می توانید تاریخ مورد نظر خود را وارد نمایید.

انتخاب تاریخ:
انتخاب شاخص:
نام محصول(گرید) تولید کننده قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم) قیمت جهانی فوب خلیج فارس (دلار بر تن) نمودار
پلی وینیل کلراید S65آبادان آبادان 362,573 1,583
پلی وینیل کلراید S70آبادان آبادان 400,738 1,749
پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 323,488 1,412
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119آریا ساسول آریا ساسول 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130آریا ساسول آریا ساسول 316,523 1,382
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول آریا ساسول 304,715 1,330
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول آریا ساسول 310,494 1,355
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول آریا ساسول 304,715 1,330
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020آریا ساسول آریا ساسول 224,727 981
پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265آریا ساسول آریا ساسول 224,727 981
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510آریا ساسول آریا ساسول 224,727 981
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713آریا ساسول آریا ساسول 237,406 1,036
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110آریا ساسول آریا ساسول 226,523 989
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول آریا ساسول 226,523 989
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)آریا ساسول آریا ساسول 248,560 1,085
پلی وینیل کلراید E6834اروند اروند 497,711 2,172
پلی وینیل کلراید E7044اروند اروند 482,031 2,104
پلی وینیل کلراید E6644اروند اروند 491,393 2,145
پلی وینیل کلراید E7242اروند اروند 478,978 2,091
پلی وینیل کلراید E7244اروند اروند 478,978 2,091
پلی وینیل کلراید S6532اروند اروند 362,573 1,583
پلی وینیل کلراید S7042اروند اروند 400,738 1,749
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dامیرکبیر امیرکبیر 316,523 1,382
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fامیرکبیر امیرکبیر 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hامیرکبیر امیرکبیر 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kامیرکبیر امیرکبیر 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAامیرکبیر امیرکبیر 282,025 1,231
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJامیرکبیر امیرکبیر 283,113 1,236
پلی اتیلن سبک خطی 0205AAامیرکبیر امیرکبیر 288,554 1,259
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3امیرکبیر امیرکبیر 256,994 1,122
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیرکبیر امیرکبیر 226,523 989
پلی اتیلن سنگین بادی BL3امیرکبیر امیرکبیر 224,727 981
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4امیرکبیر امیرکبیر 218,932 956
پلی استایرن معمولی 32Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 326,075 1,423
R-200 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 318,024 1,388
R-300 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 318,024 1,388
R-310 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 318,024 1,388
R-400 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 310,230 1,354
F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 323,760 1,413
F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 323,760 1,413
F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 323,760 1,413
F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 310,230 1,354
F-50 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 310,230 1,354
F-105 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 318,318 1,389
F-305 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 318,318 1,389
R-220 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 292,964 1,279
R-320 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 292,964 1,279
F-405 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 296,229 1,293
R-420 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 282,082 1,231
R-410 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 282,082 1,231
EPS Oversize پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 196,427 857
EPS Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 177,914 777
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mایلام ایلام 247,472 1,080
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mایلام ایلام 256,994 1,122
پلی اتیلن سنگین بادی 8200Bایلام ایلام 224,727 981
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jایلام ایلام 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jایلام ایلام 223,285 975
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fایلام ایلام 226,523 989
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 323,760 1,413
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 323,760 1,413
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 323,760 1,413
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 310,230 1,354
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 308,023 1,344
استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام بندر امام 445,452 1,944
استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام بندر امام 436,802 1,907
پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام بندر امام 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام بندر امام 301,450 1,316
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500بندر امام بندر امام 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام بندر امام 223,285 975
پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام بندر امام 224,727 981
پلی وینیل کلراید S6058بندر امام بندر امام 381,655 1,666
پلی وینیل کلراید S6558بندر امام بندر امام 362,573 1,583
پلی وینیل کلراید S7054بندر امام بندر امام 400,738 1,749
پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 323,488 1,412
پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 387,206 1,690
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 338,691 1,478
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 338,691 1,478
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 338,691 1,478
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 338,691 1,478
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 351,750 1,535
RP345Sپلی پروپیلن شیمیاییپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 351,750 1,535
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 353,926 1,545
پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 330,068 1,441
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333,130 1,454
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 330,068 1,441
HP 564 S پلی پروپیلن نساجیپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 345,304 1,507
