می توانید تاریخ مورد نظر خود را وارد نمایید.

انتخاب تاریخ:
انتخاب شاخص:
نام محصول(گرید) تولید کننده قیمت پایه (ریال بر کیلوگرم) قیمت جهانی فوب خلیج فارس (دلار بر تن) نمودار
پلی وینیل کلراید S57آبادان آبادان 383,256 1,548
پلی وینیل کلراید S65آبادان آبادان 362,791 1,465
پلی وینیل کلراید S70آبادان آبادان 392,558 1,585
پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 365,329 1,475
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119آریا ساسول آریا ساسول 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130آریا ساسول آریا ساسول 350,800 1,416
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول آریا ساسول 337,625 1,363
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول آریا ساسول 344,118 1,389
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول آریا ساسول 337,625 1,363
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020آریا ساسول آریا ساسول 251,866 1,017
پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265آریا ساسول آریا ساسول 251,866 1,017
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510آریا ساسول آریا ساسول 251,866 1,017
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713آریا ساسول آریا ساسول 271,041 1,094
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110آریا ساسول آریا ساسول 259,277 1,047
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول آریا ساسول 259,277 1,047
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)آریا ساسول آریا ساسول 271,982 1,098
پلی وینیل کلراید E6834اروند اروند 433,488 1,750
پلی وینیل کلراید E7044اروند اروند 429,023 1,732
پلی وینیل کلراید E6644اروند اروند 430,511 1,738
پلی وینیل کلراید E7242اروند اروند 426,046 1,720
پلی وینیل کلراید E7244اروند اروند 426,046 1,720
پلی وینیل کلراید S6532اروند اروند 362,791 1,465
پلی وینیل کلراید S7042اروند اروند 400,000 1,615
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dامیرکبیر امیرکبیر 350,800 1,416
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fامیرکبیر امیرکبیر 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hامیرکبیر امیرکبیر 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kامیرکبیر امیرکبیر 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAامیرکبیر امیرکبیر 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJامیرکبیر امیرکبیر 313,920 1,268
پلی اتیلن سبک خطی 0205AAامیرکبیر امیرکبیر 319,802 1,291
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3امیرکبیر امیرکبیر 275,570 1,113
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیرکبیر امیرکبیر 259,277 1,047
پلی اتیلن سنگین بادی BL3امیرکبیر امیرکبیر 251,866 1,017
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4امیرکبیر امیرکبیر 234,308 946
پلی استایرن معمولی 32Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 368,251 1,487
R-200 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 356,447 1,439
R-300 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 356,447 1,439
R-310 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 356,447 1,439
R-400 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 354,665 1,432
F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 376,516 1,520
F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 376,516 1,520
F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 376,516 1,520
F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 354,665 1,432
F-50 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 354,665 1,432
F-105 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 363,505 1,468
F-305 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 363,505 1,468
R-220 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 335,807 1,356
R-320 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 335,807 1,356
F-405 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 339,336 1,370
R-420 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 324,043 1,308
R-410 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 324,043 1,308
EPS Oversize پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 249,513 1,007
EPS Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 239,532 967
F100HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 340,158 1,373
F200HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 340,158 1,373
F300HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 340,158 1,373
F305HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 327,860 1,324
F400HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 319,198 1,289
R200HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 320,802 1,295
R310HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 320,802 1,295
R400HD پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 319,198 1,289
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mایلام ایلام 270,805 1,093
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mایلام ایلام 275,570 1,113
پلی اتیلن سنگین بادی 8200Bایلام ایلام 251,866 1,017
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jایلام ایلام 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jایلام ایلام 239,013 965
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fایلام ایلام 259,277 1,047
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 376,516 1,520
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 376,516 1,520
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 376,516 1,520
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 354,665 1,432
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 342,189 1,382
استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام بندر امام 450,019 1,817
استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام بندر امام 441,281 1,782
پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام بندر امام 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام بندر امام 334,095 1,349
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500بندر امام بندر امام 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام بندر امام 239,013 965
پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام بندر امام 251,866 1,017
پلی وینیل کلراید S6058بندر امام بندر امام 390,697 1,578
پلی وینیل کلراید S6558بندر امام بندر امام 362,791 1,465
پلی وینیل کلراید S7054بندر امام بندر امام 401,860 1,623
پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 365,329 1,475
پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 417,266 1,685
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 348,513 1,407
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 348,042 1,405
