کردستان 338,661 1,359
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tلاله لاله 347,602 1,395
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00لاله لاله 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00لاله لاله 361,101 1,449
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42لاله لاله 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47لاله لاله 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01لاله لاله 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42لاله لاله 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00لاله لاله 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47لاله لاله 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37لاله لاله 337,478 1,354
پلی اتیلن سبک خطی 22B01لرستان لرستان 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 22B02لرستان لرستان 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 22B03لرستان لرستان 350,913 1,408
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVلرستان لرستان 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04لرستان لرستان 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVلرستان لرستان 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UVلرستان لرستان 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18لرستان لرستان 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07لرستان لرستان 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07لرستان لرستان 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVلرستان لرستان 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18لرستان لرستان 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVلرستان لرستان 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVلرستان لرستان 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان لرستان 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVلرستان لرستان 244,615 982
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3لرستان لرستان 261,779 1,050
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7لرستان لرستان 266,013 1,067
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01لرستان لرستان 266,013 1,067
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4مارون مارون 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون مارون 244,615 982
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5مارون مارون 261,779 1,050
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون مارون 342,781 1,376
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون مارون 354,007 1,421
پلی اتیلن سنگین بادی BL3مارون مارون 258,760 1,038
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون مارون 397,300 1,594
پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون مارون 426,301 1,711
RP240G پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 397,300 1,594
پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون مارون 405,453 1,627
پلی پروپیلن نساجی HP565S-AGمارون مارون 405,453 1,627
HP 552R پلی پروپیلن نساجیمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون مارون 382,503 1,535
پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون مارون 387,830 1,556
پلی پروپیلن فیلم RP210Mمارون مارون 387,830 1,556
EP548R پلی پروپیلن تزریقیمارون مارون 398,483 1,599
پلی پروپیلن شیمیایی Mr240cمارون مارون 435,770 1,749
RP 340R پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 397,300 1,594
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 445,847 1,789
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قم محب پلیمر قم 376,481 1,511
پلی اتیلن سبک خطی 22B01مهاباد مهاباد 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 22B02مهاباد مهاباد 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 22B03مهاباد مهاباد 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 18B01مهاباد مهاباد 350,913 1,408
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5مهاباد مهاباد 358,015 1,437
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7مهاباد مهاباد 358,015 1,437
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJمهاباد مهاباد 352,097 1,413
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJمهاباد مهاباد 352,097 1,413
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمهر مهر 261,779 1,050
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمیاندوآب میاندوآب 261,779 1,050
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07میاندوآب میاندوآب 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVمیاندوآب میاندوآب 244,615 982
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18میاندوآب میاندوآب 239,880 963
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVمیاندوآب میاندوآب 244,615 982
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی نوید زرشیمی 397,300 1,594
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 425,827 1,709
پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 425,827 1,709
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 398,483 1,599
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 398,483 1,599
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 398,483 1,599
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 398,483 1,599
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 413,990 1,661
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 426,301 1,711
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 435,770 1,749
ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 397,300 1,594
ZR348T پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 397,300 1,594
ZH 552R پلی پروپیلن نساجینوید زرشیمی نوید زرشیمی 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 382,503 1,535
پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 382,503 1,535
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی نوید زرشیمی 382,503 1,535
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 387,830 1,556
ZB548R پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 398,483 1,599
ZB548T پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 398,483 1,599
نام محصول تولید کننده قیمت پایه(ریال بر کیلوگرم) نمودار
1و3 بوتادین امیرکبیر امیرکبیر 273,439
1و3 بوتادین بندرامام بندرامام 273,439
1و3 بوتادین شازند شازند 273,439
1و3 بوتادینتبریز تبریز 273,439
C3+ آریاساسول آریاساسول 125,644
آروماتیک سنگین برزویه برزویه 267,849
آلکیل بنزن خطیبیستون بیستون 455,731
آلکیل بنزن خطیسرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 455,731
آمونیاک (مایع) خراسان خراسان 213,708