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 439,565 1,919
پلی پروپیلن نساجی SF060پلی نار پلی نار 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی SIF010پلی نار پلی نار 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی PYI250پلی نار پلی نار 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی CR380پلی نار پلی نار 330,068 1,441
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار پلی نار 374,604 1,635
PNR 340R پلی پروپیلن شیمیاییپلی نار پلی نار 351,750 1,535
پلی پروپیلن نساجی PI110پلی نار پلی نار 307,479 1,342
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 224,727 981
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 224,727 981
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 223,285 975
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 235,229 1,027
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 226,523 989
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 262,036 1,144
پلی استایرن انبساطی SE 350پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 300,876 1,313
پلی استایرن انبساطی W500پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 287,169 1,253
Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 177,914 777
SE 50 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 314,406 1,372
SE 150 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 314,406 1,372
SE 250 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 314,406 1,372
پلی استایرن انبساطی 100تبریز تبریز 327,378 1,429
پلی استایرن انبساطی 200تبریز تبریز 327,378 1,429
پلی استایرن انبساطی 300تبریز تبریز 327,378 1,429
پلی استایرن انبساطی 400تبریز تبریز 310,230 1,354
پلی استایرن انبساطی 500تبریز تبریز 296,523 1,294
EPS Oversize پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 196,427 857
EPS Fine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 177,914 777
EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 148,262 647
پلی استایرن معمولی 1160تبریز تبریز 300,196 1,310
پلی استایرن معمولی 1460تبریز تبریز 316,694 1,382
پلی استایرن معمولی 1540تبریز تبریز 323,488 1,412
پلی استایرن مقاوم 7240تبریز تبریز 387,206 1,690
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز تبریز 513,271 2,240
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز تبریز 513,271 2,240
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901تبریز تبریز 528,506 2,307
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAتبریز تبریز 282,025 1,231
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJتبریز تبریز 283,113 1,236
پلی اتیلن سبک خطی 0220AAتبریز تبریز 282,025 1,231
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJتبریز تبریز 285,289 1,245
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAتبریز تبریز 223,504 976
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAتبریز تبریز 223,311 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAتبریز تبریز 225,772 985
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAتبریز تبریز 227,690 994
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAتبریز تبریز 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAتبریز تبریز 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAتبریز تبریز 205,771 898
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAتبریز تبریز 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAتبریز تبریز 216,717 946
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز تبریز 240,774 1,051
پلی استایرن معمولی 1460FGتبریز تبریز 316,694 1,382
پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز تبریز 319,583 1,395
PBR 1202تخت جمشید تخت جمشید 420,707 1,836
PBR 1220تخت جمشید تخت جمشید 398,942 1,741
SBR 1712تخت جمشید تخت جمشید 431,248 1,882
SBR 1502تخت جمشید تخت جمشید 445,452 1,944
پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 323,488 1,412
پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 323,488 1,412
پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 323,488 1,412
پلی اتیلن سبک خطی 22501AAجم جم 282,025 1,231
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJجم جم 283,113 1,236
پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nجم جم 288,554 1,259
پلی اتیلن سبک خطی 235F6جم جم 285,289 1,245
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVجم جم 228,778 999
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)جم جم 247,472 1,080
پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم جم 263,881 1,152
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3510جم جم 239,582 1,046
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3520جم جم 239,582 1,046
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم جم 283,167 1,236
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sجم جم 235,229 1,027
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7جم جم 235,229 1,027
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401جم جم 235,229 1,027
پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5)جم جم 226,523 989
پلی اتیلن سنگین بادی BL3جم جم 224,727 981
پلی اتیلن سنگین بادی BL4جم جم 224,727 981
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم جم 229,879 1,003
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUجم جم 234,232 1,022
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SUجم جم 234,232 1,022
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم جم 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVجم جم 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم جم 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UVجم جم 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم جم 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم جم 220,021 960
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVجم جم 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم جم 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVجم جم 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم جم 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVجم جم 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم جم 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVجم جم 223,285 975
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVجم جم 240,774 1,051
PGPC 0407UR پلی کربناتخوزستان خوزستان 969,647 4,232
پلی کربنات PGPC1012URخوزستان خوزستان 969,647 4,232
اپوکسی رزین مایع - E06 SPLخوزستان خوزستان 1,183,339 5,165
اپوکسی رزین جامد پودری E11Pخوزستان خوزستان 1,139,808 4,975
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCخوزستان خوزستان 1,096,277 4,785
پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال رجال 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال رجال 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال رجال 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال رجال 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال رجال 330,068 1,441
پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال رجال 333,130 1,454
پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال رجال 435,647 1,901
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال رجال 374,604 1,635
PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 369,162 1,611
PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 351,750 1,535
PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 351,750 1,535
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند شازند 338,691 1,478
RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی شازند شازند 351,750 1,535
PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 362,197 1,581
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند شازند 351,750 1,535
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند شازند 338,691 1,478
پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند شازند 318,112 1,388
پلی پروپیلن پزشکی ARP801شازند شازند 371,339 1,621
پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند شازند 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند شازند 345,304 1,507
پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند شازند 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند شازند 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند شازند 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند شازند 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند شازند 330,068 1,441
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAشازند شازند 282,025 1,231
پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند شازند 282,025 1,231
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJشازند شازند 283,113 1,236
پلی اتیلن سبک خطی 0410AAشازند شازند 282,025 1,231
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند شازند 282,297 1,232
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)شازند شازند 247,472 1,080
پلی اتیلن سنگین بادی BL3شازند شازند 224,727 981
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAشازند شازند 218,932 956
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAشازند شازند 240,774 1,051
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5شازند شازند 226,523 989
پلی بوتادین رابرشازند شازند 398,942 1,741
1210S پلی بوتادین رابرشازند شازند 420,707 1,836
PET N آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 227,826 994
PET S آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 230,173 1,005
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان شهید تندگویان 237,211 1,035
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان شهید تندگویان 242,139 1,057
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان شهید تندگویان 238,150 1,039
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان شهید تندگویان 243,077 1,061
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان شهید تندگویان 239,323 1,045
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان شهید تندگویان 244,250 1,066
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان شهید تندگویان 243,077 1,061
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان شهید تندگویان 250,351 1,093
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان شهید تندگویان 248,708 1,086
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان شهید تندگویان 256,217 1,118
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان شهید تندگویان 250,820 1,095
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان شهید تندگویان 258,328 1,128
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان شهید تندگویان 222,965 973
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان شهید تندگویان 220,852 964
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 219,795 959
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 221,909 969
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان شهید تندگویان 219,795 959
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان شهید تندگویان 224,233 979
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان شهید تندگویان 231,981 1,013
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان شهید تندگویان 220,218 961
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان شهید تندگویان 224,867 981
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 226,770 990
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 233,532 1,019
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 227,826 994
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 234,801 1,025
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 226,136 987
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 232,898 1,017
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Sشهید تندگویان شهید تندگویان 244,734 1,068
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان شهید تندگویان 237,548 1,037
پلی وینیل کلراید S65غدیر غدیر 362,573 1,583
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 513,271 2,240
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 518,206 2,262
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02کردستان کردستان 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3کردستان کردستان 322,552 1,408
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8کردستان کردستان 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9کردستان کردستان 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8کردستان کردستان 302,538 1,321
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02کردستان کردستان 302,538 1,321
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tلاله لاله 310,494 1,355
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00لاله لاله 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00لاله لاله 322,552 1,408
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42لاله لاله 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47لاله لاله 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01لاله لاله 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42لاله لاله 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00لاله لاله 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47لاله لاله 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37لاله لاله 301,450 1,316
پلی اتیلن سبک خطی 22B01لرستان لرستان 282,025 1,231
پلی اتیلن سبک خطی 22B02لرستان لرستان 282,025 1,231
پلی اتیلن سبک خطی 22B03لرستان لرستان 282,025 1,231