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 348,042 1,405
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 348,042 1,405
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 356,865 1,441
RP345Sپلی پروپیلن شیمیاییپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 356,865 1,441
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 362,159 1,462
پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333,337 1,346
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 336,278 1,358
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333,337 1,346
HP 564 S پلی پروپیلن نساجیپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 353,337 1,427
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 443,719 1,792
پلی پروپیلن نساجی SF060پلی نار پلی نار 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی SIF010پلی نار پلی نار 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی PYI250پلی نار پلی نار 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی CR380پلی نار پلی نار 333,337 1,346
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار پلی نار 382,746 1,545
PNR 340R پلی پروپیلن شیمیاییپلی نار پلی نار 356,865 1,441
پلی پروپیلن نساجی PI110پلی نار پلی نار 336,638 1,359
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 251,866 1,017
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 251,866 1,017
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 239,013 965
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 268,688 1,085
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 259,277 1,047
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 280,975 1,135
پلی استایرن انبساطی SE 350پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 343,971 1,389
پلی استایرن انبساطی W500پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 328,572 1,327
Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 239,532 967
SE 50 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 358,694 1,448
SE 150 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 358,694 1,448
SE 250 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 358,694 1,448
پلی استایرن انبساطی 100تبریز تبریز 356,447 1,439
پلی استایرن انبساطی 200تبریز تبریز 356,447 1,439
پلی استایرن انبساطی 300تبریز تبریز 356,447 1,439
پلی استایرن انبساطی 400تبریز تبریز 354,665 1,432
پلی استایرن انبساطی 500تبریز تبریز 342,189 1,382
EPS Oversize پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 249,513 1,007
EPS Fine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 239,532 967
EPS SuperFine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 205,313 829
پلی استایرن معمولی 1160تبریز تبریز 339,025 1,369
پلی استایرن معمولی 1460تبریز تبریز 357,657 1,444
پلی استایرن معمولی 1540تبریز تبریز 365,329 1,475
پلی استایرن مقاوم 7240تبریز تبریز 417,266 1,685
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز تبریز 448,394 1,811
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز تبریز 448,394 1,811
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901تبریز تبریز 464,863 1,877
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAتبریز تبریز 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 0410A Aتبریز تبریز 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJتبریز تبریز 313,920 1,268
پلی اتیلن سبک خطی 0220AAتبریز تبریز 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJتبریز تبریز 316,273 1,277
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAتبریز تبریز 239,156 966
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAتبریز تبریز 238,994 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAتبریز تبریز 241,584 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAتبریز تبریز 243,680 984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAتبریز تبریز 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAتبریز تبریز 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAتبریز تبریز 220,269 889
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAتبریز تبریز 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAتبریز تبریز 231,984 937
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز تبریز 257,778 1,041
پلی استایرن معمولی 1460FGتبریز تبریز 357,657 1,444
پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز تبریز 365,358 1,475
PBR 1202تخت جمشید تخت جمشید 449,128 1,813
PBR 1220تخت جمشید تخت جمشید 425,600 1,718
SBR 1712تخت جمشید تخت جمشید 434,053 1,753
SBR 1502تخت جمشید تخت جمشید 450,019 1,817
پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 365,329 1,475
پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 365,329 1,475
پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 365,329 1,475
پلی اتیلن سبک خطی 22501AAجم جم 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJجم جم 313,920 1,268
پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nجم جم 319,802 1,291
پلی اتیلن سبک خطی 235F6جم جم 316,273 1,277
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVجم جم 244,857 989
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)جم جم 270,805 1,093
پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم جم 289,228 1,168
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3510جم جم 256,748 1,037
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3520جم جم 256,748 1,037
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم جم 299,215 1,208
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sجم جم 268,688 1,085
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7جم جم 268,688 1,085
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401جم جم 268,688 1,085
پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5)جم جم 259,277 1,047
پلی اتیلن سنگین بادی BL3جم جم 251,866 1,017
پلی اتیلن سنگین بادی BL4جم جم 251,866 1,017
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم جم 246,023 993
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUجم جم 250,729 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SUجم جم 250,729 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم جم 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVجم جم 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم جم 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UVجم جم 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم جم 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم جم 235,484 951