آمونیاک (مایع) رازی رازی 213,708
آمونیاک (مایع) شیراز شیراز 213,708
آمونیاک (مایع) کرمانشاه کرمانشاه 213,708
آمونیاک (مایع)کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 213,708
آمونیاک (گاز) خراسان خراسان 213,708
آمونیاک (گاز) شیراز شیراز 213,708
اتیل بنزن پارس پارس 273,154
ارتوزایلن99.5% برزویه برزویه 263,827
استایرن منومر پارس پارس 318,680
اسید استیک فن آوران فن آوران 145,124
اسید ترفتالیکتندگویان تندگویان 229,641
اوره پریل** خراسان خراسان 149,515
اوره پریل** شیراز شیراز 149,515
اوره گرانوله** رازی رازی 141,300
اوره گرانوله** شیراز شیراز 141,300
اوره گرانوله** کرمانشاه کرمانشاه 141,300
اوره گرانوله**پردیس پردیس 141,300
اوره گرانوله**کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 141,300
ایزوبوتانول شازند شازند 245,806
برش سنگین امیرکبیر امیرکبیر 150,121
برش سنگین بندرامام بندرامام 150,121
برش سنگین جم جم 150,121
برش سنگین شازند شازند 150,121
برش سنگینایلام ایلام 150,121
بنزن برزویه برزویه 276,966
بنزن بندرامام بندرامام 276,966
بنزنبوعلی سینا بوعلی سینا 276,966
تری اتانول آمین شازند شازند 268,787
تولوئن بندرامام بندرامام 272,728
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون کارون 690,107
دو اتیل هگزانول شازند شازند 420,219
دی اتانول آمین شازند شازند 299,244
دی اتیلن گلایکول شازند شازند 130,209
دی اتیلن گلایکول مارون مارون 130,209
دی اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 130,209
دی اتیلن گلایکولمروارید مروارید 130,209
زایلین مخلوط برزویه برزویه 261,791
زایلین مخلوط بندرامام بندرامام 261,791
سوخت کوره سبکتبریز تبریز 169,855
سود کاستیک اروند اروند 79,871
سود کاستیکآبادان آبادان 79,871
متانول زاگرس زاگرس 68,087
متانول شيراز شيراز 68,087
متانول فن آوران فن آوران 68,087
متانولمتانول کاوه متانول کاوه 68,087
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KM70خالص کارون کارون 593,634
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون کارون 593,634
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون کارون 633,880
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون کارون 704,311
منو اتانول آمین شازند شازند 358,126
منو اتیلن گلایکول شازند شازند 129,617
منو اتیلن گلایکول مارون مارون 129,617
منو اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 129,617
منو اتیلن گلایکولمروارید مروارید 129,617
منومر وینیل استات شازند شازند 550,440
نرمال بوتانول شازند شازند 336,176
پارازایلین برزویه برزویه 282,904
پروپان مایعآبادان آبادان 165,010
پنتان پلاس پارس پارس 168,862
کریستال ملامین ارومیه ارومیه 578,074
کریستال ملامین خراسان خراسان 578,074
گاز بوتان بندرامام بندرامام 203,599
گاز بوتان پارس پارس 203,599
گاز مایع صنعتی بندرامام بندرامام 202,652
گاز مایع صنعتی پارس پارس 202,652
گاز پروپان بندرامام بندرامام 201,232
گاز پروپان پارس پارس 201,232
نام محصول تولید کننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل نمودار
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 220 0 506,118 پالت چوبی نقدی 1401/3/3
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04پتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 150 0 232,684 جامبوبگ نقدی 1401/3/3
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 800 0 420,515 جامبوبگ نقدی 1401/3/3
پلی استایرن انبساطی نسوز F200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 500 0 420,515 جامبوبگ نقدی 1401/3/3
پلی استایرن انبساطی نسوز F300توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 0 420,515 جامبوبگ نقدی 1401/3/3
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 0 399,504 جامبوبگ نقدی 1401/3/3
پلی استایرن انبساطی R310توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 600 0 399,504 جامبوبگ نقدی 1401/3/3
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50شرکت پلی استایرن انبساطی سهند شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 480 0 400,540 جامبوبگ سلف 1401/3/29
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000بانیار پلیمر گنبد بانیار پلیمر گنبد 198 0 420,515 جامبوبگ نقدی 1401/3/4
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000بانیار پلیمر گنبد بانیار پلیمر گنبد 198 0 420,515 جامبوبگ نقدی 1401/3/4
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 363 0 512,341 پالت چوبی نقدی 1401/3/3
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان 400 0 357,069 پالت چوبی سلف 1401/3/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP210Gپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 50 0 402,626 پالت چوبی نقدی 1401/3/3
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 0 420,515 جامبوبگ سلف 1401/3/10
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 0 399,504 جامبوبگ سلف 1401/3/10
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی تخت جمشید 504 0 512,341 پالت چوبی نقدی 1401/3/3
پلی کربنات 1012URپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 130 0 863,285 پالت چوبی سلف 1401/3/28
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 70 0 1,024,366 بشکه سلف 1401/4/25
آلیاژ پلی کربنات LEDپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 20 16 994,373 پالت چوبی سلف 1401/3/28
اپوکسی رزین مایع 06EXCپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 70 0 1,166,497 بشکه سلف 1401/4/25
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشهپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 20 16 948,873 پالت چوبی سلف 1401/3/28
پلی کربنات W1پتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 40 0 969,673 پالت چوبی سلف 1401/3/28
اپوکسی رزین جامد E011Pپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 40 0 1,087,315 پالت چوبی سلف 1401/3/28
آلیاژ پلی کربنات ABSپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 20 16 930,673 پالت چوبی سلف 1401/3/28
پلی کربنات 0407URپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 80 0 863,285 پالت چوبی سلف 1401/3/28
نام محصول تولید کننده عرضه(تن) تقاضا(تن) حجم معامله(تن) قیمت پایه پایین ترین قیمت قیمت نهایی بالاترین قیمت نوع قرارداد نمودار
پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 300 25 15 365,187 365,187 365,187 365,187 نقدی
پلی استایرن مقاوم 6045پتروپاک مشرق زمین پتروپاک مشرق زمین 286 286 253 445,847 445,847 445,847 445,847 نقدی
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قم محب پلیمر قم 160 200 160 376,481 376,481 376,481 376,481 نقدی
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 198 132 132 441,389 441,389 441,389 441,389 نقدی
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 855 675 563 376,481 376,481 376,481 376,481 نقدی