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVلرستان لرستان 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04لرستان لرستان 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVلرستان لرستان 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UVلرستان لرستان 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18لرستان لرستان 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07لرستان لرستان 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07لرستان لرستان 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVلرستان لرستان 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18لرستان لرستان 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVلرستان لرستان 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVلرستان لرستان 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان لرستان 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVلرستان لرستان 223,285 975
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3لرستان لرستان 226,523 989
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7لرستان لرستان 230,699 1,007
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01لرستان لرستان 230,699 1,007
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4مارون مارون 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون مارون 223,285 975
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5مارون مارون 226,523 989
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون مارون 262,036 1,144
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون مارون 282,297 1,232
پلی اتیلن سنگین بادی BL3مارون مارون 224,727 981
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون مارون 333,902 1,457
پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون مارون 374,604 1,635
RP240G پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 351,750 1,535
پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون مارون 307,479 1,342
پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون مارون 345,304 1,507
HP 552R پلی پروپیلن نساجیمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون مارون 330,068 1,441
پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون مارون 333,130 1,454
EP548R پلی پروپیلن تزریقیمارون مارون 338,691 1,478
RP 340R پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 351,750 1,535
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 387,206 1,690
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قم محب پلیمر قم 323,488 1,412
پلی اتیلن سبک خطی 22B01مهاباد مهاباد 282,025 1,231
پلی اتیلن سبک خطی 22B02مهاباد مهاباد 282,025 1,231
پلی اتیلن سبک خطی 22B03مهاباد مهاباد 282,025 1,231
پلی اتیلن سبک خطی 18B01مهاباد مهاباد 282,025 1,231
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5مهاباد مهاباد 288,554 1,259
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7مهاباد مهاباد 288,554 1,259
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJمهاباد مهاباد 283,113 1,236
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJمهاباد مهاباد 283,113 1,236
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمهر مهر 226,523 989
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمیاندوآب میاندوآب 226,523 989
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07میاندوآب میاندوآب 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVمیاندوآب میاندوآب 223,285 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18میاندوآب میاندوآب 218,932 956
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVمیاندوآب میاندوآب 223,285 975
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی نوید زرشیمی 341,836 1,492
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 362,197 1,581
پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 362,197 1,581
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 338,691 1,478
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 338,691 1,478
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 338,691 1,478
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 338,691 1,478
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 353,926 1,545
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 374,604 1,635
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 380,045 1,659
ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 351,750 1,535
ZR348T پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 351,750 1,535
ZH 552R پلی پروپیلن نساجینوید زرشیمی نوید زرشیمی 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 330,068 1,441
پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 330,068 1,441
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 333,130 1,454
ZB548R پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 338,691 1,478
ZB548T پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 338,691 1,478
نام محصول تولید کننده قیمت پایه(ریال بر کیلوگرم) نمودار
1و3 بوتادین امیرکبیر امیرکبیر 186,094
1و3 بوتادین بندرامام بندرامام 186,094
1و3 بوتادین شازند شازند 186,094
1و3 بوتادینتبریز تبریز 186,094
C3+ آریاساسول آریاساسول 89,739
آروماتیک سنگین برزویه برزویه 149,772
آلکیل بنزن خطیبیستون بیستون 401,081
آلکیل بنزن خطیسرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 401,081
آمونیاک (مایع) خراسان خراسان 78,729
آمونیاک (مایع) رازی رازی 78,729
آمونیاک (مایع) شیراز شیراز 78,729
آمونیاک (مایع) کرمانشاه کرمانشاه 78,729
آمونیاک (مایع)کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 78,729
آمونیاک (گاز) خراسان خراسان 78,729
آمونیاک (گاز) شیراز شیراز 78,729
اتیل بنزن پارس پارس 224,390
ارتوزایلن99.5% برزویه برزویه 176,176
استایرن منومر پارس پارس 249,322
اسید استیک فن آوران فن آوران 181,305
اوره پریل** خراسان خراسان 89,278
اوره پریل** شیراز شیراز 89,278
اوره گرانوله** رازی رازی 87,759
اوره گرانوله** شیراز شیراز 87,759
اوره گرانوله** کرمانشاه کرمانشاه 87,759
اوره گرانوله**پردیس پردیس 87,759
ایزوبوتانول شازند شازند 334,078
برش سنگین امیرکبیر امیرکبیر 96,424
برش سنگین بندرامام بندرامام 96,424
برش سنگین جم جم 96,424
برش سنگین شازند شازند 96,424
بنزن برزویه برزویه 213,562
بنزن بندرامام بندرامام 213,562
بنزنبوعلی سینا بوعلی سینا 213,562
تری اتانول آمین شازند شازند 216,456
تولوئن بندرامام بندرامام 166,244
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون کارون 547,399
دو اتیل هگزانول* شازند شازند 440,129
دی اتانول آمین شازند شازند 249,213
دی اتیلن گلایکول شازند شازند 169,688
دی اتیلن گلایکول مارون مارون 169,688
دی اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 169,688
دی اتیلن گلایکولمروارید مروارید 169,688
زایلین مخلوط برزویه برزویه 157,668
زایلین مخلوط بندرامام بندرامام 157,668
سوخت کوره سبکتبریز تبریز 119,188