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVجم جم 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم جم 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVجم جم 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم جم 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVجم جم 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم جم 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVجم جم 239,013 965
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVجم جم 257,778 1,041
PGPC 0407UR پلی کربناتخوزستان خوزستان 964,053 3,893
پلی کربنات PGPC1012URخوزستان خوزستان 964,053 3,893
اپوکسی رزین مایع - E06 SPLخوزستان خوزستان 1,153,994 4,660
اپوکسی رزین جامد پودری E11Pخوزستان خوزستان 1,106,938 4,470
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCخوزستان خوزستان 1,059,882 4,280
پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال رجال 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال رجال 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال رجال 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال رجال 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال رجال 333,337 1,346
پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال رجال 336,278 1,358
پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال رجال 439,484 1,775
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال رجال 382,746 1,545
PP R270G پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 380,511 1,536
PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 356,865 1,441
PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 356,865 1,441
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند شازند 348,042 1,405
RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی شازند شازند 359,218 1,450
PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 373,452 1,508
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند شازند 356,865 1,441
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند شازند 348,042 1,405
پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند شازند 335,690 1,355
پلی پروپیلن پزشکی ARP801شازند شازند 380,393 1,536
پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند شازند 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند شازند 353,337 1,427
پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند شازند 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند شازند 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند شازند 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند شازند 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند شازند 333,337 1,346
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAشازند شازند 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند شازند 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJشازند شازند 313,920 1,268
پلی اتیلن سبک خطی 0410AAشازند شازند 312,744 1,263
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند شازند 298,274 1,204
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)شازند شازند 270,805 1,093
پلی اتیلن سنگین بادی BL3شازند شازند 251,866 1,017
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAشازند شازند 234,308 946
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAشازند شازند 257,778 1,041
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5شازند شازند 259,277 1,047
پلی بوتادین رابرشازند شازند 425,600 1,718
1210S پلی بوتادین رابرشازند شازند 449,128 1,813
PET N آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 271,408 1,096
PET S آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 274,262 1,107
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان شهید تندگویان 282,824 1,142
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان شهید تندگویان 288,817 1,166
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان شهید تندگویان 283,966 1,147
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان شهید تندگویان 289,959 1,171
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان شهید تندگویان 285,393 1,152
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان شهید تندگویان 291,386 1,177
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان شهید تندگویان 289,959 1,171
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان شهید تندگویان 298,806 1,207
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان شهید تندگویان 296,808 1,198
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان شهید تندگویان 305,941 1,235
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان شهید تندگویان 299,377 1,209
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان شهید تندگویان 308,510 1,246
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان شهید تندگویان 260,839 1,053
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان شهید تندگویان 258,331 1,043
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 257,077 1,038
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 259,585 1,048
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان شهید تندگویان 257,077 1,038
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان شهید تندگویان 262,344 1,059
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان شهید تندگویان 271,408 1,096
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان شهید تندگویان 257,579 1,040
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان شهید تندگویان 263,096 1,062
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 265,354 1,071
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 273,379 1,104
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 266,608 1,077
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 274,884 1,110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 264,601 1,068
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 272,627 1,101
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Sشهید تندگویان شهید تندگویان 286,672 0
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان شهید تندگویان 278,145 0
پلی وینیل کلراید S65غدیر غدیر 362,791 1,465
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 448,394 1,811
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 452,705 1,828
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02کردستان کردستان 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3کردستان کردستان 357,482 1,443
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8کردستان کردستان 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9کردستان کردستان 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8کردستان کردستان 335,272 1,354
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02کردستان کردستان 335,272 1,354
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tلاله لاله 344,118 1,389
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00لاله لاله 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00لاله لاله 357,482 1,443
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42لاله لاله 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47لاله لاله 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01لاله لاله 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42لاله لاله 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00لاله لاله 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47لاله لاله 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37لاله لاله 334,095 1,349
پلی اتیلن سبک خطی 22B01لرستان لرستان 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 22B02لرستان لرستان 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 22B03لرستان لرستان 312,744 1,263
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVلرستان لرستان 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04لرستان لرستان 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVلرستان لرستان 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UVلرستان لرستان 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18لرستان لرستان 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07لرستان لرستان 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07لرستان لرستان 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVلرستان لرستان 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18لرستان لرستان 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVلرستان لرستان 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVلرستان لرستان 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان لرستان 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVلرستان لرستان 239,013 965
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3لرستان لرستان 259,277 1,047
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7لرستان لرستان 263,502 1,064
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01لرستان لرستان 263,502 1,064
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4مارون مارون 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون مارون 239,013 965
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5مارون مارون 259,277 1,047
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون مارون 287,249 1,160
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون مارون 298,274 1,204
پلی اتیلن سنگین بادی BL3مارون مارون 251,866 1,017
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون مارون 349,807 1,412
پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون مارون 382,746 1,545
RP240G پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 356,865 1,441
پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون مارون 353,337 1,427
پلی پروپیلن نساجی HP565S-AGمارون مارون 353,337 1,427
HP 552R پلی پروپیلن نساجیمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون مارون 333,337 1,346
پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون مارون 336,278 1,358
پلی پروپیلن فیلم RP210Mمارون مارون 338,631 1,367
EP548R پلی پروپیلن تزریقیمارون مارون 348,042 1,405
RP 340R پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 356,865 1,441
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 417,266 1,685
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قم محب پلیمر قم 365,329 1,475
پلی اتیلن سبک خطی 22B01مهاباد مهاباد 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 22B02مهاباد مهاباد 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 22B03مهاباد مهاباد 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 18B01مهاباد مهاباد 312,744 1,263
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5مهاباد مهاباد 319,802 1,291
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7مهاباد مهاباد 319,802 1,291
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJمهاباد مهاباد 313,920 1,268
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJمهاباد مهاباد 313,920 1,268
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمهر مهر 259,277 1,047
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمیاندوآب میاندوآب 259,277 1,047
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07میاندوآب میاندوآب 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVمیاندوآب میاندوآب 239,013 965
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18میاندوآب میاندوآب 234,308 946
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVمیاندوآب میاندوآب 239,013 965
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی نوید زرشیمی 345,689 1,396
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 373,452 1,508
پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 373,452 1,508
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 348,042 1,405
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 348,042 1,405
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 348,042 1,405
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 348,042 1,405
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 361,688 1,460
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 382,746 1,545
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 392,157 1,583
ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 356,865 1,441
ZR348T پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 356,865 1,441
ZH 552R پلی پروپیلن نساجینوید زرشیمی نوید زرشیمی 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 333,337 1,346
پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 333,337 1,346
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی نوید زرشیمی 333,337 1,346
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 336,278 1,358
ZB548R پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 348,042 1,405
ZB548T پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 348,042 1,405
نام محصول تولید کننده قیمت پایه(ریال بر کیلوگرم) نمودار
1و3 بوتادین امیرکبیر امیرکبیر 101,170
1و3 بوتادین بندرامام بندرامام 101,170
1و3 بوتادین شازند شازند 101,170
1و3 بوتادینتبریز تبریز 101,170
C3+ آریاساسول آریاساسول 104,882
آروماتیک سنگین برزویه برزویه 186,610
آلکیل بنزن خطیبیستون بیستون 349,436
آلکیل بنزن خطیسرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 349,436
آمونیاک (مایع) خراسان خراسان 159,448
آمونیاک (مایع) رازی رازی 159,448
آمونیاک (مایع) شیراز شیراز 159,448
آمونیاک (مایع) کرمانشاه کرمانشاه 159,448
آمونیاک (مایع)کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 159,448