سود کاستیک اروند اروند 36,022
متانول زاگرس زاگرس 65,293
متانول شيراز شيراز 65,293
متانول فن آوران فن آوران 65,293
متانولمتانول کاوه متانول کاوه 65,293
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون کارون 578,414
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون کارون 572,973
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون کارون 636,637
منو اتانول آمین شازند شازند 208,194
منو اتیلن گلایکول شازند شازند 142,378
منو اتیلن گلایکول مارون مارون 142,378
منو اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 142,378
منو اتیلن گلایکولمروارید مروارید 142,378
منومر وینیل استات شازند شازند 368,923
نرمال بوتانول شازند شازند 431,131
پارازایلین برزویه برزویه 178,282
پروپان مایعآبادان آبادان 118,686
پنتان پلاس پارس پارس 118,491
کریستال ملامین ارومیه ارومیه 521,862
کریستال ملامین خراسان خراسان 521,862
گاز بوتان بندرامام بندرامام 144,740
گاز بوتان پارس پارس 144,740
گاز مایع صنعتی بندرامام بندرامام 144,740
گاز مایع صنعتی پارس پارس 144,740
گاز پروپان بندرامام بندرامام 144,740
گاز پروپان پارس پارس 144,740
نام محصول تولید کننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 2002 0 226,523 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047Aپتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 110 0 304,715 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1210 0 224,727 پالت پلاستیکی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1210 0 226,523 پالت پلاستیکی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 220 0 316,523 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین بادی HCM4265پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 220 0 224,727 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 110 0 237,406 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 220 0 248,560 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 660 2772 282,025 پالت چوبی سلف 1400/7/13
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 800 1000 256,994 کیسه سلف 1400/7/20
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 300 0 218,932 جامبوبگ نقدی 1400/6/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر پتروشیمی قائد بصیر 150 0 513,271 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 720 720 301,450 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVپتروشیمی میاندوآب پتروشیمی میاندوآب 504 0 223,285 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 360 360 223,285 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07پتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 500 0 212,364 جامبوبگ نقدی 1400/6/28
استایرن بوتادین رابر تیره 1712پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی تخت جمشید 867 0 431,248 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 154 0 310,494 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 504 504 224,727 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 110 0 322,552 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 1914 0 301,450 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 72 0 226,523 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 1500 0 217,985 جامبوبگ نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 1500 0 219,727 جامبوبگ نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 240 240 282,025 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJپتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 240 0 283,113 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01پتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 1500 0 273,564 جامبوبگ نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03پتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 1500 0 273,564 جامبوبگ نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 1309 0 240,774 پالت پلاستیکی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر)پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 50 0 233,551 جامبوبگ نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 800 0 301,450 پالت پلاستیکی نقدی 1400/6/28
پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 110 50 327,378 جامبوبگ نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1000 0 301,450 پالت پلاستیکی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر پتروشیمی مهر 1606 0 226,523 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 120 50 327,378 جامبوبگ نقدی 1400/6/28
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 555 0 513,271 پالت پلاستیکی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1500 0 224,727 پالت پلاستیکی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 77 0 227,690 پالت پلاستیکی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1518 0 244,250 جامبوبگ سلف 1400/7/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 2002 0 239,323 جامبوبگ سلف 1400/7/20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1518 0 256,217 جامبوبگ سلف 1400/7/20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 150 0 224,727 جامبوبگ نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 154 0 258,328 جامبوبگ سلف 1400/7/20
پلی اتیلن سبک خطی 22B01پتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 240 240 282,025 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1000 0 282,025 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AAپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 140 0 273,564 جامبوبگ نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1100 0 282,297 پالت چوبی نقدی 1400/6/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 444 0 445,452 پالت فلزی نقدی 1400/6/28
استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 262 0 445,452 پالت فلزی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی جم پتروشیمی جم 660 1848 263,881 پالت پلاستیکی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سبک خطی 235F6پتروشیمی جم پتروشیمی جم 550 550 285,289 پالت پلاستیکی سلف 1400/7/12
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم پتروشیمی جم 220 220 226,523 پالت پلاستیکی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی جم پتروشیمی جم 220 220 224,727 پالت پلاستیکی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 2090 0 219,795 جامبوبگ سلف 1400/7/20
پلی اتیلن سنگین لوله (پودر) CRP100Nپتروشیمی جم پتروشیمی جم 740 0 255,965 جامبوبگ نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پتروشیمی جم پتروشیمی جم 1012 1496 218,932 پالت پلاستیکی نقدی 1400/6/28
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 2508 0 226,136 جامبوبگ سلف 1400/7/20
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)پتروشیمی جم پتروشیمی جم 380 0 217,985 جامبوبگ نقدی 1400/6/28