آمونیاک (گاز) خراسان خراسان 159,448
آمونیاک (گاز) شیراز شیراز 159,448
اتیل بنزن پارس پارس 231,920
ارتوزایلن99.5% برزویه برزویه 198,401
استایرن منومر پارس پارس 262,842
اسید استیک فن آوران فن آوران 186,811
اوره پریل** خراسان خراسان 188,627
اوره پریل** شیراز شیراز 188,627
اوره گرانوله** رازی رازی 182,465
اوره گرانوله** شیراز شیراز 182,465
اوره گرانوله** کرمانشاه کرمانشاه 182,465
اوره گرانوله**پردیس پردیس 182,465
اوره گرانوله**کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 182,465
ایزوبوتانول شازند شازند 243,026
برش سنگین امیرکبیر امیرکبیر 103,497
برش سنگین بندرامام بندرامام 103,497
برش سنگین جم جم 103,497
برش سنگین شازند شازند 103,497
بنزن برزویه برزویه 213,309
بنزن بندرامام بندرامام 213,309
بنزنبوعلی سینا بوعلی سینا 213,309
تری اتانول آمین شازند شازند 234,584
تولوئن بندرامام بندرامام 174,059
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون کارون 591,725
دو اتیل هگزانول شازند شازند 364,387
دی اتانول آمین شازند شازند 276,217
دی اتیلن گلایکول شازند شازند 138,814
دی اتیلن گلایکول مارون مارون 138,814
دی اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 138,814
دی اتیلن گلایکولمروارید مروارید 138,814
زایلین مخلوط برزویه برزویه 182,058
زایلین مخلوط بندرامام بندرامام 182,058
سوخت کوره سبکتبریز تبریز 142,529
سود کاستیک اروند اروند 50,879
سود کاستیکآبادان آبادان 50,879
متانول زاگرس زاگرس 66,231
متانول شيراز شيراز 66,231
متانول فن آوران فن آوران 66,231
متانولمتانول کاوه متانول کاوه 66,231
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون کارون 589,961
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون کارون 596,078
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون کارون 662,309
منو اتانول آمین شازند شازند 261,237
منو اتیلن گلایکول شازند شازند 140,344
منو اتیلن گلایکول مارون مارون 140,344
منو اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 140,344
منو اتیلن گلایکولمروارید مروارید 140,344
منومر وینیل استات شازند شازند 470,369
نرمال بوتانول شازند شازند 285,775
پارازایلین برزویه برزویه 209,091
پروپان مایعآبادان آبادان 142,767
پنتان پلاس پارس پارس 141,696
کریستال ملامین ارومیه ارومیه 644,428
کریستال ملامین خراسان خراسان 644,428
گاز بوتان بندرامام بندرامام 167,048
گاز بوتان پارس پارس 167,048
گاز مایع صنعتی بندرامام بندرامام 169,165
گاز مایع صنعتی پارس پارس 169,165
گاز پروپان بندرامام بندرامام 174,106
گاز پروپان پارس پارس 174,106
نام محصول تولید کننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل نمودار
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر پتروشیمی مهر 4004 0 259,277 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپتروشیمی جم پتروشیمی جم 1012 1496 299,215 پالت پلاستیکی سلف 1400/11/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پتروشیمی جم پتروشیمی جم 1012 1991 234,308 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک خطی 235F6پتروشیمی جم پتروشیمی جم 550 660 316,273 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم پتروشیمی جم 330 330 259,277 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر پتروشیمی قائد بصیر 130 0 448,394 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
استایرن بوتادین رابر تیره 1712پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی تخت جمشید 645 0 434,053 پالت فلزی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hپتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 1000 0 331,095 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dپتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 500 0 350,800 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 200 1700 275,570 کیسه نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 154 0 344,118 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 110 0 357,482 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 1210 0 334,095 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 500 0 259,277 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 520 4680 312,744 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1000 0 334,095 پالت پلاستیکی سلف 1400/11/2
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1000 0 334,095 پالت پلاستیکی سلف 1400/11/2
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 1507 0 257,778 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/26
پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 130 0 356,447 جامبوبگ سلف 1400/11/2
پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 150 0 356,447 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 704 0 312,744 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 308 0 313,920 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 550 0 448,394 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/26
اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 110 0 464,863 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1210 506 251,866 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1210 506 259,277 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 1408 0 334,095 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 1606 0 259,277 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 110 0 271,982 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1200 0 312,744 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 423 0 450,019 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1260 0 298,274 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 600 600 334,095 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1012 0 262,344 جامبوبگ سلف 1400/11/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 22 0 308,510 جامبوبگ سلف 1400/11/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 2002 0 257,077 جامبوبگ سلف 1400/11/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVپتروشیمی میاندوآب پتروشیمی میاندوآب 504 504 239,013 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1012 0 291,386 جامبوبگ سلف 1400/11/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1518 0 272,627 جامبوبگ سلف 1400/11/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 720 720 239,013 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 286 0 288,817 جامبوبگ سلف 1400/11/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1166 0 264,601 جامبوبگ سلف 1400/11/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 440 0 296,808 جامبوبگ سلف 1400/11/19
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVپتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 120 120 239,013 پالت چوبی نقدی 1400/10/26
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تند